Zákon č. 136/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch

Čiastka 31/1992
Platnosť od 01.04.1992 do04.11.1993
Účinnosť od 01.04.1992 do04.11.1993
Zrušený 254/1993 Z. z.

136

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. februára 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb.o daňových orgánoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V nadpise zákona sa slovo „daňových“ nahrádza slovami „územných finančných“.

2. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovo „obcí“ vkladajú slova „okrem správy pokút, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí1a)“.

3. V § 1 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a“ a slová „do podnikateľskej sféry“.

4. V § 1 ods. 1 písm. c) sa slová „u príjemcov dotácií uvedených v odseku 3“ nahrádzajú slovami „do podnikateľskej sféry“.

5. V § 1 ods. 1 písm. d) sa slová „uskutočňujú konanie o priestupkoch2)“ nahrádzajú slovami „prejednávajú priestupky2)“.

6. § 1 ods. 1 sa dopĺňa písmenami e) a f), kroté znejú:

e) vykonávajú kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií,

f) vykonávajú štátny dozor a kontrolu podľa osobitného predpisu.2a)“.

7. V § 1 ods. 2 sa v poslednej vete za slovo „subjekte“ vkladá čiarka a slová „podkladov potrebných pre výkon správy, ktoré technicky zabezpečil územný finančný orgán.“.

8. V § 1 ods. 3 sa na konci vypúšťajú slová „okrem rozpočtových a príspevkových organizácií.“.

9. V § 1 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolou sa pre účely tohto zákona rozumie aj podrobné preskúmanie účtovných a iných dokladov rozpočtových a príspevkových organizácií.“.

10. V § 1 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Daňové subjekty zistené vyhľadávacou činnosťou sa vždy považujú za subjekty, ktoré si nesplnili oznamovaciu povinnosť.“.

11. V § 2 ods. 1 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „riaditeľstvá“ sa vkladajú slová „a správy finančnej kontroly“.

12. V § 2 ods. 3 sa za slovo „riaditeľstvo“ vkladajú slová „a správa finančnej kontroly“ a slovo „zriaďuje“ sa nahrádza slovom „zriaďujú“.

13. V § 2 ods. 4 sa za slovom „úradov“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a za slovo „riaditeľstiev“ sa vkladajú slová „a správ finančnej kontroly“.

14. V § 3 sa na konci pripájajú tieto slová „a sídlom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie“.

15. V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „V pochybnostiach určí miestnu príslušnosť správ finančnej kontroly ministerstvo.“.

16. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „uskutočňujú konanie o priestupkoch“ nahrádzajú slovami „prejednávajú priestupky“.

17. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Správy finančnej kontroly

a) vykonávajú kontrolu hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií,

b) vykonávajú ďalšie kontroly podľa poverenia ministerstva.6a)“.

18. V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „riaditeľstvá“ vkladajú slová „a správy finančnej kontroly“.

19. § 6 ods. 1 písm. b) znie:

b) rozhoduje o odvolaniach a preskúmava rozhodnutia daňových riaditeľstiev a správ finančnej kontroly vydané v správnom konaní,“.

20. V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a správ finančnej kontroly“.

21. § 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) môže poveriť daňové riaditeľstvá a správy finančnej kontroly na vykonanie kontroly v rozsahu svojej pôsobnosti6a) s výnimkou kontroly ústredných orgánov.“.

22. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Správa finančnej kontroly je rozpočtovou organizáciou. Na jej čele je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.“.

23. V § 8 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová „a vykonať technické zabezpečenie proti zneužitiu počítadiel a podobných technických zariadení, ktoré sú podkladom pre vyčíslenie základu dane,“.

24. V § 8 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „súvisiacimi s výkonom správy a kontroly daní a dotácií“.

25. V § 8 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťajú slová „daní a dotácií“.

26. § 8 ods. 1 písm. f) znie:

f) požadovať od kontrolovaných subjektov preukázanie ich totožnosti a doklady oprávňujúce na podnikateľskú činnosť.“.

Poznámka č. 7 pod čiarou sa vypúšťa.

27. § 8 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) ak daňovník nemôže alebo odmieta preukázať pôvod zdroja nadobudnutého majetku, je daňový orgán oprávnený predbežným opatrením majetok zabezpečiť až do času, kým daňovník preukáže jeho zdroj nadobudnutia, resp. do zaplatenia vyrubenej dane.“.

28. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovom „subjektu“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „dotácie“ sa vkladajú slová „a ostatným kontrolovaným subjektom“.

29. V § 8 ods. 2 písm. b) sa za slovom „subjektom“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a za slovo „dotácií“ sa vkladajú slová „a ostatnými kontrolovanými subjektmi“.

30. V § 8 ods. 2 písm. c) sa za slovami „príjemcom dotácií“ vkladajú slová „ako aj pri kontrole ostatných kontrolovaných subjektov“.

31. V § 8 ods. 3 sa v druhej vete za slovo „audítorov“ vkladajú slová „komerčných právnikov,8a) advokátov,8b)“.

32. V § 8 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pracovníci územných finančných orgánov musia konať a rozhodovať nestranne. Nesmú zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej činnosti ani prijímať v súvislosti s výkonom svojej činnosti od kohokoľvek dary, bezodplatné služby a iné výhody.

(5) Porušenie povinností podľa odsekov 3 a 4 sa posudzuje ako porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom podľa osobitného predpisu.8c)“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

33. V § 10 ods. 1 sa v prvej vete pred slová „10 % daňového základu“ vkladajú slová „do výšky 1 000 000 Kčs, alebo“ a na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak sa neuloží pokuta podľa osobitného predpisu9a)“ a v druhej vete sa na konci pripájajú slová „ako aj na výšku daňového základu.“.

34. V nadpise pod § 11 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a ostatných kontrolovaných subjektov“.

35. § 11 ods. 1 znie:

(1) Daňové subjekty, príjemcovia dotácií a ostatné kontrolované subjekty sú povinné preukázať svoju totožnosť, poskytnúť preukaznú dokumentáciu a predložiť oprávnenie na podnikanie, viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,10a) ktorým preukazujú príjmy, výdavky a výsledky podnikateľskej činnosti, majetok slúžiaci na jej prevádzkovanie a záväzky vyplývajúce z tejto činnosti. Ďalej sú povinné vytvárať primerané vecné a priestorové podmienky na výkon kontroly. V prípade nepredloženia príslušnej preukaznej dokumentácie pracovníci územných finančných orgánov uložia príslušnú povinnosť na základe vlastných podkladov alebo preukázaných skutočností.“.

36. V § 11 ods. 2 sa za slovom „subjektov“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a za slovom „dotácií“ sa vkladajú slová „a ostatných kontrolovaných subjektov“.

37. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Daňové subjekty sú povinné na požiadanie daňových orgánov preukázať zdanenie príjmov, ktoré boli použité na obstaranie majetku.“.

38. V § 12 ods. 2 a 5 sa slová „daňové orgány“ nahrádzajú slovami „daňové úrady a daňové riaditeľstvá“.

39. § 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Do nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona SNR č. 595/1990 Zb. vykonávajú správu pokút, ktoré sú príjmom rozpočtov obcí, územné finančné orgány.“.


Čl. II

Pokiaľ sa v tomto zákone používajú názvy „daňové orgány“ a „daňových orgánov“ a nahrádzajú sa tieto názvami „územné finančné orgány“ a „územných finančných orgánov“.

Čl. III

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1a) Napr. § 13 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.

2a) § 46 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona SNR č. 68/1992 Zb.

6a) Napr. zákon SNR č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien, zákon SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 574/1991 Zb.

8a) Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.

8b) Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.

8c) § 53 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

9a) Napr. zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.

10a) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.