393

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 5. září 1991

o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Ministerstvo financí České republiky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, stanoví:


§ 1

(1) Tato vyhláška se vztahuje na zjišťování a sjednávání cen staveb, pozemků a trvalých porostů při jejich převodech nebo přechodech mezi fyzickými i právnickými osobami.

(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění nebo podmínky sjednání:

a) úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,

b) náhrady za dočasné užívání pozemků,

c) cen staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit1) z důvodů na straně vlastníka,

d) cen staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby, a cen pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníka,

e) vyvolávací ceny staveb, pozemků a trvalých porostů ve vlastnictví státu pro účely veřejné dražby.

ČÁST PRVNÍ

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ (NÁJEM), NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD PODLE ČÁSTI DRUHÉ A TŘETÍ

ODDÍL PRVNÍ

OBYTNÉ DOMY

§ 2

Rodinné domky

(1) Cena rodinného domku2) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.

(2) Plochou podlaží se pro účel zjištění ceny rozumí:

a) zastavěná plocha3) jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního podlaží a z plochy podkroví se počítá jen 80 % skutečné výměry,

b) podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, případně podzemních podlaží a podlahová plocha všech místností a prostorů podkroví, pokud je pouze v části půdního prostoru a nelze-li zjistit jejich skutečnou zastavěnou plochu.

(3) Do zastavěné nebo podlahové plochy se započítávají pouze ty místnosti a prostory, které dosahují minimální světlé výšky 1,6 m. V podkroví se započítává plocha místností a prostorů, které tuto minimální výšku dosahují i jen ve své části.

(4) Do zastavěné plochy podlaží se započítávají jen takové místnosti a prostory, které jsou do rodinného domku vestavěny, nevestavěné místnosti a prostory se oceňují samostatně podle příslušných ustanovení vyhlášky. Výjimku tvoří část bytu (obytná místnost) a příslušenství bytu,4) které se do zastavěné plochy podlaží zahrnují vždy, pokud jsou s rodinným domkem provozně propojeny.

(5) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o opotřebení s přihlédnutím k jeho stavu a předpokládané životnosti. Procento ročního opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností, přičemž u zděných staveb činí předpokládaná životnost zpravidla 100 roků. Opotřebení nástaveb a přístaveb se vypočítá samostatně za každý rok jejich stáří stejným způsobem, avšak ukončení předpokládané životnosti se určí vždy pro celý rodinný domek (včetně nástaveb a přístaveb) ke stejnému roku. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

(6) Stáří stavby se pro účely této vyhlášky počítá od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí. V případech, kdy došlo k užívání dříve, vypočítá se stáří stavby tak, že od roku, ke kterému se ocenění provádí, se odečte rok, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se podle jiného dokladu, není-li ani ten, určí se odhadem.

(7) Podle odstavců 1 až 6 se zjistí též cena obytné části zemědělské usedlosti, jestliže se považuje za rodinný domek,2) přičemž část zastavěné plochy obsahující místnosti určené pro zemědělské účely se ocení způsobem uvedeným v § 10 odst. 2. Opotřebení se vypočte pro celou tuto stavbu jednotně podle odstavců 5 a 6.

§ 3

Ostatní obytné domy

Cena ostatních obytných domů5) se rovná ceně zjištěné podle § 2 upravené koeficientem:

a) 1,00, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou do 150 m2,

b) 0,95, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 150 m2 do 250 m2,

c) 0,85, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 250 m2.

ODDÍL DRUHÝ

STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI

§ 4

Rekreační chaty a zahrádkářské chaty

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty6) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 2 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 až 4. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných 80 roků a u staveb dřevěných a montovaných 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

§ 5

Rekreační domky a rekreační chalupy

(1) Cena rekreačního domku a rekreační chalupy7) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 až 4, přičemž část zastavěné plochy každého podlaží rekreační chalupy převyšující výměru 80 m2 se započítává pouze 50 %. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně.

ODDÍL TŘETÍ

GARÁŽE

§ 6

Samostatné řadové a patrové garáže

(1) Cena samostatné a řadové garáže se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.

(2) Cena patrové garáže jako celku se zjistí podle odstavce 1.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných a betonových 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

ODDÍL ČTVRTÝ

PLOTY A STUDNY

§ 7

Ploty

(1) Cena plotů se zjistí vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 4 a délkou plotu v metrech. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.

(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných plotů 50 roků, u plotů s podezdívkou 40 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 90 %.

§ 8

Studny

(1) Cena studny a ručního čerpadla se zjistí takto:

a) kopané studny

při hloubce Kčs za 1 m Kčs
za 1 ks
ručního čerpadla
(podle celkové
hloubky studny)
od 0 m do 5 m 1300,- 1010,-
od dalších 5 m do 10 m 2380,- 1560,-
od dalších 10 m 3260,- 3220,-

b) vrtané studny

profil hloubka studny Kčs za
1 m
Kčs
za 1 ks
ručního
čerpadla
(podle
celkové
hloubky
studny)
do 150 mm od 0 do 10 m 650,- 1560,-
od 0 do 25 m 760,- 3220,-
od 0 do více než 25 m 940,- 4140,-
nad 150 mm od 0 do 10 m 970,- 1560,-
do 300 mm od 0 do 20 m od 0 do více 1120,- 3220,-
než 20 m 1360,- 4140,-
nad 300 mm od 0 do 10 m 1570,- 1560,-
do 500 mm od 0 do 20 m 1805,- 3220,-
od 0 od více než 20 m 2000,- 4140,-

Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.

(2) Cena narážené studny se rovná ceně vrtané studny s průměrem do 150 mm.

(3) Vrtané studny s profilem nad 500 mm se oceňují jako kopané.

(4) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u studní kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 roků, v ostatních případech 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.

(5) Cena kopané studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí 20 % z ceny zjištěné podle předchozích odstavců.

ODDÍL PÁTÝ

OSTATNÍ STAVBY

§ 9

Vedlejší stavby

(1) Cena staveb tvořících příslušenství staveb hlavních a cena staveb doplňujících užívání pozemku (dřevník, kůlna, prádelna apod.) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v m2 podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,– Kčs.

(2) Pokud stavba nemá žádné podlaží s minimální světlou výškou 1,6 m, zjistí se její cena podle § 11.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných staveb 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.

§ 10

Provozní a zemědělské stavby

(1) Cena budov určených pro ubytování (hotely, rekreační a školící střediska, ubytovny apod.), cena administrativních budov, škol, tělocvičen, obchodních budov, restaurací, zdravotnických zařízení a ostatních budov užívaných k obdobným účelům se zjistí podle § 3.

(2) Cena staveb

a) pro zemědělské účely (chlévy, stodoly, stáje, kolny, sýpky apod.),

b) dílen a skladů,
jejichž zastavěná plocha je nejvýše 150 m2, se zjistí podle § 9.

(3) Cena provozních a zemědělských staveb neuvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí vynásobením m3 obestavěného prostoru3) cenou za 1 m3 uvedenou v příloze č. 5.

(4) Cena obytné části provozních a zemědělských staveb se zjistí samostatně podle § 3 s tím, že opotřebení se vypočte pro celou stavbu jednotně včetně obytné části a může činit nejvýše 85 %.

(5) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že opotřebení může činit nejvýše 85 %.

ODDÍL ŠESTÝ

VENKOVNÍ ÚPRAVY

§ 11

(1) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 6 se zjistí vynásobením jednotkové ceny v ní uvedené skutečným počtem měrných jednotek.

(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 6 se rovná výši nákladů na pořízení v době ocenění.

(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla s přihlédnutím ke konstrukci 25 až 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.

ODDÍL SEDMÝ

NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI A JINÉ STAVBY

§ 12

Nedokončené stavby

(1) Cena nedokončené stavby se zjistí tak, že jednotlivé dokončené konstrukce a vybavení se ohodnotí plným počtem bodů. Nedokončená konstrukce a vybavení se ohodnotí počtem bodů určených poměrem provedeného množství prací a konstrukcí k celkovému uvažovanému objemu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Výsledný počet bodů se vynásobí měrnou jednotkou a hodnotou jednoho bodu příslušné stavby.

(2) U nedokončených staveb, u kterých došlo vlivem délky výstavby k narušení, které má vliv na předpokládanou dobu životnosti objektu, se provede odpočet přiměřeného opotřebení.

§ 13

Stavby určené k demolici

Ceny staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit1) z důvodů na straně vlastníka, se rovnají ceně materiálu, který lze získat jejich demolicí.

§ 14

Jiné stavby

Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou zvlášť uvedeny (např. hřbitovní architektura), se rovnají nákladům na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě stavby a v době jejího převodu nebo přechodu po odečtení přiměřeného opotřebení.

ODDÍL OSMÝ

POZEMKY

§ 15

Ceny pozemků

(1) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu8) nebo ke zřízení zahrady a nebo pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří,9) zahrada10) a pozemků zastavěných liniovými stavbami, nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce 2, činí:

a) 1 700,- Kčs v hlavním městě Praze,
b) 800,- Kčs ve statutárních městech,11) Františkových Lázních a Mariánských Lázních,
c) 500,- Kčs v Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,
d) 150,- Kčs v obcích s počtem obyvatel nad 15 000,
e) 100,- Kčs v obcích s počtem obyvatel nad 5000,
i) 70,- Kčs v obcích s počtem obyvatel nad 2000,
g) 20,- Kčs v ostatních obcích.

Cena se upraví podle přílohy č. 7.

Pokud je obcí zpracována cenová mapa pro jednotlivé lokality jejího katastrálního území schválená ministerstvem financí České republiky, použijí se ceny v ní uvedené a ceny pod písmeny a) až g) se neuplatňují.

(2) Cena pozemku zastavěného veřejnou komunikací, nebo pozemku (jeho části) určeného pro stavbu veřejné komunikace8) činí 30 % ceny uvedené v odstavci 1. Z přílohy č. 7 lze přitom použít jen položku č. 1 nebo 2. Jde-li o pozemek zapsaný v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda nebo lesní pozemek, je nejnižší cenou cena zjištěná podle odstavců 4 až 8.

(3) Cena za 1 m2 pozemku nebo jeho části určeného pro stavbu8) k individuální rekreaci12) a nebo pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha stavbou k individuální rekreaci, jakož i nádvoří9) a zahrada,10) které tvoří s takovou stavbou jeden funkční celek, se zjistí podle odstavce 1 pokud je vyšší než 100,– Kčs za 1 m2. V ostatních případech činí cena těchto pozemků 100,– Kčs za 1 m2. Cena se upraví podle přílohy č. 7.

(4) Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, vinice nebo chmelnice13) činí za 1 m2 6,20 Kčs.

(5) Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako louka nebo pastvina činí za 1 m2 3,20 Kčs.

(6) Cena pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako lesní pozemek činí za 1 m2 3,80 Kčs.

(7) Není-li zemědělský pozemek veden v evidenci nemovitostí, neboť byl sloučen do půdních celků vedených v evidenci nemovitostí, určí se jeho cena podle druhu (kultury) půdního celku, ve kterém pozemek leží nebo ve kterém leží jeho převážná část.

(8) Pokud některý z účastníků řízení před státním orgánem nesouhlasí se zjištěním ceny podle odstavců 4 až 7, zjistí se cena těchto pozemků podle sazeb uvedených v příloze č. 8, případně v příloze č. 9.

(9) Cena jiných pozemků vedených v evidenci nemovitostí než uvedených v odstavcích 1 až 6 činí za 1 m2 3,– Kčs.

§ 16

Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemků

Výše úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků14) se zjistí podle sazeb uvedených v § 15 odst. 1 a 3, vzhledem k účelu, ke kterému je pozemek do osobního užívání přenecháván nebo ke kterému je již užíván.

§ 17

Náhrada za dočasné užívání pozemků

(1) Výše náhrady při sjednávání smlouvy o dočasném užívání pozemku15) se pro účely podnikání včetně zemědělské výroby sjednává dohodou.

(2) Náhrada při sjednávání smlouvy o dočasném užívání pozemků pro jiné účely než uvedené v odstavcích 1 až 3 činí ročně u pozemků v obcích uvedených v:

a) § 15 odst. 1 písm. a) 5,- Kčs za 1 m2,
b) § 15 odst. 1 písm. b) 4,- Kčs za 1 m2,
c) § 15 odst. 1 písm. c) 3,50 Kčs za 1 m2,
d) § 15 odst. 1 písm. d) a e) 3,- Kčs za m2,
e) § 15 odst. 1 písm. í) 2,- Kčs za m2,
i) § 15 odst. 1 písm. g) 1,- Kčs za 1 m2.

(3) Náhrada při sjednání smlouvy o dočasném užívání pozemků pro individuální rekreaci v obcích uvedených v § 15 odst. 1 písm. a) činí ročně 5,– Kčs za 1 m2 a v ostatních obcích 4,– Kčs za 1 m2. Je-li na lesním pozemku umístěna stavba pro individuální rekreaci, případně její příslušenství činí náhrada při sjednání smlouvy o dočasném užívání pozemků ročně 9,50 Kčs za 1 m2 skutečně zastavěné plochy.

(4) Náhrada při sjednávání smlouvy o dočasném užívání pozemku mezi právnickými osobami se sjednává dohodou, pokud není v § 23 odst. 2 stanoveno jinak.

ODDÍL DEVÁTÝ

TRVALÉ POROSTY

§ 18

(1) Cena ovocných stromů se zjistí podle tabulky č. I přílohy č. 10.

(2) Cena viničních porostů včetně zařízení vinic se zjistí podle tabulky č. II přílohy č. 10.

(3) Cena chmelničních porostů a zařízení chmelnic se zjistí podle tabulky č. III přílohy č. 10.

(4) Cena lesních porostů se zjistí podle tabulek č. IV a č. V přílohy č. 10.

(5) Cena okrasných dřevin se zjistí podle tabulky č. VI přílohy č. 10.

ODDÍL DESÁTÝ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ

§ 19

Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 až 12, je tato vyšší cena po odečtení zvýšení ceny při předchozím převodu podle § 20 této vyhlášky a § 21, popř. § 20 (znění platné do 31. 8. 1990) vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, a po odečtení opotřebení, platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu lze prokázat kupní smlouvou spolu se znaleckým posudkem, na jehož základě byla registrována, fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni platné v době její výstavby.

§ 20

Při smluvních převodech lze sjednat i cenu odlišnou od ceny zjištěné. Vyšší cenu však nelze sjednat, je-li úhrada prováděna ze státního rozpočtu.

§ 21

Náhrady za dočasné užívání pozemků podle § 17 odst. 2 a 3 jsou náhradami nejvýše přípustnými.

§ 22

Při převodech staveb a pozemků do státního vlastnictví, budou-li dále využívány pro potřebu státu, může ministerstvo financí České republiky udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky na žádost kupujícího.

ČÁST DRUHÁ

CENY STAVEB LIKVIDOVANÝCH V SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Z DŮVODŮ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY NEBO DŮLNÍ ČINNOSTI A CENY POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘEVÁDĚNÝCH Z TÝCHŽ DŮVODŮ

§ 23

(1) Ceny staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby nebo důlní činnosti a ceny pozemků a trvalých porostů převáděných z týchž důvodů, a jsou-li hrazeny ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce, se rovnají nejvýše nákladům na pořízení stejných nebo porovnatelných staveb a pozemků v místě stavby a v době jejího převodu. Od cen staveb se odečítá přiměřené opotřebení.

(2) Náhrady za dočasné užívání pozemků z důvodů investiční výstavby nebo důlní činnosti podle územně plánovací dokumentace, pokud jsou hrazeny ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu obce, se rovnají nejvýše náhradám uvedeným v § 17 odst. 2 a 3.

ČÁST TŘETÍ

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU OSOBU SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO NA ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKOU OSOBU

§ 24

(1) Při převodech vlastnictví ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům na československou právnickou osobu se zahraniční účastí nebo zahraniční právnickou osobu se cena vypočte v cenové úrovni zahraničního trhu na základě technického ohodnocení podle metodiky běžné v zahraničí (SRN, příp. Rakousko) a přepočte se na československou měnu platným kursem ke dni zpracování ocenění. Při převodech lze sjednat i cenu odlišnou od ceny vypočtené. Cena je platná až po schválení ministerstvem financí České republiky. Schválená cena se považuje za cenu zjištěnou podle tohoto předpisu. Schválení ministerstvem financí České republiky není třeba v případech, kdy je ocenění privatizovaného majetku součástí privatizačního projektu schváleného včetně ceny podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

(2) Náhrada za dočasné užívání pozemků, je-li jejich uživatelem československá právnická osoba se zahraniční účastí nebo zahraniční právnická osoba, se sjedná dohodou.

ČÁST ČTVRTÁ

VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY

§ 25

Stavby

(1) Cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu16) se zjistí vynásobením pořizovací ceny stavby indexem uvedeným v tabulce č. 1. Vyvolávací cena se rovná takto zjištěné ceně stavby upravené koeficientem uvedeným v tabulce č. 2. Pořizovací cenou stavby pro potřebu této vyhlášky je cena, za kterou stavba byla nebo mohla být výstavbou pořízena v době svého vzniku. Tato cena se zjistí z účetnictví organizace, která má ke stavbě právo hospodaření.

tabulka č. 1
Pořizovací cena v cenové úrovni: index
do 20. 6. 1959 4,00
20. 6. 1939 - 31. 12. 1942 2,27
1. 1. 1943 - 31. 12. 1945 1,99
1. 1. 1946 - 31. 12. 1951 0,93
1. 1. 1952 - 31. 5. 1953 0,74
1. 6. 1953 - 30. 6. 1959 3,82
1. 7. 1959 - 31. 3. 1964 4,49
1. 4. 1964 - 31. 12. 1966 4,79
1. 1. 1967 - 31. 12. 1969 3,20
1. 1. 1970 - 31. 12. 1976 4,16
1. 1. 1977 - 31. 12. 1981 4,09
1. 1. 1982 - 31. 12. 1984 2,63
1. 1. 1985 - 31. 12. 1988 2,35
1. 1. 1989 - 31. 12. 1989 2,27
1. 1. 1990 - 31. 12. 1990 2,12
1. 1. 1991 a dále 1,00
tabulka č. 2
Stavba z roku: koeficient
do r. 1930 0,25
1931 až 1940 0,40
1941 až 1950 0,50
1951 až 1960 0,60
1961 až 1970 0,70
1971 až 1980 0,85
1981 a dále 0,95

(2) Byla-li po roce 1970 provedena generální oprava stavby nebo její přístavba nebo nástavba, které nejsou v účetnictví vedeny samostatně, zvyšuje se vyvolávací cena zjištěná podle předcházejících odstavců o 10 %. Ke stavebním úpravám provedeným před rokem 1970 se nepřihlíží.

(3) Není-li v účetnictví vedena pořizovací cena stavby, zjistí se vyvolávací cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu podle § 2 až 12 této vyhlášky.

§ 26

Pozemky a trvalé porosty

(1) Cena pozemků se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny pozemku přihlíží zejména k velikosti a významu obce, druhu stavebního pozemku, obchodní a průmyslové poloze, přístupnosti a infrastruktuře, případně dalším zvláštním podmínkám, které mohou mít vliv na výši ceny.

(2) Vyvolávací cena trvalých porostů se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny trvalého porostu se přihlíží zejména ke kvalitě, druhu a prostředí.

§ 27

Cenu dosaženou ve veřejné dražbě nelze uplatnit při zvýšení ceny podle § 19.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 28

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášek č. 316/1990 Sb., č. 589/1990 Sb. a č. 40/1991 Sb.

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1991.


Ministr:

Ing. Špaček v. r.


Příloha 01

Příloha č. 1

RODINNÉ DOMKY, REKREAČNÍ DOMKY A REKREAČNÍ CHALUPY

Znak č. Konstrukce a vybavení Počet bodů za 1 m2
1. Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží): &nbsp
&nbsp 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více &nbsp
&nbsp a) se svislou izolací 600
b) bez svislé izolace 390
1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m &nbsp
&nbsp a) se svislou izolací 425
&nbsp b) bez svislé izolace 270
1.3. v průměrné hloubce do 1 m &nbsp
&nbsp a) se svislou izolací 195
&nbsp b) bez svislé izolace 125
2. Základy &nbsp
&nbsp 2.1. s vodorovnou izolací 290
2.2. bez izolace 230
3. Zdivo &nbsp
&nbsp 3.1. vyzdívané v tloušťce (skladebné) &nbsp
&nbsp a) do 30 cm 835
b) nad 30 do 40 cm 1080
c) nad 40 do 50 cm 1235
d) nad 50 do 60 cm 1380
e) nad 60 cm 815
3.2. z monolitického betonu 815
3.3. montované z prefabrikovaných dílců &nbsp
&nbsp a) betonových 940
b) na bázi dřeva 580
3.4. dřevěné v tloušťce &nbsp
&nbsp a) do 16 cm 640
b) nad 16 do 20 cm 815
c) nad 20 cm 870
4. Stropy &nbsp
&nbsp 4.1. s rovným podhledem &nbsp
&nbsp a) pořízené po roce 1960 605
b) pořízené do roku 1960 485
4.2. s viditelnými trámy &nbsp
&nbsp a) železobetonové 460
b) dřevěné 245
4.3. klenbové 375
5. Krov &nbsp
&nbsp 5.1. složitý s nestejnou výškou hřebenů a valbami 555
5.2. vaznicový valbový, stanový 535
5.3. vaznicový sedlový, mansardový 460
5.4. hambalkový 415
5.5. pultový 345
5.6. sbíjený příhradový 255
6. Krytiny střechy na krovu &nbsp
&nbsp 6.1. plechové &nbsp
&nbsp a) z mědí 1035
b) z hliníku 560
c) pozinkované 460
6.2. pálené &nbsp
&nbsp a) prejzové 620
b) dvojité, hladké, esovky, holand, portugal, dvoudrážkové 305
c) jednodrážkové 220
6.3. z cementových drážkovek 220
6.4. osinkocementové &nbsp
&nbsp a) z šablon na bednění 220
b) z šablon na latě a z vlnitých desek 165
6.5. lepenkové 140
6.6. šindelové a doškové 535
7. Krytiny na plochých střechách &nbsp
&nbsp 7.1. z měděného plechu 1005
7.2. z dlaždic 590
7.3. z hliníkového plechu 525
7.4. z pozinkovaného plechu 410
7.5. z asfaltových svařovaných pásů 300
7.6. z asfaltové lepenky 260
7.7. z cementového potěru 130
8. Klempířské konstrukce &nbsp
&nbsp 8.1. z měděného plechu (min. žlaby, svody, kolem komínů a průniků) 465
8.2. z pozinkovaného plechu &nbsp
&nbsp a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky) 125
b) jen žlaby a svody 65
c) parapety 10
9. Fasádní omítky &nbsp
&nbsp 9.1. přes 2/3 omítané plochy stěny &nbsp
&nbsp a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot,
vápenné štukové, drásané a odtrhované
55
b) vápenné a váp. čem. hladké a spárované zdivo 30
9.2. přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny &nbsp
&nbsp a) břlzollt, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a 40
odtrhované &nbsp
b) vápenné a váp. čem. hladké a spárované zdivo 25
9.3. přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny &nbsp
&nbsp a) břlzollt, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a 25
odtrhované &nbsp
b) vápenné a váp. čem. hladké a spárované zdivo 10
9.4. do 1/3 omítané plochy stěny &nbsp
&nbsp a) břlzollt, omítky na bázi umělých hmot, vápenné štukové, drásané a 10
odtrhované &nbsp
b) vápenné a váp. čem. hladké a spárované zdivo 5
10. Obklady fasád &nbsp
&nbsp 10.1. nad 2/3 obkládané stěny &nbsp
&nbsp a) obkladové zdivo z přírod, kamene (haklíky, kopáky) 225
b) obklady řemínkové a z kamenných desek 190
c) obklady keramické a obklady dřevem 80
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene 70
e) obklady šindelem 225
f) obklady osinkocementovými šablonami 65
g) umělý kámen 145
10.2. nad 1/2 do 2/3 obkládané stěny &nbsp
&nbsp a) obkladové zdivo z přírod, kamene (haklíky, kopáky) 145
b) obklady řemínkové a z kamenných desek 125
c) obklady keramické a dřevěné 50
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene 45
e) obklady šindelem 230
i) obklady osinkocementovými šablonami 40
g) umělý kámen 125
10.3. nad 1/3 do 1/2 obkládané stěny &nbsp
&nbsp a) obkladové zdivo z přírod, kamene (haklíky, kopáky) 110
b) obklady řemínkové a z kamenných desek 85
c) obklady keramické a dřevěné 30
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene 35
e) obklady šindelem 120
í) obklady osinkocementovými šablonami 30
g) umělý kámen 65
10.4. do 1/3 obkládané stěny &nbsp
&nbsp a) obkladové zdivo z přírod. kamene (haklíky, kopáky) 75
b) obklady řemínkové a z kamenných desek 65
c) obklady keramické a dřevěné 25
d) spárované lícovky a zdivo z lomového kamene 25
e) obklady šindelem 90
í) obklady z osinkocementových šablon 25
g) umělý kámen 35
11. Vnitřní obklady &nbsp
&nbsp 11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky 30
11.2. převážné části prádelny min. do 1,35 m výšky 30
11.3. vany 25
11.4. samostatné sprchy 25
11.5. WC min. do výšky 1 m 25
11.6. kuchyně min. u sporáku a dřezu je-li dřez na stěně) 25
12. Schody
s povrchem
&nbsp
&nbsp 12.1. mramor 235
12.2. žula 205
12.3. tvrdé dřevo, modřín 125
12.4. teraco, PVC, guma 125
12.5. pískovec, cementový potěr, cihelné 105
12.6. měkké dřevo s podstupnicemi 65
12.7. měkké dřevo bez podstupnic 50
12.8. kovové 85
13. Dveře &nbsp
&nbsp 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva 215
13.2. hladké plné nebo prosklené 165
13.3. rámové náplňové 145
13.4. ocelové a svlakové 80
14. Okna &nbsp
&nbsp 14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková, dřevohliníková a z tvrdého dřeva,
hliníková, dřevohliníková a z tvrdého dřeva s dvoj nebo trojsklem
300
14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním, dřevěná s trojsklem 150
14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvíravá) 115
14.4. zdvojená ostatní, dřevěná s dvojsklem 125
14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová 60
15. Podlahy obytných místností (kromě obyt. kuchyní) &nbsp
&nbsp 15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových), korek 105
15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral) 160
15.3. vlýsky bukové 85
15.4. povlaky textilní vpichované (např. jekor) 130
15.5. povlaky gumové, z PVC, lino 105
15.6. palubky, prkna, xylolit 50
16. Dlažby a podlahy ostatních místností &nbsp
&nbsp 16.1. mramorové 200
16.2. keramické 80
16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna 50
16.4. teraco, lepené podlahové povlaky 70
16.5. cement, dlaždice, litý xylolit 50
16.6. cement, potěr, cihelná dlažba 40
17. Vytápění &nbsp
&nbsp 17.1. Kotel ÚT (započítává se do největšího podlaží, a to i tehdy,
jestliže je mimo objekt)
&nbsp
&nbsp a) na plyn, naftu, topný olej, elektřinu 635
b) na tuhá paliva 350
17.2. radiátory (za vytápěné podlaží) &nbsp
&nbsp a) hliníkové, litinové 205
b) ocelové a otopné panely 145
17.3. lokální &nbsp
&nbsp a) podlahové elektrické v převážné části podlaží 220
b) akumulační kamna za každý kus 120
c) plynová kamna za každý kus 70
d) naftová stáložárná za každý kus 30
e) na tuhá paliva obyčejná za každý kus 25
18. Elektroinstalace &nbsp
&nbsp 18.1. světelná, třífázová, pojistkové automaty 160
18.2. světelná, třífázová, pojistky 125
18.3. pouze světelná, pojistkové automaty 105
18.4. pouze světelná, pojistky 85
19. Bleskosvod 85
20. Rozvod vody &nbsp
&nbsp 20.1. studené a teplé vody z centrálního zdroje 45
20.2. jen studené vody 30
21. Zdroj teplé vody &nbsp
&nbsp 21.1. zásobníkový ohřívač vody (boiler) elektrický,
plynový nebo kombinovaný s ÚT
60
21.2. průtokový plynový ohřívač (karma) 45
21.3. koupelnová kamna na uhlí 15
21.4. malé plynové nebo elektrické ohřívače 15
21.5. kotel ÚT 25
22. Instalace plynu &nbsp
&nbsp 22.1. rozvod svítiplynu nebo zem. plynu 40
22.2. rozvod přopan-butanu 20
23. Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či septiku &nbsp
&nbsp 23.1. z kuchyně 15
23.2. ze splachovacího záchodu 30
23.3. z koupelny 25
23.4. z prádelny 25
24. Kuchyně &nbsp
&nbsp 24.1. sporák elektr. nebo plyn. s el. troubou nebo varná jednotka
(čtyřhořáková zabudovaná plotna a el. vestavěná trouba)
60
24.2. plynový sporák 35
24.3. uhelný sporák 25
25. Vnitřní vybavení &nbsp
&nbsp 25.1. vana litinová 30
25.2. vana ocelová smaltovaná 20
25.3. umyvadlo 15
25.4. bidet 15
25.5. samostatná sprcha 15
26. Záchod &nbsp
&nbsp 26.1. splachovací s umývátkem 20
26.2. splachovací bez umývátka 15
26.3. suchý (uvnitř budovy) 10
27. Balkón &nbsp
&nbsp 27.1. výměry nad 5 m2 50
27.2. výměry do 5 m2 30
28. Krb 85
29. Sauna 145
30. Okenní žaluzie &nbsp
&nbsp 30.1. dřevěné 105
30.2. kovové 75
31. Vestavěné skříně (za 1 ks) mimo spižní o min výšce 2 m,
šířce 0,6 m a hloubce 0,3 m
15
32. Odsávač par 15
33. Domácí telefon (rozvod pod omítkou) 15
34. Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou) 25
35. Okenice 85
36. Kovové mříže 115

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.

Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 5, 6, 7, 8 a 19 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 9, 10 se ohodnotí za každou stranu domu samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Jestliže se na fasádě vyskytuje obklad, počítají se nejdříve body podle znaku č. 10 a podle znaku č. 9 se pak počítají body jako doplněk do celku plochy stěny upravené fasádou. Přihlíží se pouze k obkladům, jejichž průměrná výška na hodnocené stěně je vyšší než 0,5 m. Nepřihlíží se k obkladům kolem oken.

Počet bodů za radiátory se rozumí za podlaží, které je vytápěno převážně ústředním (etážovým) topením.

Příloha 02

Příloha č. 2

REKREAČNÍ CHATY A ZAHRÁDKÁŘSKÉ CHATY

Znak
č.
Konstrukce a vybavení Počet bodů
za 1 mm2
1. Osazení do terénu (Jen u podzemního podlaží) &nbsp
&nbsp 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více &nbsp
&nbsp a) se svislou izolací 1000
&nbsp b) bez svislé izolace 480
1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m &nbsp
&nbsp a) se svislou izolací 710
b) bez svislé izolace 355
1.3. v průměrné hloubce do 1 m &nbsp
&nbsp a) se svislou izolací 355
b) bez svislé izolace 175
2. Základy &nbsp
&nbsp 2.1. s vodorovnou izolací 345
2.2. bez izolace 260
3. Podezdívka u chat nepodsklepených &nbsp
&nbsp 3.1. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 225
b) z opracovaného kamene 335
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic 150
3.2. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 425
b) z opracovaného kamene 575
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic 210
3.3. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm &nbsp
a) omítaná, spárované cihelné zdivo 515
b) z opracovaného kamene 665
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic u u chat podsklepených do 1/2 zastavěné plochy 270
3.4. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 90
b) z opracovaného kamene 210
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic 60
3.5. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 150
b) z opracovaného kamene 360
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic 110
3.6. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 225
b) z opracovaného kamene 545
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy 150
3.7. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 60
b) z opracovaného kamene 140
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic 50
3.8. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm do 100 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 110
b) z opracovaného kamene 240
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic 60
3.9. při průměrné výšce podezdívky nad 100 cm &nbsp
&nbsp a) omítaná, spárované cihelné zdivo 150
b) z opracovaného kamene 360
c) z lomového kamene, betonu, tvárnic 150
4. Obvodové stěny &nbsp
&nbsp 4.1. zděné &nbsp
&nbsp a) o tl. zdiva do 25 cm 785
b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm 1055
c) o tl. zdiva nad 30 cm 1300
4.2. srubové &nbsp
&nbsp a) o tl. stěny do 16 cm 765
b) o tl. stěny nad 16 cm 980
4.3. dřevěné &nbsp
&nbsp a) dřevěná kostra oboustranně obíjená 645
b) dřevěná kostra jednostranně obíjená 520
4.4. montované &nbsp
&nbsp a) celodřevěné 635
b) ostatní 510
5. Stropy &nbsp
&nbsp 5.1. nespalné 475
5.2. spalné 360
6. Krov &nbsp &nbsp
&nbsp 6.1. stanový, valbový nebo sedlový s možností podkroví 385
6.2. sedlový nebo valbový bez možnosti podkroví 305
6.3. pultový, příhradový 245
7. Krytiny střechy na krovu &nbsp
&nbsp 7.1. taškové, šindel 630
7.2. plechové &nbsp
&nbsp a) na bednění 705
b) na latích 610
7.3. osinkocementové &nbsp
&nbsp a) na bednění 440
b) na latích 360
7.4. asfaltové &nbsp
&nbsp a) ze svařovaných pásů 250
b) lepenkové 175
8. Krytiny na plochých střechách &nbsp
&nbsp 8.1. plechové 520
8.2. asfaltové &nbsp
&nbsp a) ze svařovaných pásů 160
b) lepenkové 110
9. Klempířské konstrukce &nbsp
&nbsp 9.1. úplné 180
9.2. jen žlaby a svody 115
10. Úprava vnějších povrchů &nbsp
&nbsp 10.1. obklady keramické, dřevěné, kamenné 115
10.2. omítky břlzolitové, na bázi umělých hmot, štukové, drásané a odtrhované nebo jakékoliv obklady mimo uvedené pod bodem 10.1 55
10.3. vápenné nebo vápenocementové hladké omítky nebo spárování 45
10.4. nátěry mimo latexové 35
10.5. napuštění impregnací nebo latexové nátěry 20
11. Vnitřní obklady &nbsp
&nbsp 11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m výšky 60
11.2. vany 20
11.3. samostatné sprchy 40
11.4. WC 30
11.5. kuchyně (min. u sporáku) 10
12. Schodiště &nbsp
&nbsp 12.1. dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi 210
12.2. dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic 140
12.3. kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni 165
12.4. betonové nebo cihelné 190
13. Dveře &nbsp
&nbsp 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z tvrdého dřeva 125
13.2. plné nebo zasklené hladké nebo z měkkého dřeva 110
13.3. rámové náplňové 95
13.4. ocelové nebo svlakové 50
14. Okna &nbsp
&nbsp 14.1. dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu 285
14.2. dvojitá s deštěným ostěním 165
14.3. dvojitá ven i dovnitř otvíravá 120
14.4. zdvojená 140
14.5. jednoduchá 80
15. Podlahy &nbsp
&nbsp 15.1. parkety, vlýsky 200
15.2. povlaky textilní 295
15.3. povlaky gumové, PVC, lino nebo palubky, prkna 265
15.4. keramické dlažby 200
15.5. cementové dlaždice, teraco, xylolit 155
15.6. cementový potěr, cihelná dlažba 115
16. Vytápění &nbsp
&nbsp 16.1. ústřední &nbsp
&nbsp a) kotel ÚT (započ. se do největšího podlaží) 455
b) radiátory (za vytápěné podlaží) 150
16.2. lokální &nbsp
&nbsp a) akumulační za každý kus 225
b) naftová, na tuhá paliva stáložárná za každý kus 70
c) na tuhá paliva za každý kus 30
d) krb za každý kus 240
17. Elektroinstalace &nbsp
&nbsp 17.1. motorová a světelná 200
17.2. světelná 140
17.3. rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro celý objekt) 50
17.4. bleskosvod 50
18. Rozvod vody &nbsp
&nbsp 18.1. studené a teplé z centrálního zdroje 60
18.2. jen studené 30
19. Zdroj teplé vody &nbsp
&nbsp 19.1. elektrický boiler 100
19.2. plynový průtokový ohřívač na propan-butan (karma) 90
19.3. koupelnová kamna 25
19.4. malý plynový průtokový ohřívač na propan-butan nebo elektrický ohřívač do 10 l 35
20. Rozvod propan-butanu 20
21. Kanalizace do veřejné sítě, žumpy nebo septiku &nbsp
&nbsp 21.1. z kuchyně 10
21.2. ze splachovacího záchodu 55
21.3. z koupelny 10
22. Kuchyně &nbsp
&nbsp 22.1. elektrický sporák nebo sporák na propan-butan 120
22.2. uhelný sporák 40
22.3. malý sporáček na uhlí 30
23. Vnitřní vybavení &nbsp
&nbsp 23.1. umyvadlo 10
23.2. vana 35
23.3. samostatná sprcha 25
24. Záchod &nbsp
&nbsp 24.1. splachovací 25
24.2. nesplachovací 10
25. Balkón &nbsp
&nbsp 25.1. výměry nad 5 m2 70
25.2. výměry do 5 m2 55
26. Okenice 90
27. Mříže 65
28. Sauna 225

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvého nadzemního podlaží.

Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.

U znaků č. 11, 16, 19, 21 – 25 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Příloha 03

Příloha č. 3

GARÁŽE A VEDLEJŠÍ STAVBY

Znak
č.
Konstrukce a vybavení Počet bodů
za 1 m2
1. Osazení do terénu v průměrné hloubce nad 1 m &nbsp
&nbsp &nbsp a) se svislou izolací 615
b) bez svislé izolace 270
2. Základy a podezdívka &nbsp
&nbsp 2.1. betonové, podezdívka cihelná nebo kamenná spárovaná nebo omítaná 145
2.2. betonové, podezdívka rovněž betonová 85
2.3. bez podezdívky, pouze základové pásy 80
2.3. bez podezdívky, pouze základy pod sloupky 55
3. Svislé konstrukce (mimo společných) &nbsp
&nbsp 3.1. zděné o tl. min. 45 cm 1135
3.2. zděné nebo betonové s tepelnou izolací, min. ti. 30 cm 1030
3.3. zděné, betonové bez tepelné izolace, o tl. menší než 30 cm nebo dřevěné trámkové oboustranně obité 905
3.4. dřevěné trámkové jednostranně obité nebo kovová kostra či pilířky s dřevěným plechovým nebo osinkocementovým opláštěním 845
3.5. pouze pilířky 430
4. Stropy &nbsp
&nbsp 4.1. železobetonové nebo keramické s podhledem a s tepelnou izolací 235
4.2. železobetonové nebo keramické bez tepelné izolace nebo klenuté do ocelových nosníků 195
4.3. trámkové s podhledem 190
4.4. trámkové bez podhledu 165
4.5. plechové nebo osinkocementové na kovové kostře 140
4.6. podbití krovu 70
5. Krov &nbsp
&nbsp 5.1. umožňující zřízení podkroví 120
5.2. ostatní neumožňující zřízení podkroví 70
6. Krytina &nbsp
&nbsp 6.1. plechová &nbsp
&nbsp a) z mědi 475
b) z hliníku 210
c) pozinkovaná 175
6.2. tašková nebo osinkocementové šablony 165
6.3. živičná svařovaná 115
6.4. lepenková nebo vlnité osinkocementové desky 85
7. Vnější úprava povrchů &nbsp
&nbsp 7.1. břízolit 175
7.2. stříkaný břlzollt, vápenná štuková omítka 150
7.3. vápenná hladká omítka, spárované zdivo 110
7.4. vápenná hrubá omítka nebo nátěr 95
7.5. napuštění impregnací 30
8. Vnitřní úprava povrchů &nbsp
&nbsp 8.1. vápenná štuková omítka 150
8.2. vápenná hladká omítka 95
8.3. vápenná hrubá omítka 65
8.4. nátěry 90
8.5. napuštění impregnací 30
9. Kanalizace &nbsp
&nbsp 9.1. napojení na kanalizační řád vč. lapače olejů a benzínu 195
9.2. napojení na kanalizaci nebo žumpu 125
9.3. odvodnění gulou před objektem do kanalizace 75
9.4. sběrná jímka nebo napojení objektu na trativod 20
10. Rozvod vody &nbsp
&nbsp 10.1. studené a teplé z centrálního zdroje 170
10.2. jen studené 110
10.3. vodovodní kohout na vnějším líci zdi 75
11. Vytápění &nbsp
&nbsp 11.1. ústřední &nbsp
&nbsp a) kotel ÚT (započít, se do největšího podlaží) 350
&nbsp b) radiátory (za vytápěné podlaží) 115
11.2. lokální &nbsp
&nbsp a) akumulační za každý kus 175
b) naftové, na tuhá paliva stáložárná za každý kus 55
c) ostatní na tuhá paliva za každý kus 25
d) krb za každý kus 185
12. Elektroinstalace &nbsp
&nbsp 12.1. světelná a motorová 150
12.2. světelná 90
12.3. provizorní 25
12.4. bleskosvod 45
13. Okna &nbsp
&nbsp 13.1. dvojitá 140
13.2. zdvojená 90
13.3. jednoduchá 55
14. Dveře &nbsp
&nbsp 14.1. vstupní masivní, ostatní hladké do ocelových zárubní 75
14.2. hladké 60
14.3. náplňové, kovové 45
14.4. svlakové, laťové 25
15. Vrata &nbsp
&nbsp 15.1. výklopná, dřevěná přírodní 200
15.2. dřevěná nebo plechová natřená krycím nátěrem 135
15.3. dřevěná svlaková nebo roleta 95
16. Podlahy &nbsp
&nbsp 16.1. palubkové, lité teraco, štěrkové, keramická dlažba 120
16.2. prkenné, lepené podlahové povlaky, xylolit, dřevotříska 85
16.3. betonové s potěrem, teracové nebo cementové dlaždice 120
16.4. hrubé betonové, cihelná dlažba 85
17. Klempířské konstrukce &nbsp
&nbsp 17.1. z měděného plechu (min. žlaby, svody, oplechování kolem komínů a průniků) 545
17.2. z pozinkovaného plechu &nbsp
&nbsp a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, průniky) 125
b) jen žlaby a svody 60
c) parapety 15
18. Vnitřní vybavení (počítá se za každý kus) &nbsp
&nbsp 18.1. elektrický boiler 100
18.2. koupelnová kamna nebo kotel na prádlo na tuhá paliva 40
18.3. vana, samostatná sprcha 50
18.4. umyvadlo 10
18.5. záchodová mísa 20
18.6. elektrický nebo plynový sporák 90
18.7. uhelný sporák 30
18.8. malý sporáček na uhlí 25
19. Schodiště &nbsp
&nbsp 19.1. dřevěná konstrukce, schody s podstupnicemi 160
19.2. dřevěná konstrukce, schody bez podstupnic 105
19.3. kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni 125
19.4. betonové nebo cihelné 145
20. Okenice 90
21. Mříže 105
22. Sauna 525

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.

Znak č. 1 se uvažuje jen v podlaží, které je nejhlouběji osazeno do terénu.

Znak č. 2, 3 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.

Znaky č. 6, 7, 8 9 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.

Znak č. 10 se počítá stejnou hodnotou ve všech nadzemních podlažích.

U znaků č. 12, 17, 18 a 19 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).

Příloha 04

Příloha č. 4

PLOTY

Znak
č.
Konstrukce a vybavení Počet bodů
za 1 m2
1. Základy
&nbsp 1.1. kamenné nebo betonové po celé délce plotu o min. šířce 45 cm 100
1.2. kamenné nebo betonové po celé délce plotu o šířce do 45 cm 65
1.3. betonové kolem sloupků 25
2. Podezdívka
&nbsp 2.1. zdivo nebo beton o tl. min. 45 cm 105
2.2. zdivo nebo beton o tl. menší než 45 cm 70
2.3. betonové prahy mezi sloupky 25
3. Plot
&nbsp 3.1. kamenná nebo cihelná nebo betonová zeď o min. tl. 30 cm 335
3.2. pletivo v rámech nebo dřevěný hoblovaný rám s latěmi nebo zdi o tl. méně než 30 cm 200
3.3. betonové nebo ocelové sloupky s drátěným pletivem nebo s prkny, latěmi, 110
vlnitým plechem na svlacích 3.4. jakékoliv na dřevěných sloupcích 45
4. Povrchová úprava
&nbsp 4.1. vápenná omítka nebo spárované zdivo 65
4.2. podezdívka s vápennou omítkou nebo spárovaná 25
4.3. dvojnásobný nátěr 50
4.4. jednoduchý nátěr 30
4.5. základní nátěr nebo napuštění impregnací 15
5. Výška plotu od terénu
&nbsp 5.1. nad 180 cm 75
5.2. nad 150 do 180 cm 55
5.3. nad 120 do 150 cm 40
5.4. nad 100 do 120 cm 10

Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.

Pokud se některé znaky nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.

Počet znaků nesmí být rozšiřován.

Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.

Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.

Příloha 05

Příloha č. 5

PROVOZNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY

Stavby (bez technologie) svislá nosná konstrukce cena za 1 m3
1. haly občanské výstavby zděné z cihel, tvárnic, bloků 773,-
&nbsp &nbsp betonové, monolitické i montované 827,-
kovové 788,-
&nbsp dřevěné 728,-
2. haly pro výrobu a služby zděné z cihel, tvárnic, bloků 673,-
&nbsp &nbsp betonové, monolitické i montované 883,-
kovové 687,-
dřevěné 429,-
3. budovy pro výrobu a služby zděné 1213,-
&nbsp &nbsp betonové, tyčové, monolitické 1522,-
betonové, plošné, monolitické 1674,-
betonové, tyčové, montované 1235,-
betonové, plošné, montované 1157,-
kovové 2021,-
dřevěné 793,-
4. budovy pro energetiku (např. kotelny, výtopny, vodní elektrárny),
vodního hospodářství, čistíren odpadních vod a pro dopravu
zděné 1376,-
&nbsp &nbsp betonové, tyčové, monolitické 1761,-
betonové, plošné, monolitické 1973,-
betonové, tyčové, montované 1570,-
betonové, plošné, montované 1294,-
kovové 2206,-
dřevěné 876,-
5. budovy pro zemědělskou výrobu a chov živočichů
(pokud se neoceňují podle položky č. 6)
zděné 1123,-
&nbsp &nbsp betonové, tyčové, monolitické 1374,-
betonové, plošné, monolitické 1509,-
betonové, tyčové, montované 1175,-
betonové, plošné, montované 1043,-
kovové 757,-
dřevěné 714,-
6. stodoly, kolny, sýpky bez ohledu na konstrukci 445,-
7. budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení, zděné 1014,-
&nbsp &nbsp betonové, tyčové, monolitické 1240,-
betonové, plošné, monolitické 1363,-
betonové, tyčové, montované 1211,-
betonové, plošné, montované 942,-
kovové 1242,-
dřevěné 645,-
8. budovy pro skladování a úpravu zděné 1002,-
&nbsp produktů (včetně zemědělských) betonové, tyčové, monolitické 1228,-
betonové, plošné, monolitické 1349,-
betonové, tyčové, montované 981,-
betonové, plošné, montované 1031,-
kovové 1002,-
dřevěné 638,-

Pro potřeby této vyhlášky se rozumí:

halou – stavba o jednom i více podlažích, jejichž součet objemů volných nadzemních prostor ohraničených svislými nosnými konstrukcemi a stropem a majících půdorysný rozměr ve všech směrech minimálně 10 m, tvoří z objemu obestavěného prostoru nadzemní části stavby (měřeno od úrovně podlahy prvního nadzemního podlaží) nejméně 50 %. K rozčlenění prostor příčkami se přitom nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k podzemním podlažím;

halou občanské výstavby – hala pro vědu, kulturu, osvětu (např. divadla, kina, kostely), pro tělovýchovu (např. tělocvičny, sportovní lázně, jízdárny), pro obchod a společné stravování (např. prodejny, nákupní střediska, haly společného stravování – menzy), pro společné ubytování a podobné účely;

halou pro výrobu a služby – haly pro výrobu, energetiku, výtopny apod., pro garážování, pro opravárenství a údržbu, pro skladování včetně zemědělských produktů, pro zemědělskou výrobu a chov živočichů apod.

Příloha 06

Příloha č. 6

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Pol. č. Druh venkovní úpravy Měrná jednotka Kčs
1. Přípojka vody m 340,-
2. Přípojka kanalizace m 670,-
3. Vodoměrná šachta o. p. m3 1600,-
4. Zahradní vodovod (v zemi) vč. výtoků m 145,-
5. Zpevněné plochy vč. okapových chodníků &nbsp &nbsp
&nbsp - z cihelné dlažby m2 165,-
- z betonových dlaždic m2 235,-
- z betonové mazaniny m2 210,-
- z dlažebních kostek m2 470,-
- lehká vozovka m2 260,-
6. Záhonové obrubníky m 50,-
7. Žumpy m3 o. p. 1385,-
8. Septiky m3 o. p. 2030,-
9. Opěrné zdi &nbsp &nbsp
&nbsp - kamenné (lomový kámen) m3 1345,-
- betonové m3 1300,-
- cihelné m3 1450,-
- z kamenné rovnaniny m3 855,-
10. Venkovní schody vč. bočních zídek i předložených schodů m stupně 275,-
11. Venkovní schody bez bočních zídek vč. předložených schodů m stupně 185,-
12. Drenáže m 80,-
13. Ploty do výšky 100 cm vč. vrat a vrátek &nbsp &nbsp
&nbsp - dřevěné bez podezdívky m 60,-
- drátěné pletivo na sloupcích m 120,-
- jakékoliv s podezdívkou m 220,-
14. Pařeniště m2 z. p. 435,-
15. Venkovní záchod (bez žumpy) ks 2200,-
16. Domácí vodárna (podle typu a tlakové nádoby) vč. montáže ks 6000,- až 10 000,-
17. Zahradní jezírka (květinová) m2 z. p. 405,-
18. Bazény a nádrže na vodu (mimo kovových a laminátových) m3 o. p. 960,-
19. Zemní sklep m3 o. p 1790,-
20. Plotová vrata (výška min. 1,2 m, šířka min. 2 m) &nbsp &nbsp
&nbsp - plechová nebo z kovových profilů ks 3300,-
- kovová s převážně drátěnou výplní ks 2400,-
- dřevěná truhlářsky zpracovaná ks 3300,-
- dřevěná tesařsky zpracovaná ks 2170,-
21. Plotová vrátka (výška min. 1,2 m) &nbsp &nbsp
&nbsp - plechová nebo z kovových profilů ks 1350,-
- kovová s převážně drátěnou výplní ks 950,-
- dřevěná truhlářsky zpracovaná ks 770,-
- dřevěná tesařsky zpracovaná ks 510,-
22. Výtahy osobní, nákladní (nikoliv pultové) se čtyřmi nástupními stanicemi ks 272 000,-
&nbsp Příplatek za každou další nástupní stanici &nbsp 13 600,-

o. p.= obestavěný prostor

z. p.= zastavěná plocha

Příloha 07

Příloha č. 7

POZEMKY

I. tabulka

Pol. č.. Důvod úpravy ceny pozemku srážka v % přirážka v %
1. Jde-li o samostatné sídlo nebo část obce, které nejsou s obcí stavebně srostlé &nbsp &nbsp
1.1 V hl. m. Praze 60 &nbsp
1.2 Ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních 55 &nbsp
1.3 V Českém Krumlově, Jáchymově, Jeseníku, Luhačovicích, Poděbradech, a Teplicích 40 &nbsp
1.4 V ostatních městech a obcích 30 &nbsp
2. Jde li o část obce, která je s obcí stavebně srostlá, avšak byla k obci přičleněna po 1. 1. 1965 &nbsp &nbsp
2.1 V městech uvedených v bodě 1.1, 1.2 45 &nbsp
2.2 V městech a obcích uvedených v bodě 1.3 a 1.4 30 &nbsp
3. Přístup po nezpevněné komunikaci 10 &nbsp
4. Není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod 5 &nbsp
5. Není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci 7 &nbsp
6. Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m 8 &nbsp
7. Nepříznivé docházkové vzdálenosti od pozemku náležejícího k rodinnému domku nebo určeného k výstavbě rodinného domku - více než 1,5 km (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava) &nbsp &nbsp
7.1 Není-li v místě obchod s potravinami 4 &nbsp
7.2 Není-li v místě škola (1. stupeň) 4 &nbsp
8. Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.) max. 10 &nbsp
9. Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ 4 &nbsp
10. Ztížené základové podmínky17) &nbsp &nbsp
&nbsp - svažitost terénu 4 &nbsp
- hladina spodní vody 5 &nbsp
- únosnost základové půdy 5 &nbsp
11. Omezení užívání pozemku &nbsp &nbsp
11.1 Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím) 5 &nbsp
11.2 Chráněná krajinná oblast 3 &nbsp
11.3 Stavební uzávěra 5 &nbsp
11.4 Stavba pod povrchem pozemku 5 &nbsp
12. Možnost zapojení na plynovod &nbsp 10
13. Pozemek určený pro stavbu s urychlenou návratností &nbsp &nbsp
13.1 Hotely, administrativní budovy apod. &nbsp 25
13.2 Obchodní domy, obchodní pavilóny, výstaviště, parkoviště apod. &nbsp 15
14. Pozemek na hlavních třídách nebo hlavních náměstích v centru sídelního útvaru &nbsp až 100

Tabulka č. I platí pro pozemky oceňované podle § 15 odst. 1, vyjma pozemků, které jsou v evidenci nemovitostí označeny jako zahrady, které netvoří (nebudou tvořit) funkční celek s jakoukoliv stavbou hlavní a které nejsou určeny k zastavění; cena těchto pozemků se sníží podle tabulky č. II.

Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1 nebo 2, počítají se položky 3 až 14 z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 15 odst. 1.

II. tabulka

Pol.
č..
Důvod snížení ceny pozemku srážka v %
1. Přístup po nezpevněné komunikaci 7
2. Není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více než 200 m 5
3. Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach aj.) max. 4
4. Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ 3
5. Ztížené základové podmínky17) &nbsp
5.1 Svažitost terénu 5
5.2 Hladina spodní vody 3
6. Omezení užívání pozemku &nbsp
6.1 Ochranné pásmo (stanovené právním předpisem nebo správním rozhodnutím) 5
6.2 Chráněná krajinná oblast 3
6.3 Stavební uzávěra 3
6.4 Stavba pod povrchem pozemků oceňovaných podle § 14 odst. 2 3
7. Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy je více než 2,5 km 5
8. Pozemky oceňované podle § 15 odst. 1, které netvoří a nebudou tvořit podle platné územně plánovací dokumentace funkční celek s jakoukoliv stavbou (území se zákazem výstavby vč. zahrádkářských chat) 15
9. Zahrady v zahrádkových osadách 30
10. Úhrnná výměra pozemku náležejícího k rekreačnímu objektu je menší než 400 m2 4

Tabulka č. II platí pro pozemky oceňované podle § 15 odst. 3 a pozemky vyjmuté z tabulky č. I.

Příloha 08

Příloha č. 8

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

&nbsp sazba
kód Kčs
BPEJ za m2
0 01 00 9,50
0 01 10 8,10
0 01 12 6,70
0 03 00 10,20
0 04 01 3,10
0 05 01 5,20
0 05 11 4,20
0 06 00 7,60
0 06 02 6,10
0 06 10 6,50
0 06 12 5,20
0 07 00 6,60
0 07 10 5,40
0 07 50 3,90
0 08 00 8,40
0 08 10 7,20
0 08 12 5,50
0 08 40 4,60
0 08 50 5,10
0 18 11 3,50
0 19 01 5,70
0 19 11 4,70
0 19 14 3,00
0 19 41 3,50
0 19 51 4,00
0 19 54 2,80
0 20 01 4,60
0 20 04 2,80
0 20 11 3,50
0 20 14 2,40
0 20 41 2,70
0 20 44 1,70
0 20 51 3,10
0 20 54 2,10
0 21 10 2,20
0 21 12 1,70
0 21 13 1,50
0 21 42 1,40
0 21 52 1,70
0 21 53 1,60
0 22 10 2,40
0 22 12 1,80
0 22 13 1,50
0 22 42 1,90
0 22 52 2,30
0 22 53 2,10
0 23 10 2,30
0 23 12 1,80
0 23 13 1,50
0 24 11 3.50
0 24 14 2,30
0 24 41 2,90
0 24 51 3,30
0 29 01 4,00
0 29 04 2,70
0 29 11 3,50
0 29 14 2,20
0 29 41 3,00
0 29 54 2,40
0 32 01 2,80
0 32 04 1,80
0 32 24 1,30
0 32 31 2,30
0 32 34 1,50
0 32 54 1,70
0 37 15 1,70
0 37 16 1,30
0 37 35 1,70
0 37 55 1,40
0 37 56 1,00
0 39 29 0,50
0 39 39 0,60
0 39 49 0,50
0 40 67 0,70
0 40 68 0,60
0 40 69 0,60
0 40 77 0,80
0 40 78 0,70
0 40 89 0,50
0 40 99 0,50
0 41 67 0,70
0 41 68 0,60
0 41 77 0,80
0 41 78 0,80
0 41 89 0,50
0 41 99 0,60
0 55 00 3,60
0 56 00 10,00
0 57 00 8,50
0 58 00 8,70
0 59 00 6,40
0 60 00 10,60
0 61 00 8,50
0 62 00 8,10
0 63 00 4,90
0 64 01 1,80
0 65 01 1,70
0 67 01 1,30
0 69 01 1,00
0 70 01 1.70
0 72 01 1,90
0 77 69 0,50
0 78 89 0,50
1 01 00 8,20
1 01 10 6,80
1 01 12 5,70
1 03 00 8,50
1 04 01 3,10
1 05 01 4,10
1 05 11 3,40
1 06 00 6,20
1 06 02 5,00
1 06 10 5,10
1 06 12 4,10
1 07 00 5,00
1 07 10 4,00
1 07 40 3,20
1 07 50 3,40
1 08 00 6,90
1 08 10 5,80
1 08 12 4,60
1 08 40 4,20
1 08 50 4,40
1 10 00 8,00
1 10 10 6,60
1 13 00 5,70
1 13 13 3,20
1 14 00 4,80
1 19 01 4,50
1 19 04 3,00
1 19 11 3,80
1 19 14 2,60
1 19 41 3,00
1 19 44 2,00
1 19 51 3,20
1 19 54 2,10
1 20 01 3,50
1 20 04 2,60
1 20 11 3,20
1 20 14 2,20
1 20 41 2,50
1 20 44 1,60
1 20 51 2,70
1 20 54 1,80
1 21 10 2,30
1 21 11 2,20
1 21 12 1,90
1 21 13 1,70
1 21 42 1,40
1 21 43 1.30
1 21 52 1,50
1 21 53 1,40
1 22 10 2,90
1 22 12 2,50
1 22 13 2,30
1 22 42 1,90
1 22 43 1,70
1 22 52 2,00
1 22 53 1,80
1 23 10 2,30
1 23 12 1,80
1 23 13 1,50
1 25 01 4,00
1 25 04 2,80
1 25 11 3,60
1 25 14 2,50
1 25 54 2,00
1 26 01 3,30
1 26 04 2,20
1 26 11 2,90
1 26 14 1,90
1 26 41 2,20
1 26 44 1,40
1 26 51 2,40
1 26 54 1,50
1 28 01 4,90
1 28 04 3,20
1 28 11 4,10
1 28 14 2,80
1 28 41 3,30
1 28 44 2,20
1 28 51 3,50
1 28 54 2,40
1 29 01 4,00
1 29 11 3,50
1 29 14 2,40
1 29 41 2,80
1 29 51 3,00
1 29 54 2,00
1 30 01 3,30
1 30 04 2,20
1 30 11 2,90
1 30 14 1,90
1 30 41 2,30
1 30 44 1,40
1 30 51 2,40
1 30 54 1,50
1 31 01 2,70
1 31 04 1,90
1 31 11 2,40
1 31 14 1,60
1 31 41 1,80
1 31 44 1,20
1 31 51 1,90
1 31 54 1.30
1 33 01 5,00
1 33 11 4,20
1 33 41 3,30
1 33 51 3,50
1 33 54 2,40
1 37 15 1,50
1 37 16 1,10
1 37 45 1,10
1 37 46 0,80
1 37 55 1,20
1 37 56 0,90
1 39 19 0,50
1 39 29 0,50
1 39 39 0,60
1 39 49 0,50
1 39 59 0,50
1 40 67 0,60
1 40 68 0,60
1 40 77 0,70
1 40 78 0,60
1 40 89 0,50
1 40 99 0,50
1 41 67 0,70
1 41 68 0,60
1 41 77 0,70
1 41 78 0,70
1 41 89 0,50
1 41 99 0,50
1 50 11 3,10
1 51 11 3,00
1 51 13 2,50
1 54 11 2,90
1 55 00 3,30
1 56 00 8,10
1 57 00 6,80
1 58 00 7,20
1 59 00 5,30
1 60 00 9,10
1 61 00 7,30
1 62 00 6,10
1 63 00 4,20
1 64 01 1,80
1 64 11 1,70
1 67 01 1,40
1 68 11 1,20
1 68 41 1,10
1 69 01 1,00
1 70 01 1,70
1 71 01 1,50
1 72 01 0,70
1 75 41 0,90
1 76 41 0,80
1 77 69 0,50
2 01 00 10,20
2 01 10 8.50
2 01 12 7,10
2 02 00 10,00
2 02 10 8,40
2 02 12 7,00
2 03 00 10,50
2 04 01 3,80
2 05 01 5,30
2 05 11 4,50
2 06 00 7,20
2 06 02 5,70
2 06 10 6,10
2 06 12 5,00
2 07 00 5,80
2 07 10 4,80
2 08 00 8,20
2 08 10 7,00
2 08 12 5,60
2 08 40 5,10
2 08 50 5,30
2 09 00 9,70
2 10 00 9,30
2 10 10 7,70
2 11 00 8,60
2 11 10 7,30
2 12 00 7,40
2 12 10 6,30
2 12 12 5,20
2 12 13 4,60
2 13 00 6,50
2 13 10 5,40
2 13 13 3,90
2 14 00 7,90
2 14 10 6,80
2 15 00 6,80
2 15 02 5,70
2 15 10 5,70
2 15 12 4,80
2 16 00 4,00
2 16 02 3,50
2 17 00 3,60
2 17 30 3,20
2 18 11 4,00
2 18 14 2,80
2 18 44 2,20
2 18 54 2,40
2 19 01 5,90
2 19 04 4,30
2 19 11 5,00
2 19 14 3,80
2 19 41 4,30
2 19 44 3,10
2 19 51 4,50
2 19 54 3,30
2 20 01 4,50
2 20 04 3.40
2 20 11 4,10
2 20 14 3,00
2 20 41 3,40
2 20 44 2,40
2 20 51 3,60
2 20 54 2,50
2 21 10 2,90
2 21 12 2,50
2 21 13 2,30
2 21 42 1,90
2 21 43 1,70
2 21 52 2,00
2 21 53 1,80
2 22 10 3,60
2 22 12 3,10
2 22 13 2,90
2 22 42 2,40
2 22 43 2,20
2 22 52 2,60
2 22 53 2,40
2 23 10 3,40
2 23 12 2,80
2 23 13 2,60
2 25 01 4,90
2 25 04 3,70
2 25 11 4,40
2 25 14 3,20
2 25 41 3,70
2 25 44 2,60
2 25 51 3,90
2 25 54 2,70
2 26 01 4,30
2 26 04 3,10
2 26 11 3,90
2 26 14 2,70
2 26 41 3,20
2 26 44 2,10
2 26 51 3,40
2 26 54 2,30
2 28 01 6,00
2 28 04 4,10
2 28 11 5,10
2 28 14 3,60
2 28 41 4,10
2 28 44 2,90
2 28 51 4,30
2 28 54 3,10
2 29 01 5,00
2 29 04 3,70
2 29 11 4,50
2 29 14 3,30
2 29 41 3,80
2 29 44 2,60
2 29 51 4,00
2 29 54 2.80
2 30 01 4,20
2 30 04 3,10
2 30 11 3,80
2 30 14 2,70
2 30 41 3,10
2 30 44 2,00
2 30 51 3,30
2 30 54 2,20
2 31 01 3,50
2 31 04 2,60
2 31 11 3,10
2 31 14 2,20
2 31 41 2,40
2 31 44 1,60
2 31 51 2,60
2 31 54 1,80
2 32 01 3,60
2 32 04 2,70
2 32 14 2,30
2 32 21 3,10
2 32 24 2,30
2 32 31 3,20
2 32 34 2,30
2 32 41 2,60
2 32 44 1,70
2 32 51 2,70
2 32 54 1,90
2 33 01 6,20
2 33 04 4,20
2 33 11 5,20
2 33 14 3,80
2 33 41 4,20
2 33 44 3,10
2 33 51 4,50
2 33 54 3,30
2 37 15 1,90
2 37 16 1,50
2 37 45 1,40
2 37 46 1,10
2 37 55 1,60
2 37 56 1,20
2 39 19 0,50
2 39 29 0,50
2 39 39 0,60
2 39 49 0,50
2 39 59 0,50
2 40 67 0,70
2 40 68 0,60
2 40 77 0,80
2 40 78 0,70
2 40 89 0,50
2 40 99 0,60
2 41 67 0,70
2 41 68 0,60
2 41 77 0.80
2 41 78 0,80
2 41 89 0,60
2 41 99 0,60
2 42 00 7,60
2 45 01 5,90
2 45 11 5,00
2 46 00 6,00
2 48 11 3,70
2 48 14 2,60
2 50 01 4,40
2 50 11 4,00
2 50 14 2,80
2 50 41 3,20
2 50 51 3,40
2 51 11 3,60
2 51 13 2,80
2 52 01 4,20
2 52 11 3,70
2 53 01 4,40
2 53 11 3,90
2 54 11 3,40
2 55 00 4,20
2 56 00 9,50
2 57 00 8,20
2 58 00 8,70
2 59 00 6,20
2 60 00 10,00
2 61 00 8,00
2 62 00 6,90
2 63 00 4,90
2 64 01 1,80
2 65 01 1,70
2 66 01 1,20
2 67 01 1,40
2 68 11 1,20
2 68 41 1,10
2 69 01 1,00
2 70 00 1,60
2 70 01 1,50
2 71 01 1,50
2 72 00 0,70
2 72 01 0,70
2 73 11 0,70
2 73 13 0,70
2 77 69 0,50
2 78 69 0,50
2 78 89 0,50
3 01 00 12,00
3 01 10 10,20
3 02 00 11,70
3 02 10 9,90
3 02 12 8,50
3 03 00 12,40
3 04 01 4,70
3 05 01 6.50
3 05 11 5,60
3 06 00 8,50
3 06 02 6,90
3 06 10 7,20
3 06 12 6,00
3 06 40 5,50
3 06 50 5,50
3 07 00 6,70
3 07 10 5,60
3 07 40 4,60
3 07 50 4,60
3 08 10 8,10
3 08 12 6,80
3 08 40 6,30
3 08 50 6,30
3 09 00 11,20
3 09 10 9,50
3 10 00 11,10
3 10 10 9,40
3 11 00 9,80
3 11 10 8,40
3 12 00 9,10
3 12 10 7,80
3 12 12 6,60
3 12 13 5,60
3 13 00 7,50
3 13 10 6,40
3 13 13 4,80
3 14 00 9,50
3 14 10 8,20
3 14 40 6,40
3 15 00 7,70
3 15 02 6,50
3 15 10 6,60
3 15 12 5,60
3 15 42 5,00
3 15 50 5,70
3 15 52 5,00
3 16 02 4,40
3 17 00 4,50
3 17 10 4,00
3 18 14 3,60
3 19 01 6,90
3 19 04 5,20
3 19 11 6,10
3 19 14 4,70
3 19 41 5,40
3 19 44 4,10
3 19 51 5,40
3 19 54 4,10
3 20 01 5,30
3 20 04 3,90
3 20 11 4,70
3 20 14 3,50
3 20 41 4.10
3 20 44 3,00
3 20 51 4,10
3 20 54 3,00
3 21 10 3,80
3 21 12 3,30
3 21 13 3,10
3 21 42 2,80
3 21 43 2,60
3 21 52 2,80
3 21 53 2,60
3 22 10 4,60
3 22 12 4,00
3 22 13 3,80
3 22 42 3,50
3 22 43 3,30
3 22 52 3,50
3 22 53 3,30
3 23 10 3,80
3 23 12 3,30
3 23 13 3,00
3 24 11 5,50
3 24 14 4,20
3 24 41 4,90
3 24 44 3,60
3 24 51 4,90
3 24 54 3,60
3 25 01 6,10
3 25 04 4,70
3 25 11 5,50
3 25 14 4,20
3 25 44 3,70
3 25 51 4,90
3 25 54 3,70
3 26 01 5,30
3 26 04 4,00
3 26 11 4,80
3 26 14 3,60
3 26 41 4,20
3 26 44 3,10
3 26 51 4,20
3 26 54 3,10
3 27 01 4,30
3 27 04 3,10
3 27 11 3,80
3 27 14 2,70
3 27 41 3,30
3 27 44 2,20
3 27 51 3,30
3 27 54 2,20
3 28 01 6,90
3 28 11 5,90
3 28 14 4,40
3 29 01 5,90
3 29 04 4,50
3 29 11 5.40
3 29 14 4,10
3 29 41 4,80
3 29 44 3,50
3 29 51 4,80
3 29 54 3,50
3 30 01 5,10
3 30 04 3,80
3 30 11 4,60
3 30 14 3,40
3 30 41 4,10
3 30 44 2,90
3 30 51 4,10
3 30 54 2,90
3 31 01 4,40
3 31 04 3,40
3 31 11 4,00
3 31 14 3,00
3 31 41 3,50
3 31 44 2,50
3 31 51 3,50
3 31 54 2,50
3 32 01 4,50
3 32 04 3,50
3 32 21 4,10
3 32 24 3,10
3 32 31 4,10
3 32 34 3,10
3 32 41 3,60
3 32 44 2,70
3 32 51 3,60
3 32 54 2,70
3 33 01 7,00
3 33 04 4,90
3 33 11 6,00
3 33 14 4,40
3 33 41 5,20
3 33 51 5,20
3 37 15 2,60
3 37 16 2,00
3 37 45 2,20
3 37 46 1,60
3 37 55 2,20
3 37 56 1,60
3 38 15 3,00
3 38 16 2,40
3 38 45 2,50
3 38 46 1,90
3 38 55 2,50
3 38 56 1,90
3 39 39 0,70
3 39 49 0,60
3 40 67 0,80
3 40 68 0,70
3 40 77 0,90
3 40 78 0.80
3 40 89 0,50
3 40 99 0,60
3 41 67 0,90
3 41 68 0,70
3 41 77 1,00
3 41 78 0,80
3 41 89 0,50
3 41 99 0,60
3 42 00 8,50
3 42 10 7,30
3 43 00 8,10
3 43 10 6,90
3 44 00 6,60
3 44 10 5,70
3 45 01 6,60
3 45 11 5,70
3 46 00 6,50
3 46 02 5,30
3 46 10 5,80
3 46 12 4,80
3 46 13 4,40
3 47 00 5,40
3 47 02 4,70
3 47 10 4,90
3 47 12 4,30
3 47 42 3,70
3 47 52 3,70
3 48 11 4,30
3 48 14 3,10
3 48 51 3,80
3 48 54 2,70
3 49 11 4,00
3 49 51 3,50
3 50 11 4,60
3 50 14 3,40
3 50 41 4,10
3 50 51 4,10
3 51 11 4,20
3 51 13 3,40
3 52 01 5,00
3 52 11 4,50
3 53 01 4,90
3 53 11 4,40
3 53 13 3,70
3 54 11 3,90
3 55 00 5,10
3 56 00 11,10
3 57 00 9,50
3 58 00 9,90
3 59 00 7,60
3 60 00 11,40
3 61 00 8,80
3 62 00 7,70
3 63 00 5,10
3 64 01 1.90
3 64 11 1,80
3 65 01 1,80
3 66 01 1,40
3 67 01 1,40
3 68 11 1,20
3 68 41 1,10
3 69 01 1,00
3 70 01 1,70
3 71 01 1,60
3 72 01 0,70
3 73 11 0,80
3 75 41 0,90
3 76 41 0,70
3 77 69 0,50
3 77 89 0,50
4 01 00 6,60
4 01 10 5,50
4 02 00 7,20
4 02 10 5,90
4 03 00 7,60
4 08 10 4,70
4 08 12 3,80
4 08 40 3,60
4 08 42 3,10
4 08 50 3,80
4 08 52 3,30
4 09 00 7,30
4 10 00 7,00
4 10 10 5,70
4 11 00 6,10
4 11 10 5,00
4 12 00 5,30
4 12 10 4,40
4 12 12 3,50
4 12 13 3,10
4 13 00 4,50
4 13 10 3,80
4 13 13 2,60
4 14 00 5,70
4 14 10 4,80
4 14 40 3,60
4 14 50 3,80
4 15 00 4,90
4 15 02 3,90
4 15 10 4,10
4 15 12 3,40
4 15 13 3,00
4 15 40 3,20
4 15 42 2,70
4 15 50 3,40
4 15 52 2,90
4 15 53 2,50
4 16 02 2,40
4 18 11 2,60
4 18 14 1.60
4 18 4 1 2,00
4 18 44 1,20
4 18 51 2,20
4 18 54 1,30
4 19 01 4,10
4 19 04 3,00
4 19 11 3,50
4 19 14 2,60
4 19 41 3,00
4 19 44 1,90
4 19 51 3,20
4 19 54 2,10
4 20 01 3,30
4 20 04 2,30
4 20 11 2,90
4 20 14 1,90
4 20 41 2,30
4 20 44 1,40
4 20 51 2,40
4 20 54 1,60
4 21 10 2,40
4 21 12 1,90
4 21 13 1,70
4 21 42 1,40
4 21 43 1,30
4 21 52 1,50
4 21 53 1,40
4 22 10 2,40
4 22 12 1,80
4 22 13 2,30
4 22 4 2 1,90
4 22 43 1,70
4 22 52 2,10
4 22 53 1,90
4 23 10 1,90
4 23 12 1,50
4 23 13 1,30
4 25 01 3,50
4 25 04 2,50
4 25 11 2,90
4 25 14 2,10
4 25 41 2,50
4 25 44 1,60
4 25 51 2,70
4 25 54 1,70
4 26 01 2,70
4 26 04 1,80
4 26 11 2,10
4 26 14 1,50
4 26 41 1,80
4 26 44 1,10
4 26 51 2,00
4 26 54 1,20
4 27 01 3,10
4 27 04 2,20
4 27 11 2,70
4 27 14 1,90
4 27 41 2,10
4 27 44 1,40
4 27 51 2,20
4 27 54 1,50
4 28 01 4,00
4 28 04 2,60
4 28 11 3,30
4 28 14 2,20
4 28 41 2,60
4 28 44 1,60
4 28 54 1,80
4 29 01 3,90
4 29 04 3,00
4 29 11 3,20
4 29 14 2,60
4 29 41 2,90
4 29 44 2,00
4 29 51 3,10
4 29 54 2,20
4 30 01 3,20
4 30 04 2,60
4 30 11 2,50
4 30 14 2,20
4 30 41 2,40
4 30 44 1,60
4 30 51 2,60
4 30 54 1,80
4 31 01 2,80
4 31 04 2,00
4 31 11 2,50
4 31 14 1,70
4 31 41 1,90
4 31 44 1,20
4 31 51 2,00
4 31 54 1,30
4 32 01 3,10
4 32 04 2,20
4 32 11 2,70
4 32 14 1,90
4 32 41 2,10
4 32 44 1,40
4 32 51 2,20
4 32 54 1,50
4 33 01 4,30
4 33 04 2,80
4 33 11 3,50
4 33 14 2,40
4 33 41 2,80
4 33 44 1,80
4 33 51 3,00
4 33 54 2,00
4 37 15 1,50
4 37 16 1.10
4 37 45 1,10
4 37 46 0,80
4 37 55 1,20
4 37 56 0,90
4 38 15 0,50
4 38 16 0,60
4 38 46 0,70
4 38 51 1,40
4 38 56 0,70
4 39 19 0,50
4 39 29 0,50
4 39 39 0,50
4 39 49 0,50
4 39 59 0,50
4 40 67 0,60
4 40 68 0,50
4 40 77 0,60
4 40 78 0,50
4 40 89 0,50
4 40 99 0,50
4 41 67 0,60
4 41 68 0,60
4 41 77 0,70
4 41 78 0,60
4 41 89 0,50
4 41 99 0,50
4 42 00 5,60
4 42 10 4,60
4 43 00 5,10
4 45 01 4,00
4 46 00 3,90
4 46 02 3,00
4 46 10 3,20
4 46 12 2,60
4 46 13 2,30
4 47 00 3,10
4 47 02 2,60
4 47 10 2,70
4 47 12 2,20
4 47 13 1,90
4 47 42 1,60
4 47 43 1,40
4 47 52 1,80
4 47 53 1,50
4 48 11 2,30
4 48 14 1,40
4 48 41 1,70
4 48 44 1,00
4 48 51 1,80
4 48 54 1,10
4 49 11 2,20
4 49 41 1,70
4 49 51 1,80
4 50 01 3,10
4 50 04 1.90
4 50 11 2,50
4 50 14 1,60
4 50 41 2,00
4 51 11 1,40
4 51 13 1,50
4 53 11 2,80
4 53 13 2,10
4 54 11 2,40
4 55 00 3,30
4 56 00 7,10
4 57 00 5,70
4 58 00 5,80
4 59 00 3,70
4 60 00 7,50
4 61 00 5,60
4 62 00 4,90
4 63 00 3,40
4 64 01 1,70
4 64 11 1,60
4 65 01 1,60
4 67 01 1,30
4 68 11 1,20
4 68 41 1,10
4 69 01 0,80
4 70 01 1,60
4 71 01 1,50
4 72 00 0,70
4 72 01 0,70
4 73 11 0,80
4 73 13 0,70
4 75 41 0,80
4 75 43 0,80
4 77 68 0,50
4 77 69 0,50
4 77 89 0,50
4 78 69 0,50
4 78 89 0,50
5 08 10 5,90
5 08 12 4,90
5 08 40 4,90
5 08 42 4,20
5 08 50 4,90
5 08 52 4,20
5 09 00 8,20
5 10 00 8,00
5 10 10 7,00
5 11 00 7,20
5 11 10 6,30
5 12 00 6,20
5 12 10 5,40
5 12 12 4,60
5 12 13 4,20
5 13 00 5,80
5 13 10 4,70
5 13 13 3.70
5 14 00 6,80
5 14 01 6,30
5 14 10 5,80
5 14 40 4,90
5 14 50 4,90
5 15 00 5,90
5 15 02 4,90
5 15 10 5,10
5 15 12 4,40
5 15 13 4,10
5 15 40 4,50
5 15 42 3,90
5 15 43 3,50
5 15 50 4,50
5 15 52 3,90
5 15 53 3,50
5 16 02 4,50
5 17 00 3,80
5 17 10 3,40
5 18 11 3,70
5 18 14 2,60
5 18 44 2,20
5 18 51 3,20
5 18 54 2,20
5 19 01 5,10
5 19 04 3,90
5 19 11 4,40
5 19 14 3,50
5 19 41 4,10
5 19 44 3,00
5 19 51 4,10
5 19 54 3,00
5 20 01 4,10
5 20 04 3,00
5 20 11 3,70
5 20 14 2,60
5 20 41 3,20
5 20 44 2,20
5 20 51 3,20
5 20 54 2,20
5 21 10 3,10
5 21 12 2,70
5 21 13 2,50
5 21 42 2,20
5 21 43 2,00
5 21 52 2,20
5 21 53 2,00
5 22 10 4,50
5 22 12 3,90
5 22 13 3,20
5 22 42 2,90
5 22 43 2,70
5 22 52 2,90
5 22 53 2,70
5 23 10 3.10
5 23 12 2,60
5 23 13 2,30
5 25 01 6,80
5 25 04 3,50
5 25 11 5,80
5 25 14 3,10
5 25 41 3,70
5 25 44 2,60
5 25 51 3,70
5 25 54 2,60
5 26 01 5,40
5 26 04 2,80
5 26 11 4,40
5 26 14 2,40
5 26 41 3,00
5 26 44 2,00
5 26 51 3,00
5 26 54 2,00
5 27 01 4,50
5 27 04 3,00
5 27 11 3,80
5 27 14 2,60
5 27 41 3,10
5 27 44 2,20
5 27 51 3,10
5 27 54 2,20
5 28 01 5,90
5 28 04 3,70
5 28 11 5,00
5 28 14 3,30
5 28 41 3,90
5 28 44 2,80
5 28 51 3,90
5 28 54 2,80
5 29 01 7,50
5 29 04 3,50
5 29 11 6,50
5 29 14 3,00
5 29 41 3,70
5 29 44 2,60
5 29 51 3,70
5 29 54 2,60
5 30 01 6,00
5 30 04 3,50
5 30 11 5,10
5 30 14 3,10
5 30 41 3,50
5 30 44 2,60
5 30 51 3,50
5 30 54 2,60
5 31 01 4,50
5 31 04 2,80
5 31 11 3,80
5 31 14 2,50
5 31 41 2.90
5 31 44 2,00
5 31 51 2,90
5 31 54 2,00
5 32 01 4,90
5 32 04 3,00
5 32 11 4,20
5 32 14 2,60
5 32 41 3,00
5 32 44 2,20
5 32 51 3,00
5 32 54 2,20
5 33 01 6,40
5 33 04 3,80
5 33 11 5,50
5 33 14 3,30
5 33 41 4,00
5 33 44 2,90
5 33 51 4,00
5 33 54 2,90
5 37 15 2,10
5 37 16 1,60
5 37 45 1,70
5 37 46 1,30
5 37 55 1,70
5 37 56 1,30
5 38 15 2,50
5 38 16 1,90
5 38 45 2,10
5 38 46 1,50
5 38 55 2,10
5 38 56 1,50
5 39 19 0,60
5 39 29 0,60
5 39 39 0,70
5 39 49 0,60
5 39 59 0,60
5 40 67 0,80
5 40 68 0,70
5 40 77 0,90
5 40 78 0,80
5 40 89 0,50
5 40 99 0,60
5 41 67 0,90
5 41 68 0,70
5 41 77 1,00
5 41 78 0,80
5 41 89 0,50
5 41 99 0,60
5 42 00 6,40
5 42 10 5,50
5 43 00 6,10
5 43 10 5,10
5 43 12 4,30
5 44 00 4,80
5 44 10 4.20
5 44 12 3,60
5 45 01 4,90
5 45 11 4,30
5 46 00 4,90
5 46 02 4,00
5 46 10 4,20
5 46 12 3,60
5 46 13 3,20
5 47 00 4,20
5 47 02 3,60
5 47 10 3,70
5 47 12 3,20
5 47 13 2,80
5 47 42 2,70
5 47 43 2,40
5 47 52 2,70
5 47 53 2,40
5 48 11 3,30
5 48 14 2,30
5 48 41 2,80
5 48 44 1,80
5 48 51 2,80
5 48 54 1,80
5 49 11 2,90
5 49 41 2,50
5 49 51 2,50
5 50 01 5,90
5 50 04 2,80
5 50 11 4,90
5 50 14 2,40
5 50 41 3,00
5 50 44 1,90
5 50 51 3,00
5 50 54 1,90
5 51 11 3,90
5 51 13 2,40
5 52 01 4,60
5 52 11 3,90
5 52 41 3,00
5 52 51 3,00
5 53 01 3,90
5 53 03 3,20
5 53 11 3,40
5 53 13 2,80
5 54 11 3,00
5 54 41 2,50
5 54 51 2,50
5 55 00 4,30
5 56 00 7,40
5 57 00 5,80
5 58 00 6,30
5 59 00 4,30
5 60 00 8,10
5 61 00 6,10
5 62 00 5.70
5 63 00 4,00
5 64 01 1,90
5 64 11 1,80
5 65 01 1,80
5 66 01 1,40
5 67 01 1,40
5 68 11 1,20
5 68 41 1,20
5 69 01 1,00
5 70 01 1,70
5 71 01 1,60
5 72 01 0,70
5 73 11 0,80
5 73 13 0,70
5 73 41 0,60
5 73 43 0,60
5 74 11 0,70
5 74 13 0,70
5 75 41 0,90
5 75 43 0,80
5 76 41 0,70
5 77 68 0,50
5 77 69 0,50
6 12 00 6,30
6 12 10 5,40
6 12 12 4,50
6 13 00 5,80
6 13 10 4,80
6 14 00 6,60
6 14 10 5,60
6 14 40 4,80
6 14 50 4,80
6 16 02 4,00
6 20 01 3,60
6 20 04 2,50
6 20 14 2,20
6 20 21 3,20
6 20 24 2,20
6 20 31 3,20
6 20 34 2,20
6 20 41 2,70
6 20 44 1,70
6 20 51 2,70
6 20 54 1,70
6 21 10 3,50
6 21 12 2,90
6 21 13 2,40
6 21 42 2,20
6 21 43 2,00
6 21 52 2,20
6 22 10 4,20
6 22 12 3,50
6 22 13 3,10
6 22 42 2,80
6 22 43 2.60
6 22 52 2,80
6 23 10 2,70
6 23 12 2,20
6 23 13 1,90
6 24 01 4,50
6 24 04 3,40
6 24 11 3,60
6 24 14 2,90
6 24 21 3,60
6 24 41 3,60
6 24 44 2,50
6 24 51 3,60
6 24 54 2,50
6 26 01 4,30
6 26 04 2,70
6 26 11 3,50
6 26 14 2,30
6 26 41 2,90
6 26 44 1,90
6 26 51 2,90
6 26 54 1,90
6 27 01 4,40
6 27 04 2,40
6 27 11 3,70
6 27 14 2,10
6 27 41 2,60
6 27 44 1,70
6 27 51 2,60
6 27 54 1,70
6 28 44 3,20
6 28 54 3,20
6 29 01 5,70
6 29 04 3,30
6 29 11 4,70
6 29 14 2,90
6 29 41 3,50
6 29 44 2,40
6 29 51 3,50
6 29 54 2,40
6 32 01 4,50
6 32 04 3,00
6 32 11 3,60
6 32 14 2,60
6 32 41 3,00
6 32 44 2,20
6 32 51 3,00
6 32 54 2,20
6 37 16 1,60
6 37 46 1,30
6 37 55 1,70
6 37 56 1,30
6 38 15 2,40
6 38 16 1,80
6 38 45 2,00
6 38 46 1.50
6 38 56 1,50
6 40 67 1,00
6 40 68 0,80
6 40 77 1,00
6 40 78 0,80
6 40 89 0,60
6 40 99 0,60
6 41 67 1,00
6 41 68 0,90
6 41 77 1,00
6 41 78 0,90
6 41 89 0,60
6 41 99 0,60
6 42 00 6,00
6 42 10 5,00
6 43 00 5,40
6 43 10 4,50
6 43 40 4,00
6 44 00 4,50
6 44 10 3,90
6 45 01 4,30
6 45 11 3,80
6 46 00 4,50
6 46 02 3,80
6 46 10 3,90
6 46 12 3,30
6 46 13 3,00
6 47 00 3,70
6 47 02 3,20
6 47 10 3,30
6 47 12 2,80
6 47 13 2,40
6 47 42 2,30
6 47 43 2,00
6 47 52 2,30
6 48 11 3,00
6 48 14 2,00
6 48 41 2,60
6 48 44 1,60
6 48 51 2,60
6 48 54 1,60
6 49 11 2,50
6 49 41 2,10
6 49 51 2,10
6 50 01 4,60
6 50 04 2,60
6 50 11 3,70
6 50 14 2,20
6 50 41 2,80
6 50 51 2,80
6 50 54 1,80
6 51 11 3,40
6 51 13 2,20
6 52 01 4,30
6 52 11 3.40
6 52 41 2,70
6 52 51 2,70
6 55 00 2,40
6 56 00 6,80
6 57 00 5,20
6 58 00 5,60
6 59 00 3,90
6 60 00 7,40
6 61 00 5,80
6 62 00 4,60
6 63 00 3,40
6 64 01 2,10
6 64 11 2,00
6 66 01 1,60
6 67 01 1,10
6 68 11 1,00
6 69 01 0,70
6 70 01 1,40
6 71 01 1,30
6 72 01 0,60
6 73 11 0,80
6 74 11 0,60
6 75 41 0,80
6 75 43 0,80
6 76 41 0,60
6 77 69 0,50
6 77 89 0,50
6 78 69 0,50
6 78 89 0,50
7 11 00 5,00
7 11 10 4,50
7 12 00 4,50
7 12 10 4,00
7 12 12 3,50
7 12 13 3,10
7 13 00 4,00
7 13 10 3,60
7 14 00 4,80
7 14 10 4,30
7 14 40 3,70
7 14 50 3,50
7 15 00 4,30
7 15 02 3,70
7 15 10 3,80
7 15 12 3,20
7 15 13 2,90
7 15 40 3,30
7 15 42 2,70
7 15 43 2,40
7 15 50 3,10
7 15 52 2,60
7 15 53 2,20
7 16 02 4,00
7 18 11 2,90
7 18 14 1.90
7 18 41 2,40
7 18 44 1,50
7 18 51 2,30
7 18 54 1,40
7 20 01 3,40
7 20 04 2,40
7 20 14 2,00
7 20 21 3,00
7 20 24 2,00
7 20 31 2,90
7 20 34 1,90
7 20 41 2,50
7 20 44 1,60
7 20 51 2,30
7 20 54 1,50
7 21 10 3,10
7 21 12 2,50
7 21 13 2,00
7 21 42 1,70
7 21 43 1,60
7 21 52 1,60
7 21 53 1,40
7 22 10 4,10
7 22 12 3,50
7 22 13 2,50
7 22 42 2,30
7 22 43 2,10
7 22 52 2,10
7 22 53 1,90
7 23 10 2,30
7 23 12 1,90
7 23 13 1,70
7 24 11 3,50
7 24 14 2,20
7 24 41 2,80
7 24 44 1,80
7 24 51 2,60
7 24 54 1,60
7 25 01 6,60
7 25 04 2,60
7 25 11 5,60
7 25 14 2,30
7 25 41 2,80
7 25 44 1,80
7 25 51 2,60
7 25 54 1,70
7 26 01 5,20
7 26 04 2,00
7 26 11 4,30
7 26 14 1,70
7 26 41 2,20
7 26 44 1,30
7 26 51 2,00
7 26 54 1,20
7 27 01 4.10
7 27 04 1,90
7 27 11 3,40
7 27 14 1,60
7 27 41 2,10
7 27 44 1,30
7 27 51 1,90
7 27 54 1,20
7 28 01 6,00
7 28 04 2,80
7 28 11 5,10
7 28 14 2,40
7 28 41 3,00
7 28 44 2,00
7 28 51 2,80
7 28 54 1,80
7 29 01 7,40
7 29 04 2,60
7 29 11 6,30
7 29 14 2,20
7 29 41 2,80
7 29 44 1,80
7 29 51 2,60
7 29 54 1,70
7 30 01 6,30
7 30 04 2,10
7 30 11 5,30
7 30 14 1,70
7 30 41 2,20
7 30 44 1,40
7 30 51 2,10
7 30 54 1,30
7 31 01 4,20
7 31 04 1,70
7 31 11 3,50
7 31 14 1,40
7 31 41 1,80
7 31 44 1,10
7 31 51 1,70
7 31 54 1,00
7 32 01 4,90
7 32 04 1,90
7 32 14 1,60
7 32 41 2,00
7 32 44 1,30
7 32 51 1,90
7 32 54 1,20
7 33 01 5,50
7 33 04 2,80
7 33 11 4,80
7 33 14 2,40
7 33 41 3,00
7 33 44 2,00
7 33 51 2,80
7 33 54 1,80
7 37 15 2.20
7 37 16 1,60
7 37 45 1,80
7 37 46 1,30
7 37 55 1,70
7 37 56 1,20
7 38 15 2,60
7 38 16 1,90
7 38 45 2,10
7 38 46 1,60
7 38 55 2,00
7 38 56 1,40
7 39 19 0,60
7 39 29 0,60
7 39 39 0,60
7 39 49 0,60
7 39 59 0,60
7 40 67 0,90
7 40 68 0,80
7 40 77 0,90
7 40 78 0,70
7 40 89 0,60
7 40 99 0,50
7 41 67 1,00
7 41 68 0,80
7 41 77 0,90
7 41 78 0,80
7 41 89 0,60
7 41 99 0,60
7 43 00 5,50
7 43 10 4,70
7 44 00 5,20
7 44 10 4,40
7 46 00 5,00
7 46 02 4,30
7 46 10 4,20
7 46 12 3,60
7 46 13 2,20
7 47 00 3,80
7 47 02 3,20
7 47 10 3,20
7 47 12 2,60
7 47 13 1,80
7 47 42 1,70
7 47 43 1,40
7 47 52 1,50
7 47 53 1,30
7 48 11 2,90
7 48 14 1,40
7 48 41 1,80
7 48 44 1,10
7 48 51 1,70
7 48 54 1,00
7 49 11 2,30
7 49 41 1,90
7 49 51 1.70
7 49 54 1,10
7 50 01 5,60
7 50 04 1,80
7 50 11 4,60
7 50 14 1,50
7 50 41 1,90
7 50 44 1,20
7 50 51 1,80
7 50 54 1,10
7 51 11 3,80
7 51 13 1,80
7 52 01 3,90
7 52 10 3,40
7 52 11 3,20
7 52 41 2,10
7 52 51 2,00
7 53 01 2,90
7 53 03 2,30
7 53 11 2,60
7 53 13 2,00
7 54 11 2,10
7 54 14 1,30
7 54 41 1,60
7 54 51 1,50
7 55 00 4,80
7 56 00 4,30
7 57 00 3,50
7 58 00 2,80
7 59 00 2,70
7 64 01 1,80
7 64 11 1,80
7 65 01 1,70
7 66 01 1,40
7 67 01 1,20
7 68 11 0,90
7 68 41 0,80
7 69 01 0,70
7 70 01 1,50
7 71 01 1,40
7 72 01 0,70
7 73 11 0,70
7 73 13 0,70
7 73 41 0,70
7 74 11 0,50
7 74 13 0,50
7 75 41 0,60
7 75 43 0,60
7 76 41 0,60
7 76 43 0,60
7 77 69 0,50
7 77 89 0,50
7 78 69 0,50
7 78 89 0,50
8 18 14 1,20
8 18 44 1.00
8 20 21 2,10
8 20 24 1,30
8 20 31 1,80
8 20 34 1,20
8 20 41 1,70
8 20 44 1,10
8 20 51 1,40
8 20 54 0,90
8 21 12 1,70
8 21 13 1,10
8 21 42 1,00
8 22 12 2,60
8 22 13 1,50
8 34 01 5,30
8 34 04 1,50
8 34 21 4,40
8 34 24 1,20
8 34 31 3,00
8 34 34 1,10
8 34 41 1,60
8 34 44 1,00
8 34 51 1,30
8 34 54 0,80
8 35 01 4,00
8 35 04 1,80
8 35 21 3,20
8 35 24 1,50
8 35 31 2,70
8 35 34 1,30
8 35 41 1,90
8 35 44 1,20
8 35 51 1,60
8 35 54 1,00
8 37 15 1,50
8 37 16 1,10
8 37 45 1,20
8 37 46 0,90
8 37 55 1,00
8 37 56 0,80
8 38 15 1,80
8 38 16 1,30
8 38 45 1,50
8 38 46 1,10
8 38 56 0,90
8 39 19 0,60
8 39 29 0,60
8 39 39 0,60
8 39 49 0,60
8 39 59 0,60
8 40 67 0,90
8 40 68 0,80
8 40 77 0,90
8 40 78 0,70
8 40 89 0,60
8 40 99 0.50
8 41 67 1,00
8 41 68 0,80
8 41 77 0,90
8 41 78 0,80
8 41 89 0,60
8 41 99 0,50
8 44 00 3,00
8 48 11 1,90
8 48 14 1,20
8 48 41 1,50
8 48 44 0,90
8 48 51 1,20
8 48 54 0,80
8 49 11 1,60
8 49 41 1,30
8 49 51 1,10
8 50 01 4,20
8 50 04 1,00
8 50 11 3,30
8 50 14 0,90
8 50 41 1,10
8 50 44 0,70
8 50 51 1,00
8 50 54 0,60
8 52 01 2,60
8 52 11 1,90
8 52 41 1,20
8 52 51 1,00
8 53 01 1,90
8 53 11 1,60
8 54 11 1,30
8 54 41 1,00
8 54 51 0,90
8 55 00 2,10
8 56 00 2,30
8 58 00 1,50
8 64 01 1,70
8 64 11 1,60
8 65 11 1,50
8 66 01 1,20
8 67 01 1,00
8 68 11 0,80
8 68 41 0,70
8 69 01 0,60
8 70 01 1,30
8 71 01 1,20
8 72 01 0,60
8 73 11 0,60
8 73 13 0,60
8 73 41 0,60
8 73 43 0,60
8 74 11 0,60
8 74 13 0,60
8 74 41 0,60
8 74 43 0.60
8 75 41 0,60
8 75 43 0,60
8 76 41 0,50
8 76 43 0,50
8 77 69 0,50
8 77 89 0,50
8 78 69 0,50
8 78 89 0,50
9 18 14 1,40
9 18 44 1,10
9 18 54 0,90
9 36 01 4,40
9 36 04 2,10
9 36 21 3,60
9 36 24 1,80
9 36 31 2,10
9 36 34 1,50
9 36 41 2,10
9 36 44 1,50
9 36 51 1,60
9 36 54 1,20
9 37 15 1,20
9 37 16 0,90
9 37 45 1,00
9 37 46 0,70
9 37 55 0,80
9 37 56 0,60
9 39 19 0,50
9 39 29 0,50
9 39 39 0,60
9 39 49 0,50
9 39 59 0,50
9 40 67 0,80
9 40 68 0,70
9 40 77 0,80
9 40 78 0,60
9 40 89 0,50
9 40 99 0,50
9 41 67 0,90
9 41 68 0,70
9 41 77 0,80
9 41 78 0,70
9 41 89 0,50
9 41 99 0,50
9 50 01 3,80
9 50 04 1,90
9 50 11 3,10
9 50 14 1,60
9 50 41 1,90
9 50 44 1,30
9 50 51 1,40
9 50 54 1,00
9 55 00 1,90
9 56 00 2,20
9 58 00 1.30
9 64 11 1,50
9 65 01 1,20
9 66 01 1,30
9 67 01 0,70
9 68 11 0,60
9 68 41 0,50
9 69 01 0,50
9 70 01 1,10
9 71 01 1.00
9 72 01 0,50
9 73 11 0,50
9 73 13 0,50
9 73 41 0,50
9 73 43 0,50
9 74 11 0,50
9 74 13 0,50
9 74 34 0,50
9 74 41 0.50
9 74 43 0,50
9 75 41 0,50
9 75 43 0,50
9 76 41 0,50
9 76 43 0,50
9 77 69 0,50
9 78 69 0,50
9 78 89 0,50

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitace zemědělských půd ČSFR.

Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou v ČR vyjádřeny pětimístným číselným kódem. Jeho 1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu (0-9), 2. a 3. číslice stanovuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (v ČR 01 až 78), 4. číslice označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky půdy a její skeletovitosti.

Podrobný popis BPEJ zveřejnilo MZe ČR v uživatelské příručce „Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití“ – díl 5: „Stanovení úředních cen zemědělské půdy“ Praha 1990.

Údaje BPEJ konkrétního pozemku poskytuje okresní pozemkový úřad.

Příloha 09

Příloha č. 9

CENA LESNÍCH POZEMKŮ

Soubory
lesních typů18)
Cena za 1 m2 lesní půdy v Kčs bonitního stupně18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jehličnaté 6,40 5,40 4,40 3,40 2,50 1,70 1,00 0,60 0,30
Listnaté 9,60 8,60 7,40 6,40 5,30 4,10 3,00 1,90 0,70

Příloha 10

Příloha č. 10

TRVALÉ POROSTY

I. Ovocné stromoví

Druh Tvar Cena v Kčs za 1 ks po roce od výsadby Cena se snižuje
ročně
rok výsadby 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok po roce stáří 0Kčs
Jabloň a hrušeň VK + PKŘKvolný ZK 177 256 336 415 495 575 654 696 740 784 828 872 916 960 20 37
143 202 261 321 380 440 474 508 542 576 610 645 &nbsp &nbsp 18 28
88 118 149 180 200 220 240 260 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 12 15
vřeteno kordon palmeta 88 118 149 171 193 216 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 9 15
Třešeň VK + PK 185 268 352 435 518 602 686 766 847 927 1008 1089 1169 1250 20 39
nízkokmen 155 225 296 366 437 481 526 570 615 660 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 15 33
Višeň &nbsp 152 218 284 350 416 452 489 525 562 600 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 15 40
Švestka a pološvestka &nbsp 130 178 226 274 322 371 392 414 435 457 478 500 &nbsp &nbsp 18 26
Slíva, mirabelka,
renkloda
&nbsp 125 167 210 252 295 338 349 360 371 382 393 405 &nbsp &nbsp 18 21
Meruňka &nbsp 149 226 303 380 458 516 574 632 690 750 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 15 75
Broskvoň &nbsp 143 227 311 395 453 511 569 630 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 12 90
Vlašský ořešák &nbsp 194 257 320 383 446 509 572 635 698 761 824 890 Do stáří 20 let
se cena zvyšuje
o 92 Kčs ročně
35 54
Angrešt keř/stromek 25 29 35 44 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 8 10
Rybíz - červený keř/stromek 34 38 43 48 53 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 10 9
&nbsp - bílý keř/stromek 34 38 43 57 70 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 10 11
&nbsp - černý keř/stromek 34 38 43 64 86 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 10 14
Maliník a ostružiník m2 15 18 20 23 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 6 4
Ostatní ovocné druhy (kdouloň, mišpule,
mandloň, líska, jeřáb, dřín, rakytník a další)
&nbsp 110 126 142 158 175 190 205 220 235 250 &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 15 20

– Minimální cena po snížení vzhledem ke stáří je u stromů vysokokmenných a polokmenů 100,– Kčs, u čtvrtkmenů 50,– Kčs a zákrsků 20,- Kčs a u keřů a stromků bobulovin 10,– Kčs.

– Cena se snižuje až o 60 % u stromů a keřů neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu a poškozených.

II. Viničné porosty včetně zařízení vinic

Druh Tvar Cena v Kčs za 1 ks po Hodnota se snižuje ročně
vysázení 1. roce 2. roce 3. roce 4. až 9. roce po roce stáří o Kčs
Vinná réva vedení na hlavu 49,- 55,- 61,- 67,- 73,- 9 3,-
Štěpovaná vedení vysoké astřední 55,- 65,- 73,- 120,- 130,- 9 6,-
Vinná réva vedení na hlavu 46,- 52,- 58,- 64,- 70,- 9 3,-
Pravokořenná vedení vysoké a střední 52,- 62,- 70,- 117,- 127,- 9 6,-

Vinice s vedením vysokým nebo středním musí mít od 3. roku po výsadbě kompletní opěrnou konstrukci; v opačném případě se ceny jednotlivých keřů vinné révy snižují o 20 %.

III. Chmelniční porosty a zařízení chmelnic

Cena v Kčs za 1 m2
chmelniční
porost
zařízení
chmelnice
celkem
a) Běžné výsadby
- nově založené chmelnice19) 4,20 25,00 29,20
- srážka za každý rok stáří chmelnice 0,21 1,25 1,46
b) Bezvirosní výsadby
- nově založené chmelnice19) 7,00 25,00 32,00
- srážka za každý rok stáří chmelnice 0,35 1,25 1,60

IV. Lesní porosty – jehličnaté

Stáří porostu18) let Cena za 1 m2 lesního porostu v Kčs bonitního stupně18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-10 6,90 6,80 6,60 6,50 6,40 6,30 6,10 6,00 5,90
11 - 20 7,60 7,50 7,40 7,30 7,20 7,10 7,00 6,70 6,70
21 - 30 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 7,20 7,10 6,80 6,70
31 - 40 9,70 8,60 7,60 7,50 7,40 7,30 7,20 6,90 6,70
41 - 50 10,50 9,00 8,20 8,00 7,70 7,40 7,30 7,00 6,80
51 - 60 17,70 14,90 12,10 10,10 8,10 8,00 7,60 7,10 6,90
61 - 70 27,00 22,40 17,80 14,80 11,70 9,40 8,40 7,70 7,00
71 - 80 34,80 30,10 25,40 20,30 15,10 13,50 9,20 8,80 8,40
81 - 90 43,20 36,70 30,40 24,60 18,90 15,10 11,20 9,10 8,50
91 - 100 48,80 41,80 34,80 28,70 22,90 17,70 12,50 9,50 9,30
101 - 110 52,40 45,20 38,10 31,50 25,00 19,40 13,70 10,10 9,80
nad 110 54,70 48,00 41,20 34,10 26,90 21,30 15,70 11,10 10,00

V případě, že v porostech převládá borovice, hodnoty

se sníží o 10 %. Cena uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění,

při nižším zakmenění se cena porostu sníží v poměru ke skutečnému

zakmenění. Bonita se určí podle převládající dřeviny. Údaje poskytuje

okresní pozemkový úřad.

V. Lesní porosty – listnaté

Stáří porostu18) let Cena za 1 m2 lesního porostu v Kčs bonitního stupně18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-10 7,30 7,20 7,10 6,90 6,80 6,70 6,60 6,40 6,30
11- 20 8,10 8,00 7,90 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 7,20
21- 30 8,20 8,10 8,00 7,80 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30
31- 40 8,30 8,20 8,10 7,90 7,80 7,70 7,60 7,50 7,40
41- 50 9,00 8,50 8,40 8,30 8,00 7,80 7,70 7,60 7,50
51- 60 10,10 8,70 8,60 8,50 8,30 8,00 7,80 7,70 7,60
61- 70 19,20 16,30 13,50 11,20 9,00 8,50 8,00 7,80 7,70
71- 80 27,50 23,70 19,80 16,90 14,00 10,80 9,40 7,90 7,80
81- 90 40,60 34,60 28,70 23,30 18,10 14,40 10,90 8,00 7,90
91-100 46,90 41,10 35,30 29,20 23,10 18,60 14,10 10,40 8,00
101-110 51,50 45,60 39,70 33,80 27,90 22,10 16,30 12,70 9,00
111-120 54,70 49,50 44,20 38,10 31,90 25,50 19,20 14,90 10,60
121 - 130 58,60 53,40 48,10 41,90 35,60 29,10 22,70 17,50 12,30
nad 130 62,30 56,80 51,30 45,00 38,90 30,70 22,70 17,50 12,30

V případě, že v porostech převládá borovice, hodnoty

tři bonitní stupně, tak se pro výpočet použijí bonity 3, 5, 7. V případě,

že převládající dřevina má pět bonitních stupňů, tak se použijí bonity

2, 3, 4, 5, 6. V případě, že v porostu převládá dub, hodnoty uvedené

v tabulce se zvýší o 10 %. Cena uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění,

při nižším zakmenění se cena porostu sníží v poměru ke skutečnému

zakmenění. Bonita se určí podle převládající dřeviny. Údaje poskytuje

okresní pozemkový úřad.

Pol.
č. 1
Druh Cena Kčs za kus, u živých plotů za 1 bm
do
5 let
do 10
let
do 15
let
do 20
let
do 25
let
do 30
let
do 35
let
nad 35
let
1. Listnaté stromy 144,- 180,- 220,- 265,- 338,- 412,- 500,- 550,-
2. Listnaté stromy tvarové, převislé, popínavé, barevné 216,- 270,- 330,- 397,- 507,- 618,- 750,- 825,-
3. Jehličnaté stromy 130,- 165,- 190,- 235,- 290,- 350,- 395,- 480,-
4. Jehličnaté stromy tvarové, převislé, zakrslé, barevné 208,- 264,- 304,- 370,- 464,- 560,- 632,- 760,-
5. Keře 90,- 120,- - - - - - -
6. Živé ploty - listnaté 100,- 120,- - - - - - -
- jehličnaté 90,- 110,- - - - - - -
7. Rostliny - pivoně, růže, stálozelené, otáčivé, clematis 60,- - - - - - - -
8. Azalky, rhododendrony 60,- 100,- 120,- 160,- - - - -

Cena se snižuje až o 60 % u dřevin neošetřovaných

nebo přestárlých.

Nejvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.

Jde-li o celoplošný výskyt lesních a okrasných stromů

na jiných než lesních pozemcích na minimální ploše 1000 m2, nebo je-li

v souvislé skupině více než 50 ks těchto stromů, provede se ocenění

podle tabulky č. IV nebo V, bonitní stupeň 3, zakmenění 1 (plné).

U smíšených porostů se postupuje podle převládající dřeviny. U přirozeně

založených porostů (vzniklých náletem semena) se uvažuje jen 50 %

z ceny zjištěné podle výše uvedeného.

Poznámky pod čiarou

1) § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2) § 128 odst. 1 občanského zákoníku.
§ 60 odst. 1 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

3) ČSN 73 4055 „Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů“.

4) Čl. 48 a 50 ČSN 73 4301 „Obytné budovy“.

5) § 59 zákona č. 41/1964 Sb.

6) § 48 a 51 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

7) § 49, 50 a § 56 odst. 1 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

8) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

9) Část B, položka č. 4 přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

10) Část A, položka č. 4 přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb.

11) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích.

12) § 47 vyhlášky č. 83/1976 Sb.

13) Část A, položky č. 1, 2, 3 a 5 přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 133/1965 Sb.

14) § 198 odst. 2 občanského zákoníku.

15) § 397 odst. 3 občanského zákoníku.

16) Např. zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.

17) Výnos FMTIR č. 5 ze dne 31. 3. 1982 - Zpravodaj FMTIR č. 1-2/1982.

18) Údaje o převládající dřevinné skladbě a bonitním stupni jsou obsaženy v lesním hospodářském plánu v rámcových směrnicích hospodařeni jako potencionální produkce daného stanoviště a poskytuje je okresní pozemkový úřad.

19) Nově vysázený porost a nové zařízení z dřevěných sloupů a drátů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.