Zákon č. 222/1992 Zb.Zákon o dani z pridanej hodnoty

Čiastka 45/1992
Platnosť od 22.05.1992 do31.12.1995
Účinnosť od 01.04.1995 do31.12.1995
Zrušený 289/1995 Z. z.
Rozhodnutia súdov 4
Redakčná poznámka

Ustanovenia § 52 ods. 1 a 2 nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1992.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené