Zákon č. 421/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.

Čiastka 80/1991
Platnosť od 01.11.1991
Účinnosť od 01.11.1991

OBSAH

Čl. I (§ 11znie: - § 11)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené