Oznámenie č. 168/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zriadení a činnosti kultúrnych stredísk

Čiastka 36/1992
Platnosť od 15.04.1992
Uzavretie zmluvy 12.12.1991
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 ods. 1 dňom podpisu.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené