Vyhláška č. 452/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství

Čiastka 86/1991
Platnosť od 05.11.1991
Účinnosť od 05.11.1991

452

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 30. září 1991

o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 57b odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. a podle § 13 písm. f) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

Zřizování církevních škol a škol náboženských společenství

Církevní školy a školy náboženských společenství (dále jen „církevní školy“) mohou zřizovat a zrušovat

a) státem uznané církve, registrované příslušným orgánem státní správy,

b) náboženská společenství,1) kterými jsou pro potřeby této vyhlášky sdružení státem uznaných církví evidovaných příslušným orgánem státní správy.2)

Zařazování do sítě škol

§ 2

(1) Církevní školy zařazuje do sítě škol ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“)3) a církevní střední zdravotnické školy ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „ministerstvo“).

(2) Ministerstvo zařazuje církevní škody do sítě škol pro následující školní rok nejpozději 31. května.

§ 3

(1) Písemný návrh na zařazení církevní školy do sítě škol pro následující školní rok předloží zřizovatel ministerstvu nejpozději do 30. dubna předcházejícího roku.

(2) V návrhu na zařazení církevní školy do sítě škol zřizovatel uvede:

a) název školy a její sídlo,

b) název, sídlo a identifikační číslo zřizovatele a uvedení osoby oprávněné jednat jménem zřizovatele,

c) jméno a příjmení ředitele školy,

d) datum zahájení činnosti církevní školy,

e) plánovaný počet tříd,

f) plánovaný počet žáků.

(3) K návrhu na zařazení církevní škody do sítě škol zřizovatel připojí:

a) zřizovací listinu církevní školy,

b) jmenovací dekret ředitele,

c) doklad osvědčující jeho užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž se bude uskutečňovat výuka,

d) potvrzení příslušného orgánu státní správy, že objekt nebo prostory vyhovují platným technickým a hygienickým normám,

e) doklad o nejvyšším vzdělání ředitele školy,

f) učební plány včetně rozdělení ročníků do jednotlivých školních roků, učební osnovy a u středních škol dále název studijního nebo učebního oboru, pojetí studijního nebo učebního oboru a profil absolventa (dále jen „pedagogické dokumenty“).

(4) Zřizovatel může dohodnout s ministerstvem pozdější termín k předložení údaje nebo dokladu uvedeného v odstavci 2 písm. c) a odstavci 3 písm. b), d) a e).

§ 4

Ministerstvo zařadí školu do sítě škol, jsou-li splněny následující podmínky:

a) prokázání užívacího práva k objektu nebo prostorám, v nichž se má výuka uskutečňovat, a vhodnosti objektu nebo prostor z hlediska technických a hygienických norem,

b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání ředitele školy,

c) schválení pedagogických dokumentů ministerstvem.

§ 5

(1) O zařazení nebo nezařazení církevní školy do sítě škol vyrozumí ministerstvo zřizovatele do 30 dnů od doručení návrhu. Pokud zřizovatel postupoval podle § 3 odst. 4, vyrozumí ministerstvo zřizovatele o zařazení nebo nezařazení církevní školy do sítě škol do 30 dnů od doplnění náležitostí uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. b), c) a d).

(2) Ministerstvo oznámí zařazení církevní školy do sítě škol školskému úřadu příslušnému podle sídla církevní školy.

(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro činnost školy oznámí zřizovatel ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy se o změně dověděl, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

§ 6

Vyřazení ze sítě škol

(1) Ministerstvo vyřadí církevní školu ze sítě škol po projednání se zřizovatelem

a) na základě písemného návrhu zřizovatele nebo

b) byla-li zrušena registrace zřizovatele.

(2) Ministerstvo může vyřadit církevní školu ze sítě škol po projednání se zřizovatelem

a) při zjištění závažných nedostatků v činnosti školy nebo zřizovatele, týkajících se výchovy a vzdělávání,

b) při porušení obecně závazných právních předpisů nebo platných technických a hygienických norem.

(3) Ministerstvo při vyřazení církevní školy ze sítě škol podle odstavce 2 vychází zejména z výsledků školní inspekce.

§ 7

Název církevní školy

Název církevní školy obsahuje označení druhu a typu školy,4) popř. označení, které charakterizuje obsah její výchovně vzdělávací práce nebo čestný název a úřední název sídla církevní školy včetně názvu ulice a čísla hlavní budovy. Název musí být shodný s názvem církevní školy uvedené v síti škol.

§ 8

Zajišťování plnění povinné školní docházky

Pokud žák nemůže v církevní škole dokončit povinnou školní docházku a nepřejde na jinou církevní školu nebo soukromou školu zařazenou do sítě škol, v níž se plní povinná školní docházka, školský úřad příslušný podle místa bydliště žáka jej zařadí po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, pěstounem nebo občanem, popř. ústavem, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy, do příslušného ročníku odpovídající školy zřízené obcí nebo školským úřadem nebo ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

§ 9

Hodnocení a klasifikace

(1) Žák církevní školy, který dokončí povinnou školní docházku nebo studium nebo přestupuje na jinou školu, se hodnotí a klasifikuje podle obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy,5) střední školy6) nebo speciální školy.7)

(2) Ředitel církevní školy může způsob hodnocení a klasifikace žáka v dohodě se zřizovatelem a ministerstvem stanovit odlišně od obecně závazných právních předpisů upravujících hodnocení a klasifikaci žáka základní školy, střední školy nebo speciální školy, nejde-li o hodnocení a klasifikaci podle odstavce 1.


§ 10

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na církevní školy obecně závazné právní předpisy pro základní školy nebo střední školy nebo speciální školy.8)

(2) Po potřeby této vyhlášky se církvemi rozumí i náboženské společnosti.9)

§ 11

Pokud zřizovatelé církevních škol, které byly zařazeny do sítě škol před nabytím účinnosti této vyhlášky, v žádosti o jejich zařazení do sítě škol nepředložili údaje a doklady uvedené v § 3 odst. 2 a 3, předloží je dodatečně, a to do 30. 11. 1991. Pokud tyto údaje a doklady nejsou předloženy ve stanovené lhůtě, budou tyto církevní školy ze sítě školy vyřazeny.

§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:

Bojar v. r.

Ministr zdravotnictví České republiky:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 odst. 3 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

2) § 19 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb.

3) § 12 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

4) § 4 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

5) § 10 a násl. vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.

6) § 9 a 10 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách.

7) § 12 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

8) § 57b školského zákona.

9) § 4 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.