Zákon č. 96/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach

(v znení č. 384/1997 Z. z.(nepriamo), 374/2013 Z. z.)

Čiastka 20/1991
Platnosť od 22.03.1991
Účinnosť od 01.01.2014
Komentáre 7
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené