Zákon č. 494/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991 do30.06.2001
Účinnosť od 24.07.1996 do30.06.2001
Zrušený 223/2001 Z. z.
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené