Vyhláška č. 392/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

Čiastka 74/1991
Platnosť od 04.10.1991
Účinnosť od 04.10.1991

392

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. septembra 1991,

ktorou sa ustanovuje postup podľa § 34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Okresný úrad a obvodný úrad v Bratislave (ďalej len „okresný úrad“), v územnom obvode ktorého sa vec nachádza, je povinný po uplynutí lehoty ustanovenej v § 5 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách zistiť do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky veci, na vydanie ktorých vznikne nárok Slovenskej republike.

§ 2

Okresný úrad písomne vyzve povinnú osobu1) na vydanie veci a vec prevezme najneskôr do 6 mesiacov od doručenia výzvy. O prevzatí veci spíše s povinnou osobou dohodu.2)

§ 3

Ak povinná osoba nevydá vec v lehote uvedenej v § 2 tejto vyhlášky, uplatní okresný úrad návrh na vydanie veci na príslušnom súde najneskôr v lehote ustanovenej osobitným predpisom.3)

§ 4

Okresný úrad navrhne zapísať nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku Slovenskej republiky na základe dohody o vydaní veci alebo právoplatného rozhodnutia príslušného súdu územnému orgánu geodézie a kartografie.

§ 5

Pri ďalšej dispozícii s touto vecou postupuje okresný úrad podľa § 7 ods. 5 zákona. Po uplynutí lehoty 6 mesiacov, ak sa neprihlási osoba uvedená v § 7 ods. 5 zákona, okresný úrad naloží s touto vecou podľa osobitného predpisu.4)

§ 6

Výnos z predaja veci je príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Okresný úrad je povinný odviesť kúpnu cenu zaplatenú nadobúdateľom veci do 15 dní na osobitný účet štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 7

Okresný úrad predloží žiadosť povinnej osoby o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny pri kúpe veci spolu s príslušnými dokladmi na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky po overení dokladov o zaplatení kúpnej ceny vráti povinnej osobe zaplatenú kúpnu cenu z osobitného účtu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 8

Postup podľa § 1 až 6 tejto vyhlášky platí aj pre uplatnenie nároku Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dančo v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií.

2) § 5 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.

3) § 34 zákona č. 87/1991 Zb.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 61/1986 Zb. o dočasnej správe národného majetku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené