222

ZÁKON

zo 16. apríla 1992

o dani z pridanej hodnoty

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“), ktorej podlieha zdaniteľné plnenie v tuzemsku a tovar z dovozu.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tohto zákona je zdaniteľným plnením

a) dodanie tovaru, stavieb a prevod nehnuteľností, okrem pozemkov, pri ktorom dochádza ku zmene vlastníckeho práva alebo práva hospodárenia,

b) poskytovanie služieb,

c) prevod alebo využitie práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, poskytovanie práva využitia veci alebo majetkovo využiteľnej hodnoty, ako aj poskytovanie technických alebo iných hospodársky využiteľných znalostí (ďalej len „prevod a využitie práv“)

v rámci podnikania.1)

(2) Na účely tohto zákona sa rozumejú

a) tovarom hmotné veci hnuteľné, tepelná a elektrická energia, plyn a voda; za tovar sa nepovažujú peniaze,

b) peniazmi platné bankovky a mince slovenskej alebo cudzej meny, pokiaľ sa slovenské mince na zberateľské účely nepredávajú za inú cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo cudzie bankovky a mince za inú cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu stred vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska; za platné sa považujú aj také bankovky a mince, ktorých platnosť bola ukončená, ale možno ich za platné bankovky a mince vymeniť,

c) službou poskytovanie činností alebo hmotne zachytiteľných výsledkov činností, s výnimkou tovaru,

d) obratom príjmy a výnosy za zdaniteľné plnenia bez plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24, znížené prípadne o daň alebo o daň z obratu,

e) daňou na vstupe daň, ktorú platiteľ dane (ďalej len „platiteľ) zaplatí inému platiteľovi alebo ju zaúčtuje za prijaté zdaniteľné plnenia ako súčasť ceny,

f) daňou na výstupe daň, ktorú platiteľ uplatní ako súčasť ceny za ním uskutočnené zdaniteľné plnenia,

g) odpočtom dane daň zaúčtovaná na vstupe, prípadne upravená podľa § 19 a § 18 ods. 4,

h) vlastnou daňovou povinnosťou rozdiel medzi daňou na výstupe a odpočtom dane za príslušné zdaňovacie obdobie, uvedený v daňovom priznaní,

i) nadmerným odpočtom prevýšenie odpočtu dane nad daňou na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie,

j) správcom dane je príslušný územný finančný orgán2) (ďalej len „finančný orgán“) s výnimkou dovozu tovaru, kde je správcom dane colný orgán,

k) osobným automobilom cestné motorové vozidlo konštruované iba na prepravu sediacich osôb, a to najviac deviatich osôb včítane vodiča, a ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 3,5 tony,

l) dokladom o použití doklad o použití tovaru alebo služieb na účely nesúvisiace s podnikaním.

§ 3

Osoby, ktoré sú povinné platiť daň

Osobami, ktoré sú povinné platiť daň, sú v tuzemsku osoby, v ktorých prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, a pri dovoze tovaru osoby, ktorým sa má prepustiť tovar, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE DANE PRI ZDANITEĽNOM PLNENÍ V TUZEMSKU

HLAVA I

Subjekty dane

§ 4

Osoby podliehajúce dani

Osobami podliehajúcimi dani sú fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia.

§ 5

Platitelia

(1) Platiteľmi sú osoby podliehajúce dani, ktorých obrat za najbližšie najviac tri predchádzajúce po sebe idúce kalendárne mesiace presiahne sumu 1 500 000 Kčs, a to od prvého dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat. Tieto osoby sú povinné predložiť žiadosť o registráciu podľa zákonov národných rád upravujúcich správu daní a poplatkov najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prekročili určený obrat.

(2) Platiteľmi sú tiež osoby podliehajúce dani, ktorých obrat neprekročí sumu podľa odseku 1, pokiaľ ide o samostatné osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia spoločne na základe zmluvy o združení2a) alebo inej obdobnej zmluvy, a pokiaľ celkový obrat všetkých týchto osôb prekročí sumu podľa odseku 1. Tieto osoby sú povinné predložiť jednotlivo žiadosť o registráciu v lehotách uvedených v odseku 1. Pokiaľ osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení alebo inú obdobnú zmluvu s platiteľom, je povinná predložiť žiadosť o registráciu ku dňu uzavretia zmluvy. Ak túto povinnosť nesplní, je považovaná za platiteľa od dátumu uzavretia tejto zmluvy.

(3) Osoby podliehajúce dani sú povinné predložiť žiadosť o registráciu ku dňu začatia podnikania, pokiaľ môžu alebo mohli rozumne predpokladať, že ich obrat za najviac tri najbližšie po sebe idúce kalendárne mesiace od tohto dňa presiahne 3 000 000 Kčs. Ak osoba podliehajúca dani túto povinnosť nesplní a jej skutočný obrat za toto obdobie presiahne 3 000 000 Kčs, je považovaná za platiteľa odo dňa začatia podnikania a je povinná predložiť daňové priznanie a vyporiadať vlastnú daňovú povinnosť za toto obdobie.

(4) Osoby podliehajúce dani, ktorých obrat nepresiahne sumu podľa odseku 1, sú platiteľmi odo dňa účinnosti uvedeného na osvedčení o registrácii. Tieto osoby môžu predložiť žiadosť o registráciu platiteľa na vlastnú žiadosť kedykoľvek.

(5) O zrušení registrácie môžu platitelia požiadať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa účinnosti uvedeného na osvedčení o registrácii, pokiaľ ich obrat nepresiahol za najbližšie predchádzajúce tri po sebe idúce mesiace sumu 1 500 000 Kčs a zároveň za najbližších predchádzajúcich 12 po sebe idúcich mesiacov sumu 6 000 000 Kčs. Platitelia podľa odseku 2 môžu požiadať o zrušenie registrácie jednotlivo iba pri zrušení zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, v ostatných prípadoch iba spoločne.

(6) V prípade zrušenia registrácie je platiteľ povinný odviesť daň z toho majetku, pri ktorom uplatnil odpočet dane, a to podľa účtovného stavu k dátumu zrušenia registrácie. Túto daň uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

(7) Pokiaľ sa osoba podliehajúca dani povinne zaregistruje podľa odsekov 1 až 3 alebo na vlastnú žiadosť podľa odseku 4, je oprávnená uplatniť nárok na odpočet dane zaplatenej alebo zaúčtovanej pri majetku, a to podľa účtovného stavu k dátumu účinnosti uvedenému na osvedčení o registrácii. Odpočet dane možno uplatniť iba pri majetku obstaranom najneskôr 12 mesiacov predo dňom účinnosti osvedčenia o registrácii. Odpočet dane nemožno uplatniť pri osobnom automobile, pokiaľ sa naň vzťahuje zákaz odpočtu dane podľa § 18 ods. 4. Podmienkou pre uplatnenie odpočtu sú doklady s údajmi o zaplatenej alebo zaúčtovanej dani. U osoby podliehajúcej dani sa na účely odpočtu dane pri registrácii platiteľa uznávajú i doklady vystavené platiteľmi, ktoré obsahujú cenu včítane dane. Nárok sa uplatní v daňovou priznaní za prvé zdaňovacie obdobie po dni účinnosti uvedenom na osvedčení o registrácii.

(8) Osoba podliehajúca dani, ktorá v prvom zdaňovacom období uplatňuje odpočet dane spôsobom uvedeným v § 19 ods. 1 zákona, má nárok na pomernú časť odpočtu určeného podľa ods. 7. Pomerná časť odpočtu dane sa určí ako súčin koeficientu vypočítaného podľa § 19 ods. 1 zákona za prvé zdaňovacie obdobie a nároku na odpočet dane podľa ods. 7. Ustanovenia § 19 ods. 2 a 3 zákona sa uplatňujú v plnom rozsahu.

§ 6

Osoby majúce osobitný vzťah k platiteľovi

(1) Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, sa na účely tohto zákona považujú:

a) osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa, ako aj osoby, ktoré sú mu priamo podriadené,

b) členovia dozorných rád platiteľov,

c) osoby majúce kontrolu nad platiteľom, ich hlavní akcionári a členovia predstavenstiev obchodných spoločností,

d) osoby, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v písmenách a) až c),

e) právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených pod písmenami a), b) a c) má podiel na základnom imaní presahujúci 10 %,

f) hlavní akcionári platiteľa a akákoľvek právnická osoba pod ich kontrolou,

g) osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom2b) alebo v inom obdobnom vzťahu voči platiteľovi,

h) osoby, ktoré podnikajú s platiteľom spoločne na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy,

ch) členovia družstiev2c),

i) oprávnené osoby podľa osobitného predpisu2d).

(2) Osobami, ktoré majú osobitný vzťah k fyzickým osobám uvedeným v ustanovení odseku 1 písm. d) sú osoby blízke,3) a osoby, ktoré žijú s osobami uvedenými v ustanovení odseku 1 písm. d) v spoločnej domácnosti najmenej po dobu jedného roka a ktoré sa z toho dôvodu starajú o spoločnú domácnosť alebo sú odkázané výživou na túto osobu, strýcovia, tety, synovci, netere, ako aj bratranci a sesternice, ktoré majú spoločného prarodiča.

(3) Kontrolou nad platiteľom sa podľa tohto zákona rozumie vlastníctvo viac ako 50 % jeho akcií alebo iných podielových účastí. Hlavným akcionárom sa rozumie vlastník viac ako 10 % akcií alebo iných podielových účastí.

HLAVA II

Predmet dane a miesto plnenia

§ 7

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú všetky zdaniteľné plnenia za odplatu aj bez odplaty včítane naturálneho plnenia v tuzemsku, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Za zdaniteľné plnenia sa na účely tohto zákona považujú i plnenia uskutočnené platiteľom na účely nesúvisiace s podnikaním.

§ 8

Miesto zdaniteľného plnenia

(1) Miestom zdaniteľného plnenia je pri dodaní tovaru:

a) miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa preprava alebo odoslanie tovaru začína uskutočňovať, ak je dodanie tovaru spojené s prepravou alebo odoslaním tovaru; pritom nezáleží na tom, kto prepravu alebo odoslanie tovaru uskutočňuje,

b) miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný, ak je dodanie tovaru spojené s jeho inštaláciou alebo montážou,

c) miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa dodanie uskutočňuje, ak sa dodanie tovaru uskutočňuje bez prepravy alebo odoslania.

(2) Miestom zdaniteľného plnenia pri prevode nehnuteľnosti a dodaní stavby je miesto, kde sa nehnuteľnosť a stavba nachádzajú.

(3) Miestom zdaniteľného plnenia pri poskytovaní služieb a pri prevode a využití práv je:

a) miesto, kde má osoba poskytujúca službu alebo uskutočňujúca prevod a využitie práv svoje sídlo alebo kde má stálu prevádzkáreň, v ktorej poskytuje služby; pokiaľ nemá sídlo alebo stále zariadenie, miesto, kde má bydlisko, prípadne miesto, kde sa obvykle zdržiava, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,

b) miesto, kde sa nehnuteľnosť alebo stavba nachádza, pri poskytovaní služieb vzťahujúcich sa na tieto veci včítane služieb realitných kancelárií, odhadcov a služieb architektov a stavebného dozoru,

c) miesto, kde sa preprava začína uskutočňovať, pri poskytovaní prepravných služieb, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak,

d) miesto, kde sa tieto služby skutočne poskytujú, pri poskytovaní služieb súvisiacich s kultúrnymi, umeleckými, športovými, vedeckými, výchovnými, zábavnými a podobnými činnosťami včítane sprostredkovania a organizovania týchto činností a vedľajších súvisiacich služieb.

HLAVA III

Uskutočnenie zdaniteľného plnenia, vznik daňovej povinnosti a vystavovanie daňových dokladov

§ 9

Uskutočnenie zdaniteľného plnenia

(1) Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené:

a) pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy4) dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatenia tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,

b) pri prevode nehnuteľnosti dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu práva hospodárenia,

c) pri poskytovaní služieb dňom ich poskytnutia alebo zaplatenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,

d) pri prevode a využití práv dňom účinnosti zmluvy,

e) pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom bez odplaty dňom uvedeným v zmluve, prevzatím alebo poskytnutím, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,

f) pri zdaniteľnom plnení uskutočnenom na účely nesúvisiace s podnikaním dňom uvedeným na doklade o použití,

g) v ostatných prípadoch neuvedených v písmenách a) až f) dňom zaplatenia.

(2) Zdaniteľné plnenie uskutočňované prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných do chodu mincami, bankovkami, známkami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze a v prípadoch, keď sa úhrada za zdaniteľné plnenie uskutočňuje platobnými kartami alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi peniaze sa považuje za uskutočnené dňom, keď platiteľ vyberie peniaze alebo známky z prístroja alebo zistí iným spôsobom výšku obratu.

(3) V prípade nájomných zmlúv5), zmlúv o kúpe prenajatej veci, zmlúv o dielo6) a v ostatných prípadoch, keď sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje formou čiastkového alebo opakovaného plnenia počas doby trvania zmluvy, sa každé čiastkové alebo opakované plnenie považuje za samostatne zdaniteľné plnenie.

(4) Čiastkovým plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa podľa zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy uskutočňuje v dohodnutom rozsahu a v dohodnutých lehotách a nejde pritom o celkové zdaniteľné plnenie, na ktoré je dohodnutá platná zmluva. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené dňom uvedeným v zmluve alebo zaplatením každého čiastkového plnenia, a to tým dňom, ktorý nastane skôr.

(5) Opakovaným plnením sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľné plnenie, ktoré sa uskutočňuje podľa platnej zmluvy a v dohodnutých lehotách, pričom v rámci tejto zmluvy ide o plnenie rovnakého tovaru, služby a prevod a využitie práv. Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené najneskôr posledným dňom zdaňovacieho obdobia.

§ 10

Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu alebo dokladu o použití za zdaniteľné plnenie.

(2) Pri uskutočnení zdaniteľného plnenia v prospech osôb, ktoré nie sú platiteľmi, vzniká daňová povinnosť dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pokiaľ nebol za toto plnenie vystavený daňový doklad v termíne podľa § 12 ods. 1.

§ 11

Vedenie záznamov na daňové účely

(1) Platiteľ je povinný viesť záznamy o prijatých a uskutočnených zdaniteľných plneniach, v ktorých sú uvedené údaje rozhodné pre určenie dane. V prípade prijatých zdaniteľných plnení vedie záznamy v členení na plnenia z tuzemska a z dovozu podľa jednotlivých sadzieb dane a prijaté zdaniteľné plnenia bez dane. V prípade uskutočnených zdaniteľných plnení vedie záznamy v členení na plnenia do tuzemska podľa jednotlivých sadzieb dane, plnenia oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 a plnenia vo vzťahu k zahraničiu.

(2) Platiteľ je povinný viesť evidenciu všetkých tržieb za uskutočnené zdaniteľné plnenia podľa určených sadzieb dane a za jednotlivé zdaňovacie obdobia.

(3) Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob vedenia záznamov na daňové účely.

§ 12

Vystavovanie daňového dokladu a jeho obsah

(1) Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie v prospech iného platiteľa daňový doklad, a to najneskôr do 15 dní odo dňa jeho uskutočnenia, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Daňový doklad musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

b) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,

c) poradové číslo dokladu,

d) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,

e) dátum vystavenia dokladu,

f) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,

g) výšku ceny bez dane,

h) sadzbu dane,

ch) výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dole a od 0,05 Sk vrátane smerom hore.

(3) Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne plnenie oslobodené od daňovej povinnosti, musí sa v daňovom doklade uviesť výška ceny bez dane a výška dane celkom oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne výška ceny plnenia oslobodeného od daňovej povinnosti. Daň sa zaokrúhľuje pre jednotlivé sadzby podľa ods. 2 písm. ch).

(4) Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, vystaví daňový doklad, je povinná oznámiť a zaplatiť daň na výstupe príslušnému finančnému orgánu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.

(5) Na účely uplatnenia odpočtu dane v prípade nájomných zmlúv a zmlúv o kúpe prenajatej veci môže plniť funkciu daňového dokladu aj splátkový kalendár uvedený v zmluve za predpokladu, že obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2. Splátkový kalendár musí platiteľ uvádzať v súpise daňových dokladov za každé zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka.

§ 12a

Vystavovanie zjednodušeného daňového dokladu a jeho obsah

(1) Platiteľ, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie s úhradou za hotové, je povinný inému platiteľovi na požiadanie vystaviť zjednodušený daňový doklad, a to ihneď pri uskutočnení zdaniteľného plnenia.

(2) Zjednodušený daňový doklad musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

b) poradové číslo dokladu,

c) dátum vystavenia dokladu,

d) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,

e) sadzbu dane,

f) výšku ceny vrátane dane celkom.

(3) Ak súčasťou zdaniteľného plnenia je tovar alebo služba s rôznymi sadzbami dane, prípadne plnenie oslobodené od daňovej povinnosti, musí sa v zjednodušenom daňovom doklade uviesť výška ceny vrátane dane a sadzba dane oddelene podľa ustanovených sadzieb, prípadne výška ceny plnenia oslobodeného od daňovej povinnosti.

(4) Za správnosť uvedených údajov zodpovedá platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie. Za vypočítanú výšku dane na účely uplatnenia odpočtu dane na základe obdržaného zjednodušeného daňového dokladu zodpovedá platiteľ, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo. Daň sa vypočíta podľa ustanovenia § 17 ods. 3, zaokrúhli sa pre jednotlivé sadzby podľa § 12 ods. 2 písm. ch) a uvedie sa na zjednodušený daňový doklad spolu s údajmi podľa § 12 ods. 2 písm. b).

(5) Ak osoba podliehajúca dani, ktorá nie je platiteľom, vystaví zjednodušený daňový doklad, je povinná oznámiť a zaplatiť daň na výstupe príslušnému finančnému orgánu najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom doklad vystavila.

(6) Na účely uplatnenia odpočtu podľa § 18 plní funkciu zjednodušeného daňového dokladu pri zdaniteľných plneniach pri preprave osôb doklad o zaplatení vystavený platiteľom, s výnimkou dokladu o zaplatení za medzinárodnú pravidelnú prepravu osôb. Na doklade o zaplatení musí byť uvedené obchodné meno prepravcu.

§ 12b

Vystavovanie dokladu o použití a jeho obsah

(1) Platiteľ je povinný vyhotoviť za každé zdaniteľné plnenie na účely nesúvisiace s podnikaním doklad o použití, a to ihneď pri uskutočnení zdaniteľného plnenia.

(2) Doklad o použití musí obsahovať:

a) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,

b) názov (meno) a sídlo (bydlisko) osoby, v prospech ktorej sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, prípadne účel použitia,

c) poradové číslo dokladu,

d) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,

e) dátum vystavenia dokladu,

f) názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,

g) výšku ceny bez dane,

h) sadzbu dane,

ch) výšku dane celkom zaokrúhlenú na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom dole a od 0,05 Sk vrátane smerom hore.

§ 12c

Uschovávanie daňových dokladov, zjednodušených daňových dokladov a dokladov o použití

Platiteľ je povinný uschovávať všetky daňové doklady, zjednodušené daňové doklady a doklady o použití rozhodné pre určenie dane po dobu päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

§ 13

Daňový dobropis a vrubopis

(1) Ak dôjde k oprave základu dane alebo výšky dane podľa § 15, platiteľ uskutočňujúci zdaniteľné plnenie vyhotoví pre platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, daňový dobropis alebo vrubopis, a to najneskôr do 15 dní po vykonaní opravy.

(2) Daňovým dobropisom je daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri znížení ceny za zdaniteľné plnenie.

(3) Daňovým vrubopisom je daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri zvýšení ceny za zdaniteľné plnenie.

(4) Daňový dobropis a vrubopis obsahujú údaje ustanovené v § 12 ods. 2 písm. a), b), c), e), f), h) a ďalej:

a) ak ide o dobropis, rozdiel medzi pôvodnou a zníženou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú podľa § 12 ods. 2 písm. ch),

b) ak ide o vrubopis, rozdiel medzi pôvodnou a zvýšenou cenou za zdaniteľné plnenie bez dane a tomu zodpovedajúcu daň zaokrúhlenú podľa § 12 ods. 2 písm. ch).

HLAVA IV

Základ dane

§ 14

Základ dane a jeho výpočet

(1) Základom pre výpočet dane je cena8) za zdaniteľné plnenie, ktorá neobsahuje daň, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Základom pre výpočet dane pri uskutočnení zdaniteľného plnenia s úhradou za hotové v prospech platiteľa, pri uskutočnení zdaniteľného plnenia v prospech osoby, ktorá nie je platiteľom, a v prípade zdaniteľného plnenia podľa § 12a ods. 6 je cena vrátane dane.

(3) Ak cena zdaniteľného plnenia nie je v zmluve určená, je rozhodujúca obvyklá cena bez dane.

(4) Ak zdaniteľné plnenie podlieha spotrebnej dani,9) základ dane zahŕňa aj túto daň.

(5) Ak platiteľ poskytne zľavu z ceny za zdaniteľné plnenie, základ dane sa zníži o sumu tejto zľavy.

(6) Ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční osobe majúcej osobitný vzťah k platiteľovi bez odplaty alebo odplata je nižšia ako obvyklá cena, základom dane je obvyklá cena bez dane.

(7) Základom dane pri kúpe prenajatej veci je vstupná cena10a) predmetu bez dane.

(8) Základom dane v prípade zníženia alebo zvýšenia ceny je rozdiel medzi pôvodnou cenou a cenou po oprave.

(9) Základom dane pri predaji tovaru alebo nehnuteľnosti na verejnej dražbe je vydražená cena znížená o daň.

(10) Základom dane pri predaji zlata v zliatkoch alebo minciach, ktoré predáva Národná banka Slovenska za vyššiu cenu, než sa nakúpilo, je rozdiel medzi cenou, za ktorú sa nakúpilo, a cenou bez dane, za ktorú sa predáva. Ak nemožno nákupnú cenu zistiť, je základom dane rozdiel medzi svetovou trhovou cenou zlata a cenou bez dane, za ktorú sa predáva. Pokiaľ sa predáva za nižšiu cenu, než ako sa nakúpilo, základom dane je nula.

(11) Základom dane pri predaji platných mincí, ktoré sa na zberateľské účely predávajú za vyššiu cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo za vyššiu cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska, je rozdiel medzi nominálnou hodnotou a cenou bez dane, za ktorú sa predávajú. Pokiaľ sa predávajú za nižšiu cenu, než je ich nominálna hodnota, alebo za nižšiu cenu, než je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska, základom dane je nula.

(12) Základom dane pri predaji platných slovenských poštových cenín a kolkov, ktoré sa predávajú za vyššie ceny, než je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, je rozdiel medzi nominálnou hodnotou alebo cenou podľa poštového sadzobníka a cenou bez dane, za ktorú sa predali. Pokiaľ sa predávajú za nižšie ceny, než je ich nominálna hodnota alebo cena podľa poštového sadzobníka, základom dane je nula. Pri predaji cenín, ktorých platnosť bola ukončená, je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň.

(13) Platiteľ, ktorý prijal služby od iného platiteľa, uplatnil nárok na odpočet dane na vstupe a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je povinný za tieto zdaniteľné plnenia uplatniť daň minimálne z ceny bez dane, za ktorú služby prijal a vo výške platnej sadzby dane. V prípade, že platiteľ prijal služby od osoby, ktorá nie je platiteľom, a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je povinný uplatniť daň minimálne z ceny, za ktorú služby prijal a vo výške platnej sadzby dane. V prípade, že platiteľ prijal služby oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 a požaduje za tieto služby úhradu od iných osôb, je oprávnený neuplatniť za tieto služby daň iba vtedy, ak použije cenu podľa platných taríf, sadzobníkov, cenníkov a pod.

(14) Do základu dane sa nezahŕňa dotácia k cenám za zdaniteľné plnenie.

§ 15

Oprava základu dane a výšky dane

(1) Platiteľ môže opraviť základ dane a výšku dane:

a) pri zrušení alebo vrátení celého alebo časti zdaniteľného plnenia, pokiaľ sa zaň neposkytla odplata alebo sa vrátila,

b) pri zmene ceny na základe zmeny kvalitatívnych, dodacích a iných podmienok dohodnutých pri zdaniteľnom plnení,

c) pri použití chybnej sadzby dane za zdaniteľné plnenie a pri vzniku chyby pri výpočte dane.

(2) Rozdiel pôvodného a opraveného základu dane sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie, ktoré podlieha dani v zdaňovacom období, v ktorom sa vyhotovil daňový dobropis alebo vrubopis vzťahujúci sa na toto zdaniteľné plnenie.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú iba na platiteľov, ktorí boli platiteľmi v čase vzniku daňovej povinnosti pri pôvodnom plnení.

HLAVA V

Sadzby a výpočet dane

§ 16

Sadzby dane

(1) Sadzba dane pri tovare je 25 %. Pri tovare uvedenom v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, a pri tepelnej energii je sadzba dane 6 %.

(2) Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 1 tohto zákona záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení tovaru colnými orgánmi.

(3) Sadzba dane pri službách je 6 %. Pri službách uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona, je sadzba dane 25 %.

(4) Sadzba dane pri stavbách vrátane stavebných objektov a stavebných prác zaradených podľa osobitného predpisu11) do príslušných odborov je 6 %.

(5) Sadzba dane pri prevode a využití práv je 6 %, s výnimkou prenájmu, kde sa po skončení nájomnej zmluvy prenajatá hnuteľná vec vracia prenajímateľovi, kde je sadzba dane 25 %.

(6) Sadzba dane pri službách zaradených podľa osobitného predpisu12) do príslušných odborov, ako výkony nákupu poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov, výkony odbytu a zásobovania (vrátane skladového hospodárstva), výkony zahraničného obchodu a výkony vnútorného obchodu, je rovnaká ako pri dodávanom tovare, prípadne službách, na ktoré sa uvedený výkon vzťahuje.

(7) Pri zmluvách o kúpe prenajatej veci sa zo vstupnej ceny uplatní rovnaká sadzba ako pri tovare alebo nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a z prirážky, ktorá je na účely zákona určená ako rozdiel medzi celkovou dohodnutou sumou splátok a vstupnej ceny predmetu bez dane, je sadzba 6 %.

§ 17

Výpočet dane

(1) Platiteľ je povinný si sám daň vypočítať.

(2) Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej výšky sadzby dane, pokiaľ je základom dane cena, ktorá neobsahuje daň. Vypočítaná daň sa zaokrúhli podľa § 12 ods. 2 písm. ch).

(3) Daň sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena vrátane dane vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane, pokiaľ sa daň vypočítava z ceny vrátane dane. Vypočítaná daň sa zaokrúhli podľa § 12 ods. 2 písm. ch).

(4) Ak je odplata za zdaniteľné plnenie vyjadrená v devízových prostriedkoch13), prepočíta sa na slovenskú menu podľa kurzu v stĺpci predaj vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska a platného v deň vzniku daňovej povinnosti.

(5) Ak je predmetom zdaniteľného plnenia tovar ako súbor predmetov, pričom pre jednotlivé predmety, ktoré ho tvoria, platia rôzne sadzby dane, použije sa sadzba dane určená pre predmet, ktorý dáva tovaru podstatný charakter.

(6) Pri predaji tovaru alebo nehnuteľnosti na verejnej dražbe sa daň vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je vydražená cena vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby dane.

§ 17a

Ustanovenie daňovej povinnosti u platiteľov, ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave

(1) Spôsob ustanovenia daňovej povinnosti uvedený v ďalších odsekoch tohto paragrafu môžu použiť iba platitelia, ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja v nezmenenom stave v tuzemsku.

(2) Platiteľ je povinný oznámiť použitie tohto spôsobu ustanovenia dane písomne finančnému orgánu a súčasne je povinný tento spôsob používať minimálne jeden kalendárny rok, a to od 1. januára roka nasledujúceho roku po roku, v ktorom oznámil finančnému orgánu použitie tohto spôsobu ustanovenia dane. Pokiaľ sa platiteľ rozhodne tento spôsob už nepoužívať, môže tak urobiť iba od 1. januára roka nasledujúceho po roku keď toto svoje rozhodnutie oznámil finančnému orgánu. V prípade začatia zdaniteľných plnení v priebehu kalendárneho roka je platiteľ povinný oznámiť použitie tohto spôsobu ustanovenia dane písomne finančnému orgánu a súčasne je povinný tento spôsob používať do konca roka, v ktorom začal zdaniteľné plnenia, a celý nasledujúci kalendárny rok.

(3) Daň na výstupe určí platiteľ takto:

a) sleduje v príslušnom zdaňovacom období nákup tovaru v cenách bez dane podľa jednotlivých sadzieb, pričom nákup tovaru od osôb, ktoré nie sú platiteľmi dane, zaradí do príslušnej sadzby dane v cenách nákupu, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za ceny bez dane; do údajov za nákup tovaru sa nezahŕňajú vratné fľaše zo skla,

b) určí celkový súčet cien bez dane za nákup tovaru v príslušnom zdaňovacom období,

c) zistí podiel nákupu tovaru v jednotlivých sadzbách dane na celkovom nákupe tovaru v príslušnom zdaňovacom období,

d) základom pre ustanovenie dane za príslušné zdaňovacie obdobie podľa jednotlivých sadzieb dane je súčin celkového súčtu tržieb v cenách včítane dane za toto obdobie a podielu ustanoveného podľa písmena c) pre jednotlivé sadzby dane,

e) daň za príslušné zdaňovacie obdobie sa vypočíta ako súčin výšky uvedeného základu dane a koeficienta, ktorým je podiel, v ktorého čitateli je výška sadzby a v menovateli súčet čísla 100 a výška sadzby.

(4) Po skončení kalendárneho roka určí platiteľ spôsobom podľa odseku 3 údaje za celý kalendárny rok a prípadné rozdiely v dani oproti skutočnosti vyporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tieto rozdiely uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho roka. Rovnakým spôsobom postupuje platiteľ aj v prípade, že v priebehu kalendárneho roka zruší registráciu platiteľa alebo ukončí podnikanie, a to za obdobie od 1. januára do dátumu uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrácie platiteľa.

HLAVA VI

Odpočet dane

§ 18

Nárok na odpočet dane

(1) Nárok na odpočet dane má platiteľ, pokiaľ nakúpený tovar, stavby, prevedené nehnuteľnosti, prijaté služby alebo prevedené a využité práva (ďalej len „prijaté zdaniteľné plnenia“) použije pre svoje zdaniteľné plnenia za podmienok ustanovených zákonom.

(2) Platiteľ má nárok na odpočet dane v zdaňovacom období, v ktorom daň na vstupe zaúčtoval, alebo v prvom zdaňovacom období po dátume účinnosti uvedenom na osvedčení o registrácii.

(3) Platiteľ nemá nárok na odpočet dane, pokiaľ nedoloží oprávnenosť svojho nároku na odpočet dane daňovým dokladom alebo zjednodušeným daňovým dokladom alebo pokiaľ prijaté zdaniteľné plnenia použije pre svoje zdaniteľné plnenia oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24.

(4) Platiteľ nemá nárok na odpočet dane pri nákupe osobného automobilu, a to aj formou kúpy prenajatej veci, a pri nákupe vratných fliaš zo skla. Vylúčenie dane z nároku na odpočet sa musí v tomto prípade vykonať pred prípadnou úpravou odpočtu dane podľa § 19.

(5) Odsek 4 sa nevzťahuje na nákup osobných automobilov za účelom ďalšieho predaja, a to aj formou kúpy prenajatej veci, pokiaľ ho uskutočňuje platiteľ.

(6) Ak platiteľ predá osobný automobil a vratné fľaše zo skla, pri ktorých kúpe neuplatnil nárok na odpočet podľa odseku 4, daň sa neuplatňuje.

§ 19

Spôsob uplatnenia odpočtu

(1) Ak platiteľ použije prijaté zdaniteľné plnenia čiastočne pre svoje zdaniteľné plnenia, pri ktorých má nárok na odpočet dane, a čiastočne pre zdaniteľné plnenia, pri ktorých nárok na odpočet dane nemá, určí sa pomerná časť odpočtu dane vo výške, ktorá zodpovedá celkovej dani na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie vynásobenej koeficientom. Koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenia, pri ktorých vzniká nárok na odpočet, a v menovateli celkový súčet cien bez dane za všetky uskutočnené zdaniteľné plnenia v tomto zdaňovacom období. Cena bez dane pri predaji podniku alebo jeho časti a cena bez dane za prenájom pozemkov a stavieb, pokiaľ je oslobodený podľa § 29, sa nezapočítava do menovateľa koeficienta. Vypočítaný koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(2) Platiteľ nemá nárok na odpočet dane za príslušné zdaňovacie obdobie, pokiaľ koeficient vypočítaný podľa odseku 1 je nižší ako 0,05.

(3) Platiteľ má nárok na odpočet dane za všetky prijaté zdaniteľné plnenia v príslušnom zdaňovacom období, pokiaľ koeficient vypočítaný podľa odseku 1 je vyšší ako 0,95.

(4) Po skončení kalendárneho roka určí platiteľ spôsobom podľa odsekov 1, 2 a 3 údaje za celý kalendárny rok a prípadné rozdiely v dani oproti skutočnosti vyporiada na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tieto rozdiely uvedie do daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie tohto kalendárneho roka. Rovnakým spôsobom postupuje platiteľ aj v prípade, že v priebehu kalendárneho roka zruší registráciu platiteľa alebo ukončí podnikanie, a to za obdobie od 1. januára do dátumu uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrácie platiteľa.

(5) Platiteľ, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, má nárok na odpočet dane zaúčtovanej pri prijatých zdaniteľných plneniach, ktoré sú predmetom predaja a pri ktorých ešte nebol uplatnený odpočet, s výnimkou osobných automobilov, pri ktorých nemožno uplatniť nárok na odpočet dane podľa § 18 ods. 4.

(6) Nárok na vrátenie odpočtu za obdobie, v ktorom vznikol, má Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pri nákupe tovaru pre štátne hmotné rezervy a ostatní platitelia pri nákupe tovaru pre „Program 222“, a to do 15 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Podmienkou je, že tieto nákupy budú účtovne sledované samostatne a daň sa vyporiada na samostatnom daňovom priznaní.

§ 20

Oprava dane na účely odpočtu dane

(1) Ak sa základ dane opraví podľa § 15, opraví sa súčasne aj daň na účely odpočtu. Oprava dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom je vystavený daňový dobropis alebo vrubopis súvisiaci s opravou základu dane.

(2) Platiteľ nemá nárok na opravu dane na účely odpočtu, pokiaľ ho nemôže doložiť daňovým dobropisom, prípadne daňovým vrubopisom.

(3) Odpočet dane ustanovený podľa odseku 1 podlieha ďalej § 19.

§ 22

Nadmerný odpočet a vrátenie nadmerného odpočtu

(1) Nárok na vrátenie nadmerného odpočtu má platiteľ do 45 dní od lehoty na predloženie daňového priznania za bežné zdaňovacie obdobie, prípadne do 45 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas.

(2) Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac, má platiteľ nárok na uplatnenie nadmerného odpočtu v daňovom priznaní v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom vznikol. Tento nadmerný odpočet sa prípadne zníži o vlastnú daňovú povinnosť.

§ 23

Odpočet dane pri nákupe ojazdených osobných automobilov

(1) Platiteľ, ktorého predmetom podnikania je nákup ojazdených osobných automobilov za účelom ich ďalšieho predaja, má nárok na odpočet dane na vstupe pri ich nákupe.

(2) Nárok na odpočet dane má platiteľ vo výške, ktorá sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je cena, za ktorú bol ojazdený osobný automobil nakúpený, vynásobená príslušnou výškou sadzby dane a v menovateli súčet čísla 100 a príslušnej výšky sadzby.

(3) Ak je osoba, od ktorej platiteľ nakúpil ojazdený osobný automobil, osobou majúcou k nemu osobitný vzťah, výška nároku na odpočet sa ustanoví rovnakým spôsobom ako v odseku 2 s tým, že namiesto ceny, za ktorú bol ojazdený osobný automobil nakúpený, sa v čitateli uvedie jeho obvyklá cena včítane dane.

HLAVA VII

Oslobodenie od daňovej povinnosti

§ 24

Oslobodenie od daňovej povinnosti

(1) Od daňovej povinnosti sú oslobodené ďalej uvedené zdaniteľné plnenia za podmienok ustanovených v § 25 až 37:

a) poštové služby (§ 25),

b) rozhlasové a televízne vysielanie (§ 26),

c) finančné činnosti (§ 27),

d) poisťovníctvo (§ 28),

e) prevod a prenájom pozemkov a stavieb (§ 29),

f) výchova a vzdelávanie (§ 30),

g) zdravotnícke služby a tovar (§ 31),

h) sociálna pomoc (§ 32),

i) lotérie a iné podobné hry (§ 34),

j) predaj podniku (§ 36).

(2) Ak platiteľ uskutočňuje zdaniteľné plnenia, ktoré sú oslobodené od daňovej povinnosti, nemá za tieto plnenia nárok na odpočet dane na vstupe, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 25

Poštové služby

Poštovými službami sa na účely tohto zákona rozumejú

a) poštové premiestňovacie činnosti:15)

1. listová pošta,

2. balíková pošta,

3. poštové poukážky,

b) poštové obstarávateľské činnosti:16)

1. platobný a zúčtovací styk,

2. dôchodková služba,

3. sústredené inkaso platieb obyvateľstva včítane rozhlasovej a televíznej služby,17)

4. sazkové služby,

5. ostatné poštové obstarávateľské činnosti,

c) vydávanie a predaj platných slovenských poštových cenín a kolkov za nominálnu hodnotu a ceny podľa poštových sadzobníkov.

§ 26

Rozhlasové a televízne vysielanie

Od daňovej povinnosti je oslobodené rozhlasové a televízne vysielanie vykonávané prevádzkovateľmi zo zákona,18) s výnimkou vysielania reklám a sponzorovaných programov, prípadne ich častí.

§ 27

Finančné činnosti

Finančnými činnosťami sa na účely tohto zákona rozumejú

a) poskytovanie úverov,

b) investovanie do cenných papierov na vlastný účet,

c) finančný prenájom,

d) platobný styk a zúčtovanie,

e) vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov,

f) poskytovanie bankových záruk podľa osobitného predpisu,19)

g) otváranie akreditívu podľa osobitného predpisu,20)

h) obstarávanie inkasa,21)

i) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:

1. s devízovými hodnotami,

2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov,

3. s prevoditeľnými cennými papiermi,

j) sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi alebo s devízovými prostriedkami (finančné maklérstvo),

k) obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet,

l) zmenárenská činnosť,

m) operácie týkajúce sa peňazí,

n) dodanie zlata22) Národnej banke Slovenska.

§ 28

Poisťovníctvo

Poisťovníctvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť poisťovní pri:

a) dojednávaní poistenia,

b) správe poistenia,

c) poskytovaní plnení z poistných udalostí,

d) sprostredkovaní poistenia,

e) zabezpečovaní, t. j. delení rizík vzniknutých v súvislosti s prevádzkovaním poistenia,

f) činnosti slúžiacej na podporu a rozvoj poisťovníctva a zabezpečenie splniteľnosti záväzkov,

g) činnosti zameranej na predchádzanie škodám (zábrana škôd).

§ 29

Prevod a prenájom pozemkov a stavieb

(1) Prevod stavieb s výnimkou nedokončených stavieb a prevodu uskutočneného do dvoch rokov po kolaudácii stavby je oslobodený od daňovej povinnosti.

(2) Prenájom pozemkov a stavieb včítane prenájmu bytov a nebytových priestorov je oslobodený od daňovej povinnosti s výnimkou:

a) ubytovacích služieb zaradených ako výkon podľa osobitného predpisu23) do príslušného odboru,

b) prenájmu pozemkov na parkovanie pre motorové vozidlá,

c) prenájmu trvale inštalovaných zariadení a strojov,

d) prenájmu bezpečnostných schránok.

(3) Platiteľ, ktorý prenajíma pozemky alebo stavby iným platiteľom na účely podnikania, sa môže rozhodnúť, či prenájom bude oslobodený od daňovej povinnosti alebo či bude dani podliehať. Toto svoje rozhodnutie je povinný oznámiť finančnému orgánu a je povinný sa ním riadiť najmenej do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom k oznámeniu finančnému orgánu došlo.

§ 30

Výchova a vzdelávanie

(1) Výchovou a vzdelávaním sa na účely tohto zákona rozumie:

a) výchovná a vzdelávacia činnosť zaradená ako výkon podľa osobitného predpisu.26a) poskytovaná na základných školách, základných umeleckých školách, učilištiach, stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania, gymnáziách, stredných odborných školách a špeciálnych školách,24) vysokých školách25) a predškolských zariadeniach a školských zariadeniach,26)

b) činnosť vykonávaná za účelom rekvalifikácie zabezpečovaná poverenými výchovno-vzdelávacími zariadeniami.27)

(2) Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru a poskytovanie služieb uskutočňované v rámci výchovnej a vzdelávacej činnosti osobami uvedenými v odseku 1.

§ 31

Zdravotnícke služby a tovar

(1) Od daňovej povinnosti sú oslobodené služby zdravotníckej starostlivosti zaradené ako výkon podľa osobitného predpisu28) do príslušného odboru poskytované oprávnenými subjektmi29) a vymedzené osobitnými predpismi.30)

(2) Od daňovej povinnosti je oslobodené dodanie tovaru a poskytovanie služieb oprávnenými subjektmi v súvislosti so zdravotnými výkonmi podľa odseku 1 včítane predaja ortopedických a protetických výrobkov a liekov za hotové.

(3) Od daňovej povinnosti je oslobodené zdravotné poistenie podľa osobitných predpisov.31)

§ 32

Sociálna pomoc

Od daňovej povinnosti sú oslobodené služby sociálnej starostlivosti zaradené ako výkon podľa osobitného predpisu32) do príslušného odboru poskytované podľa osobitného predpisu33) bez ohľadu na to, kto ich poskytuje.

§ 34

Lotérie a iné podobné hry

Od daňovej povinnosti je oslobodené prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier.35)

§ 36

Predaj podniku

Od daňovej povinnosti je oslobodený predaj podniku alebo jeho časti36) platiteľovi.

TRETIA ČASŤ

ZDAŇOVACIE OBDOBIE A SPRÁVA DANE V TUZEMSKU

§ 38

Zdaňovacie obdobie

(1) Základným zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je obrat platiteľa za predchádzajúci kalendárny rok alebo predpokladaný ročný obrat nižší ako 10 000 000 Kčs, zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.

(3) Platiteľ, na ktorého sa vzťahuje odsek 2, si môže zvoliť ako zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac a túto skutočnosť oznámiť finančnému orgánu. Zmenu zdaňovacieho obdobia možno vykonať začínajúc prvým mesiacom po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Svojím rozhodnutím je viazaný najmenej do konca kalendárneho roka.

(4) Po registrácii osôb za platiteľov je ich prvým zdaňovacím obdobím

a) podľa odseku 1 kalendárny mesiac, v ktorom nadobudlo účinnosť osvedčenie o registrácii platiteľa,

b) podľa odseku 2 kalendárny štvrťrok, v ktorom nadobudlo účinnosť osvedčenie o registrácii platiteľa.

§ 39

Splatnosť dane, zvýšenia dane, penále a pokuty

Daň je splatná za zdaňovacie obdobie najneskôr do 15 dní po skončení tohto obdobia, s výnimkou dane pri dovezenom tovare. Dodatočne splatná daň, zvýšenie dane, penále a pokuta sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia finančného orgánu.

§ 40

Daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie

(1) Platiteľ je povinný do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia predložiť daňové priznanie spôsobom ustanoveným osobitným predpisom36a).

(2) Dodatočné daňové priznanie sa predkladá podľa osobitného predpisu36a).

§ 41

Registrácia a oznamovacia povinnosť

Postup pri registrácii a oznamovaciu povinnosť ustanovuje § 5 tohto zákona a osobitný predpis36a).

§ 42

Zvýšenie dane, penále a pokuty

(1) Z rozdielu medzi vlastnou daňovou povinnosťou platiteľa a daňovou povinnosťou uvedenou v daňovom priznaní platiteľa sa určí zvýšenie dane vo výške 100 %, ak tento rozdiel zistí finančný orgán, a vo výška 20 %, ak ho platiteľ zistí sám a opravu dane vykoná v dodatočnom daňovou priznaní.

(2) Ak daň nebola zaplatená včas a v plnej výške, je platiteľ povinný zaplatiť dodatočne splatnú daň a penále vo výške 0,1 % z dlžnej dane za každý deň omeškania začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby včítane. Táto sankcia sa uplatní aj v prípade, že platiteľ nezaplatí včas zvýšenie dane podľa odseku 1 a penále podľa tohto odseku.

(3) Pokiaľ platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, finančný orgán mu uloží pokutu vo výške až 10 % daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorého sa toto daňové priznanie týka, najmenej však 5000 Kčs.

(4) Pokiaľ platiteľ nesplní riadne a včas registračnú alebo oznamovaciu povinnosť alebo nepredloží daňové priznanie vôbec, finančný orgán mu uloží pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs, najmenej však 5000 Kčs.

(5) Pokiaľ ide o osobu, na ktorú sa vzťahuje ustanovenie § 12 ods. 6, uloží jej finančný orgán pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs, najmenej však 5000 Kčs.

(6) Suma zvýšenia dane, vymeranej pokuty alebo penále sa zaokrúhli na celé koruny hore.

(7) Zvýšenie dane alebo penále sa nevyrubí, pokiaľ nepresiahne hodnotu 100 Kčs.

(8) Spôsob vyrubenia zvýšenia dane, penále a pokút a ich vymáhanie ustanoví osobitný predpis36a).

§ 43

Daňové konanie

Pre konanie vo veciach dane včítane penále a pokút platí osobitný predpis36a), pokiaľ nie je týmto zákonom ustanovené inak.

ŠTVRTÁ ČASŤ

UPLATNENIE DANE PRI DOVOZE A VÝVOZE

§ 44

Uplatnenie colných predpisov

Pre uplatnenie dane pri dovoze tovaru platia ustanovenia colných predpisov, pokiaľ tento zákon ďalej neustanovuje inak.

§ 45

Dovoz tovaru

(1) Dani podlieha dovezený tovar, ktorým sa rozumie

a) tovar prepustený do režimu voľného obehu37),

b) tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme navracania38),

c) tovar prepustený do režimu dočasného použitia38a),

d) späť dovážaný tovar prepustený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku38b).

(2) Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká dňom vzniku colného dlhu39).

(3) Nárok na odpočet dane pri dovoze tovaru uplatňuje platiteľ podľa ustanovení druhej časti hlavy VI tohto zákona, a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daň zaplatil.

(4) Tovar z dovozu je oslobodený od dane, pokiaľ sa naň vzťahuje oslobodenie od cla40), pokiaľ zákon neustanovuje inak.

(5) Daň sa uplatní aj pri oslobodení od cla40) v prípade:

a) dovozu tovaru na vzdelávacie, vedecké a kultúrne účely a vedecké nástroje a prístroje, pokiaľ nie sú darované,

b) dovozu náboženských predmetov,

c) tovaru dovezeného v prospech postihnutých osôb, pokiaľ nie je darovaný,

d) oslobodenia od cla poskytovaného v rámci všeobecného systému colných preferencií41) alebo vyplývajúceho z medzinárodných dohôd o colnej únii alebo oblasti voľného obchodu42),

e) v prípade dovozu tovaru oslobodeného od cla podľa osobitných predpisov43); za osobitný predpis sa na účely zákona nepovažuje zákon č. 618/1992 Zb. Colný zákon.

(6) Daňovým dokladom pri dovoze je písomné colné vyhlásenie.

(7) Pri dovoze tovaru uskutočneného prostredníctvom nepriameho zástupcu44) je povinný tento zástupca vymeranú daň preúčtovať zastúpenej osobe vo vzťahu k zahraničiu bez nároku na odpočet dane. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, v ktorom musí byť uvedená zastúpená osoba popri príjemcovi a daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Nárok na odpočet dane uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.

§ 46

Základ a výpočet dane pri dovezenom tovare

(1) Základom dane pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. a) a b) je súčet:

a) základu pre vymeranie cla,

b) cla,

c) spotrebnej dane,

d) platieb vyberaných colnými orgánmi pri dovoze tovaru.

(2) Pri dovezenom tovare podľa § 45 ods. 1 písm. c) je suma dane za každý aj začatý mesiac, v ktorom je tovar prepustený do režimu dočasného použitia, 3 % z dane, ktorá by sa mala vyrubiť, keby bol tento tovar prepustený do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia. Takto určená daň nesmie byť vyššia ako tá, ktorá by sa vyrubila v prípade prepustenia tohto tovaru do režimu voľného obehu v okamihu jeho prepustenia do režimu dočasného použitia.

(3) Pri tovare prepustenom do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku sa daň vypočíta spôsobom zhodným s výpočtom cla45).

(4) Pri dovezenom tovare sa uplatňujú sadzby dane podľa § 16.

§ 47

Vývoz tovaru

(1) Vývoz tovaru do zahraničia uskutočnený platiteľom je oslobodený od daňovej povinnosti, ak tovar nie je už oslobodený podľa § 24.

(2) Na účely tohto zákona je vývoz tovaru uskutočnený, ak je tovar prepustený v režime vývozu a potvrdený colným orgánom v ods. C daňového dokladu.

(3) Pri vývoze tovaru uskutočneného prostredníctvom nepriameho zástupcu44) nemá tento zástupca nárok na oslobodenie od daňovej povinnosti a odpočet dane pri vyvážanom tovare. Daňovým dokladom je písomné colné vyhlásenie, v ktorom je zastúpená osoba uvedená ako predávajúca vo vzťahu k zahraničiu popri odosielateľovi. Daňový doklad musí byť doložený príslušnou zmluvou o zastúpení. Oslobodenie od daňovej povinnosti a nárok na odpočet uplatňuje zastúpená osoba, ak je platiteľom.

(4) Platiteľ má nárok na odpočet dane pri vyvážanom tovare podľa § 18 až 22, pokiaľ sa nepovažuje za oprávneného vývozcu, na ktorého sa nevzťahuje § 22 ods. 1.

(5) Na účely tohto zákona sa za oprávneného vývozcu považuje platiteľ,

a) ktorého obrat pri vývoze tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku je vyšší ako 5 000 000 Kčs a

b) ktorého dodanie tovaru na vývoz je najmenej 20 % z celkového obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku; v prípade, že platiteľ začne podnikanie v priebehu kalendárneho roka, prepočíta sa obrat k 31. decembru na celý kalendárny rok.

(6) Oprávnený vývozca má nárok na vrátenie nadmerného odpočtu vzťahujúceho sa na vyvážaný tovar za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, a to do 15 dní od lehoty pre predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas.

(7) Oprávnený vývozca, ktorý zároveň uskutočňuje zdaniteľné plnenia v tuzemsku, má v prípade vzniku nadmerného odpočtu nárok na vrátenie pomernej časti nadmerného odpočtu za zdaňovacie obdobie, a to do 15 dní od lehoty pre predloženie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie, prípadne do 15 dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania za zdaňovacie obdobie, pokiaľ daňové priznanie nepredloží včas. Táto pomerná časť sa určí ako súčin celkovej dane na vstupe za zdaňovacie obdobie upravenej podľa § 19 a koeficienta. Tento koeficient sa určí ako podiel, v ktorého čitateli je súčet cien bez dane za vyvážaný tovar a v menovateli súčet cien bez dane za zdaniteľné plnenie, okrem zdaniteľných plnení oslobodených od daňovej povinnosti podľa § 24. Pri výpočte koeficienta sa vychádza z údajov za príslušné zdaňovacie obdobie. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

(8) Vrátenie pomernej časti nadmerného odpočtu ustanovenej podľa odsekov 5 a 6 za zdaňovacie obdobie nesmie prekročiť nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie. V prípade postupu podľa § 22 sa nadmerný odpočet zníži o sumu vrátenej dane.

(9) Daňovým dokladom pri vývoze tovaru je písomné colné vyhlásenie.

(10) Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom osobitný spôsob vrátenia sumy dane viažúcej sa k poskytnutému zdaniteľnému plneniu osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(11) Ministerstvo financií Slovenskej republiky upraví všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob odpočtu, prípadne vrátenie dane platiteľom za zdaniteľné plnenia uskutočňované bez dane osobám pri prechode štátnej hranice Slovenskej republiky.

§ 48

Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia

(1) Poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia je oslobodené od daňovej povinnosti. Poskytovaním služieb a prevodom a využitím práv do zahraničia sa na účely tohto zákona rozumie tiež poskytovanie služieb a prevod a využitie práv s miestom plnenia v tuzemsku, keď sú služby a prevod a využitie práv určené na spotrebu alebo použitie v zahraničí.

(2) Na účely odseku 1 sa poskytovanie finančných a poisťovacích činností do zahraničia nepovažuje za dodanie oslobodené od daňovej povinnosti podľa § 24 zákona.

(3) Ustanovenia § 47 ods. 1, 5 až 9 platia pre poskytovanie služieb a prevod a využitie práv do zahraničia v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.

§ 49

Medzinárodná preprava

(1) Medzinárodná preprava tovaru, peňazí a medzinárodná pravidelná preprava osôb, ktorou sa rozumie preprava dopravným prostriedkom:

a) z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,

b) z miesta v zahraničí do miesta v tuzemsku,

c) z miesta v tuzemsku do miesta v zahraničí,

d) medzi dvoma miestami v tuzemsku ako súčasť medzinárodnej leteckej a vodnej dopravy,

je od daňovej povinnosti oslobodená.

(2) Platiteľ uskutočňujúci medzinárodnú prepravu podľa odseku 1 má nárok na odpočet dane.

(3) Pravidelnou prepravou osôb sa rozumie preprava osôb v určenom dopravnom spojení podľa vopred určených cestovných poriadkov a tarifných a prepravných podmienok, keď cestujúci vystupujú a nastupujú na vopred určených zastávkach alebo miestach.

(4) Služby súvisiace s medzinárodnou prepravou sú oslobodené od daňovej povinnosti, pokiaľ sa poskytujú v súvislosti s medzinárodnou prepravou podľa odseku 1.

(5) Ustanovenia § 47 ods. 5 až 9 platia pre medzinárodnú prepravu v rovnakom rozsahu ako pre vývoz tovaru.

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 51

Uplatňovanie dane

(1) Daň podľa tohto zákona sa uplatňuje pre všetky zdaniteľné plnenia uskutočnené začínajúc dňom účinnosti tohto zákona, pokiaľ nie je týmto zákonom ustanovené inak.

(2) Daň sa neuplatňuje pri osobnom automobile, pokiaľ sa predo dňom účinnosti tohto zákona oprávnene nakúpil za cenu včítane dane z obratu alebo včítane dovoznej dane.

§ 52

Registrácia platiteľov dane pri prechode na nový systém dane

(1) Osoba, ktorej obrat v roku 1991 presiahol 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. decembra 1992, pokiaľ pred týmto dňom neukončí podnikanie.

(2) Osoba, ktorej obrat od 1. januára 1992 do 30. septembra 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. decembra 1992, pokiaľ do 31. decembra 1992 neukončí podnikanie.

(3) Osoba, ktorej celkový obrat za rok 1992 presiahne 6 000 000 Kčs, je povinná predložiť žiadosť o registráciu najneskôr do 20. januára 1993, pokiaľ do 31. decembra 1992 neukončí podnikanie.

(4) Osoby, ktorých obrat v roku 1991 a 1992 nepresiahol limit ustanovený v odsekoch 1 a 2 a ktoré sa chcú stať platiteľom od 1. januára 1993, môžu predložiť žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť na príslušnom finančnom orgáne najneskôr do 20. decembra 1992.

(5) Osoby, ktoré budú k 31. decembru 1992 platiteľmi dane z obratu a nepredložia do 20. decembra 1992 žiadosť o registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty, sú povinné odviesť daň z obratu pri majetku obstaranom za ceny bez dane zníženú o pomernú časť oprávok podľa účtovného stavu k 31. decembru 1992. Daň z obratu uvedú do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992.

(6) Rozpočtové a príspevkové organizácie, účelové fondy federácie a štátne fondy republík a obce, pokiaľ sú osobami podliehajúcimi dani, ktorých obrat v roku 1991 a 1992 nepresiahol limit ustanovený v odsekoch 1 a 2, môžu predložiť žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť na príslušnom finančnom orgáne do 20. decembra 1992. Pokiaľ tieto subjekty nepredložia žiadosť o registráciu k tomuto dňu, nie sú povinné odviesť daň z obratu pri majetku obstaranom za ceny bez dane.

(7) V priebehu jedného roka od účinnosti tohto zákona môže požiadať osoba, ktorá predložila žiadosť o registráciu na vlastnú žiadosť, o zrušenie registrácie, a to za podmienok ustanovených zákonom národných rád. V týchto prípadoch neplatí ustanovenie § 5 ods. 5. V tomto prípade je platiteľ povinný odviesť daň z obratu pri majetku, ktorý oprávnene do 31. decembra 1992 nakúpil za ceny bez dane z obratu, a to podľa účtovného stavu ku dňu zrušenia registrácie. Ďalej je platiteľ povinný odviesť i daň z obratu, ktorá mu bola vrátená podľa § 53 a § 54, a to podľa účtovného stavu k dátumu zrušenia registrácie.

§ 53

Uplatňovanie dane pri majetku okrem zásob materiálu a tovaru pri prechode na nový systém dane

(1) Ak osoba, ktorá predložila najneskôr do 20. januára 1993 žiadosť o registráciu, má v evidencii k 1. januáru 1993 majetok okrem zásob materiálu a tovaru obstaraný oprávnene za ceny včítane dane z obratu alebo dovoznej dane, má nárok na odpočet tejto dane z obratu alebo dovoznej dane znížený o sumu dane zodpovedajúcu pomernej časti oprávok podľa osobitných predpisov. Nárok na odpočet nevzniká, ak ide o daň zaplatenú alebo zaúčtovanú pri nákupe osobného automobilu s výnimkou nákupov podľa § 18 ods. 5. Nárok na odpočet podľa ustanovení tohto zákona vzniká platiteľovi za predpokladu, že

a) obstaral majetok okrem zásob po 1. januári 1992,

b) má k dispozícii doklady vystavené platiteľmi dane z obratu, z ktorých je zrejmá výška dane z obratu zaplatená alebo zaúčtovaná, alebo doklady vystavené platiteľmi dane z obratu, z ktorých možno výšku dane z obratu určiť, a doklady o zaplatení dovoznej dane, a to dane z obratu a dovoznej dane zaplatenej alebo zaúčtovanej najneskôr do doby uplatnenia nároku na jej odpočet a maximálne do výšky sadzieb dane z obratu platných k 31. decembru 1992,

c) vykonal celkovú inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku okrem zásob k 31. decembru 1992 podľa osobitného predpisu.

(2) Odpočet dane sa uplatní v daňovom priznaní podanom za prvé zdaňovacie obdobie po 1. januári 1993.

§ 54

Uplatňovanie dane pri zásobách materiálu a tovaru pri prechode na nový systém dane

(1) Ak osoba, ktorá predložila najneskôr do 20. januára 1993 žiadosť o registráciu, má k 1. januáru 1993 zásoby materiálu a tovaru obstarané oprávnene za ceny včítane dane z obratu alebo dovoznej dane, s výnimkou výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, má nárok na odpočet tejto dane z obratu alebo dovoznej dane za predpokladu, že

a) obstarala materiál a tovar po 1. júli 1992,

b) má k dispozícii doklady, z ktorých je zrejmá výška zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane,

c) vykonala celkovú inventarizáciu týchto zásob k 31. decembru 1992 podľa osobitného predpisu.

(2) Pri tovare podliehajúcom spotrebnej dani môže platiteľ uplatniť nárok na odpočet dane vo výške 23 % zo zaplatenej dane z obratu alebo dovoznej dane zaplatenej alebo zaúčtovanej do doby uplatnenia nároku na odpočet.

(3) Postup pri uplatnení nároku na odpočet zaplatenej dane z obratu a dovoznej dane upraví vyhláškou Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

§ 56

Uplatňovanie dane pri plnení podľa zmlúv uzavretých pred účinnosťou zákona

(1) Pri zmluvách uzavretých pred účinnosťou tohto zákona, ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční po dni, keď nadobudne účinnosť, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona na prvé zdaniteľné plnenie, ktoré sa uskutoční po dni účinnosti tohto zákona. Pritom sa platné podmienky zmluvy považujú za zmenené v zmysle tohto odseku a cena zdaniteľného plnenia uvedená v zmluve sa zvýši alebo zníži o daň, pokiaľ už zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.

(2) Pri zmluvách o kúpe prenajatej veci uzavretých pred účinnosťou tohto zákona sa jeho ustanovenia vzťahujú na splátky nájomného zaplatené po 1. januári 1993. Na účely § 9 ods. 3 a § 14 ods. 6 sa v tomto prípade bude vychádzať zo vstupnej ceny bez dane zníženej o nájomné zaplatené do 31. decembra 1992 a zníženej o sumu pripadajúcu na finančné činnosti v pomernej časti zodpovedajúcej dĺžke prenájmu.

(3) V prípade späť vyvážaného tovaru, ktorý bol prepustený do záznamového obehu v tuzemsku pred účinnosťou tohto zákona a bol predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci, sa bude pri určení základu dane vychádzať zo základu pre vymeranie cla zníženého o nájomné zaplatené do 31. decembra 1992.

(4) Pri zmluvách uzavretých pred 1. augustom 1993, ak sa zdaniteľné plnenie uskutoční v tento deň a neskôr, vzťahujú sa naň ustanovenia osobitného predpisu45a) a dňom účinnosti tohto zákona sa platné podmienky zmlúv považujú za zmenené a cena zdaniteľného plnenia uvedená v zmluve sa zvýši alebo zníži, ak už zmluva túto zmenu podmienok neobsahuje.

§ 57

Platnosť doterajších predpisov

(1) Podľa doterajších predpisov sa až do svojho zakončenia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť predo dňom účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty pre uplatnenie práv, ktoré sa spravujú doterajšími predpismi, aj keď začnú plynúť po účinnosti tohto zákona. Pre daňové povinnosti za rok 1992 a predchádzajúce roky sa použijú doterajšie predpisy upravujúce daň z obratu a dovoznú daň.

(2) Ak sa plnenie podliehajúce dani z obratu uskutoční do 31. decembra 1992 včítane a faktúra alebo iný doklad o predaji alebo o vnútropodnikovom použití tovaru46) bude vystavený po 1. januári 1993, platiteľ dane z obratu uvedie údaje o tomto plnení do posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992. Ak faktúra alebo iný doklad bol vystavený po lehote pre vyhotovenie posledného hlásenia o dani z obratu za rok 1992 alebo ide o opravu zdaniteľného obratu,47) vyhotoví dodatočné hlásenie o dani z obratu.


§ 58

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.,

2. zákon č. 530/1991 Zb. o dovoznej dani,

3. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 560/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani z obratu,

4. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 575/1991 Zb. o náležitostiach hlásenia o dovoznej dani.

§ 59

Účinnosť zákona

(1) Ustanovenia § 52 ods. 1 a 2 nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1992.

(2) Ostatné ustanovenia tohto zákona nadobúdajú účinnosť 1. januárom 1993.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 222/1992 Zb.

Příloha 01

Zoznam tovaru podliehajúceho sadzbe dane 6 %

Číselný kód Názov tovaru
01 - Živé zvieratá
02 - Mäso a požívateľné droby
03 - Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
okrem:
030110 - Akváriové ryby
030265 - Žraloci
03027000 - Pečienka, ikry a mliečie
0306 - Kôrovce, tiež bez pancierov, živé čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom náleve; kôrovce v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudské požívanie
0307 - Mäkkýše, tiež oddelené od svojich lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, nasolené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné než kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, zmrazené, sušené, nasolené v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudské požívanie
04 - Mlieko a mliekarenské výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde neuvedené ani nezahrnuté
07 - Zelenina, požívateľné rastliny, korenie a hľuzy
08 - Jedlé ovocie a orechy; šupky citrusových plodov a melónov
10 - Obilie
11 - Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok
12 - Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny
15 - Živočíšne a rastlinné tuky a oleje; výrobky vzniknuté ich štiepením; upravené pokrmové tuky; živočíšne alebo rastlinné tuky
16 - Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov
okrem:
160430 - Kaviár a kaviárové náhradky
1605 - Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, upravené alebo v konzervách
1701 - Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v tuhom stave
1702 - Ostatné cukry, včítane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy (levulózy) v tuhom stave; cukrové sirupy bez prísad aromatických prípravkov alebo farbiva; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamelizované cukry a melasy
1703 - Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru
19 - Prípravky z obilia, múky, škrobu alebo mlieka; jemné pečivo
20 - Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín
2201 - Voda, včítane minerálnych vôd prírodných alebo umelých a sódoviek, bez prísady cukru alebo iných sladidiel, nearomatizované; ľad a sneh
2202 - Voda, včítane minerálnych vôd a sódoviek s prídavkom cukru alebo iných sladidiel alebo aromatizované a iné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav čísla 2009
2209 - Stolný ocot a jeho náhradky získané z kyseliny octovej
23 - Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle; pripravené krmivo
okrem:
230700 - Vínový kal; surový vínový kameň
23089011 - Výlisky z hrozna (matolíny) majúce celkový merný alkoholometrický titer nepresahujúci 4,3 % más a obsah sušiny nie menší ako 40 % hmotnosti
23089019 - Výlisky z hrozna (matolíny) , ostatné
2309 10 - Výživa pre psov a mačky v balení na drobný predaj
27 - Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky
okrem:
27060000 - Čiernouhoľný, hnedouhoľný alebo rašelinový decht a ostatné minerálne dechty, tiež dehydrované, čiastočne destilované, včítane rekonštituovaných dechtov
2707 - Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; podobné produkty, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou nearomatických zložiek
2708 - Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov
270900 - Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
271000 - Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov alebo olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto podstatnou zložkou týchto prípravkov
okrem: 27100079 - Na iné účely - vykurovacie oleje (sadzba 5 %)
2712 - Vazelína, parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky, získané synteticky alebo iným spôsobom tiež farbené
2713 - Petrolejový koks, petrolejový bitúmen a iné zvyšky minerálnych olejov alebo olejov z bitúmenových nerastov
2714 - Prírodné bitúmeny (živice) a prírodný asfalt; bitúmenové bridlice a bitúmenové piesky; asfaltity a asfaltové horniny
27150000 - Bitúmenové zmesi na báze prírodného asfaltu alebo prírodného bitúmenu, petrolejového (naftového) bitúmenu, zemného dechtu alebo smoly zo zemného dechtu (napr. asfaltový tmel), riedené a podobné výrobky
2844 40 00 - Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny iné ako položiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, dioperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne odpady
29251100- Sacharín a jeho soli
2941- Antibiotiká
30 - Farmaceutické výrobky
3209 - Náterové farby a laky (včítane emailov a jemných lakov) založené na syntetických polyméroch alebo chemicky upravených prírodných polyméroch, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí
38239098 - Ostatné - iba bioplyn
39209990 - Ostatné - iba fóliový materiál z polyvinylalkoholu
4014 - Zdravotnícke alebo farmaceutické výrobky (vrátane cumlíkov) z vulkanizovaného, iného ako tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom z tvrdej gumy
4401 - Palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a podobné); drevené štiepky alebo triesky; drevené piliny, zbytky a odpad, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet a v podobných tvaroch
440130- Drevené piliny, zvyšky a odpad, aj aglomerované v tvare klátov, brikiet, pelet a podobných tvaroch
4402 00 00 - Drevené uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované
4810 - Papier, kartón a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo inou anorganickou látkou, tiež so spájadlom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, prípadne na povrchu farbené, ozdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch (hárkoch) - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4817 - Obálky, zálepky, neilustrované pohľadnice a lístky na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky; škatule, tašky, kabele a súpravy na písanie obsahujúce potreby na korešpondenciu, z papiera, kartónu alebo lepenky - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4818 - Toaletný papier, vreckovky, odmaskovacie servítky, uteráky, obrusy, obrúsky, detské plienky, hygienické tampóny, prestieradlá a podobný tovar používaný v domácnosti, na toaletné, hygienické a nemocničné účely, odevy a ich doplnky z papieroviny, z papiera, buničitej vaty alebo pásov zo splstených buničinových vlákien - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4820 - Registre, účtové knihy, bloky (poznámkové, objednávok, potvrdeniek), memorandové zápisníky, zložky listových papierov a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo iné), dosky a spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané karbónovými papiermi a ostatné školské, kancelárske a papierenské výrobky z papiera alebo kartónu; albumy na vzorky alebo zbierky a obaly na knihy, z papiera, kartónu alebo lepenky - iba zo stopercentne recyklovaného papiera
4820 20- Zošity
4820 90- Ostatné, ak ide o školské výrobky z papiera alebo kartónu
4901 - Knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch (hárkoch)
4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované, prípadne obsahujúce inzerciu alebo reklamy
4903- Obrázkové albumy alebo obrázkové knihy, predlohy na kreslenie a maľovanky pre deti
4904- Hudobniny (noty), ručne písané alebo tlačené, aj viazané alebo ilustrované
4905- Kartografické výrobky všetkých druhov, včítane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené
84186991 - Ostatné tepelné čerpadlá
8419 19 009 - Slnečné absorpčné kolektory na ohrievanie vody
ex 8469 - Písacie stroje a stroje na spracovanie textu - len na použitie nevidiacimi a slabozrakými
87039010 - S elektrickými motormi - osobné automobily a iné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (okrem uvedených v čísle 8702), včítane osobných dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov
8713 - Vozidlá pre invalidov, tiež s motorom alebo iným mechanickým pohonným zariadením
9001 30 00 - Kontaktné šošovky
900140- Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 - Okuliarové šošovky z iných materiálov
9003 - Rámy na okuliare alebo podobné výrobky a ich časti a súčasti
9004 10 10 - Okuliare (korekčné, ochranné alebo iné) a podobné výrobky s opticky opracovanými sklami
9013 20 20 - Lasery, iné laserové diódy.
9018 - Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9019 - Prístroje na mechanoterapiu; masážne prístroje; psychotechnické prístroje; prístroje na liečbu ozónom, kyslíkom, aerosólom, dýchacie prístroje oživovacie a iné liečebné dýchacie prístroje
9021 - Ortopedické pomôcky a prístroje, včítane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky a prístroje; prístroje pre nedoslýchavých a iné prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme na kompenzovanie následkov nejakej chyby alebo neschopnosti
9022 - Röntgenové prístroje a prístroje využívajúce žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely vrátane rádiografických alebo rádioterapeutických prístrojov, rôntgenov a iných zariadení na výrobu rôntgenových lúčov, generátorov vysokého napätia, ovládacích stolov, presvetľovacích štítov, stolov, kresiel a podobných výrobkov na vyšetrovanie alebo liečenie
90261051 - Prietokomery - ostatné
90261091 - Prietokomery - elektronické
90 30 10 - Prístroje a nástroje na meranie alebo zisťovanie ionizujúceho žiarenia - s výnimkou na používanie v civilných lietadlách

Číselný kód obsahuje dvojciferný kód kapitoly Harmonizovaného systém46) (ďalej len „harmonizovaný systém“) alebo štvorciferný kód čísla harmonizovaného systému alebo šesťciferný kód položky harmonizovaného systému alebo osemciferný kód položky kombinovanej nomenklatúry.47)

Příloha 02

Príloha č. 2 zákona č. 222/1992 Zb.

Zoznam služieb podliehajúcich sadzbe dane 25 %

Číselný kódNázov tovaru
903 1- Reštauračné stravovanie
903 9- Stravovanie verejné ostatné
911- Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
912- Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovoobrábací priemysel
913- Opravy a údržba strojov a zariadení pre chemický priemysel
914- Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
915- Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
916- Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok a ich uzlov
917- Opravy a údržba dopravných prostriedkov
918- Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
919- Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradias výnimkou - „Opravy a údržba techniky zdravotníckej vrátane prístrojov"
921- Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho a kovoobrábacieho priemyslu
922- Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
923- Opravy výrobkov drevospracujúceho priemyslu
924- Opravy výrobkov textilného a konfekčného priemyslu
925- Opravy výrobkov kožiarskeho priemyslu
okrem: 925 3 - Opravy obuvi
926- Opravy výrobkov kultúrnej spotreby a ostatných priemyselných výrobkov
okrem: 926 94 - Opravy a údržba ortopedických a protetických výrobkov, výrobkov očnej optiky a ochranných pomôcok
932 2- Doprava nákladov cestná
953- Ubytovacie služby
954- Služby cestovného ruchu
969- Požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby
okrem: 969 7 - Služby samoobslužných prevádzok
974- Obchodné a sprostredkovateľské služby
975- Požičiavanie strojov a zariadení organizáciám

Číselný kód obsahuje odbor, prípadne odbor, skupinu a podskupinu Jednotnej klasifikácie výkonov.48)

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o územných finančných orgánoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 136/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

2a) § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplne znenie č. 47/1992 Zb.).

2b) § 27 a nasl. Zákonníka práce.

2c) § 227 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2d) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb. a zákona č. 565/1992 Zb.

3) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4) § 409 až 475 zákona č. 513/1991 Zb.

5) § 663 zákona č. 40/1964 Zb.

6) § 536 zákona č. 513/1991 Zb.

8) § 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách.

9) Zákon č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb.

10) Napr.: Zákon ČNR č. 565/1991 Zb. o miestnych poplatkoch, zákon SNR č. 544/1991 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona SNR č. 72/1992 Zb.

10a) § 29 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

11) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy v znení neskorších predpisov.

12) Vyhláška Federálneho štatistického radu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov - odbory číslo 941, 942, 943 a 945.

13) § 4 Devízového zákona č. 528/1990 Zb.

14) § 476 až 488 zákona č. 513/1991 Zb.

15) § 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).

16) § 5 zákona č. 222/1946 Zb.

17) Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

18) § 3 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.

19) § 313 zákona č. 513/1991 Zb.

20) § 682 zákona č. 513/1991 Zb.

21) § 692 zákona č. 513/1991 Zb.

22) § 2 písm. b) Devízového zákona č. 528/1990 Zb.

23) Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 953.

24) § 2, § 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

25) § 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

26) § 1 ods. 2 zákona ČNR č. 390/1991 Zb. o predškolských zariadeniach a školských zariadeniach.§ 12 ods. 5 zákona ČNR č. 564/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve.

26a) Vyhláška č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších predpisov - odbor 961.

27) § 8 vyhlášky MPSV ČR č. 21/1991 Zb. o bližších podmienkach zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov.
§ 7 vyhlášky MPSV SR č. 51/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou pôsobnosťou.

28) Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 964.

29) Zákon č. 548/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona ČNR č. 210/1990 Zb. a zákona ČNR č. 425/1990 Zb.
Zákon ČNR č. 160/1992 Zb. o zdravotníckej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.Zákon SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva.

30) Nariadenie vlády ČR č. 216/1992 Zb., ktorým sa vydáva Zdravotnícky poriadok a vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ČNR č. 550/1990 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení.

31) Zákon ČNR č. 550/1991 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení.

32) Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov - odbor číslo 965.

33) Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

34) Napr. zákon ČNR č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

35) Zákon ČNR č. 202/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

36) § 476 a 487 zákona č. 513/1991 Zb.

36a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

37) § 84 a nasl. Colného zákona č. 618/1992 Zb.

38) § 119 písm. b) a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.

38a) § 143 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.

38b) § 153 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.

39) § 194 a nasl. zákona č. 618/1992 Zb.

40) § 147 a § 193 zákona č. 618/1992 Zb.

41) Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 69/1989 Zb. o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla.

42) Vládna vyhláška č. 59/1948 Zb., ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Všeobecná dohoda o clách a obchode z 30. októbra 1947.

43) Napr. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla.
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.

43a) Vyhláška č. 572/1990 Zb. o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla. Vyhláška č. 39/1992 Zb. o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla.

44) § 63 zákona č. 618/1992 Zb.

45) § 159 zákona č. 618/1992 Zb.

45a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.

46) § 4 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb.

47) § 11 zákona č. 73/1952 Zb.

46) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 160/1988 Zb. o Medzinárodnom dohovore v harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a Protokole o jeho zmene.

47) Zákon č. 44/1974 Zb.

48) Vyhláška č. 114/1972 Zb. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené