Zákon č. 418/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole

(v znení č. 347/1990 Zb., 74/1995 Z. z.)

Čiastka 80/1991
Platnosť od 01.11.1991 do10.01.1996
Účinnosť od 18.04.1995 do10.01.1996
Zrušený 10/1996 Z. z.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené