Vyhláška č. 329/1991 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1991

Čiastka 61/1991
Platnosť od 16.08.1991 do14.06.1993
Účinnosť od 16.08.1991 do14.06.1993
Zrušený 118/1993 Z. z.

329

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

zo 17. júla 1991

o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1991

Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:


§ 1

Dňom 2. septembra 1991 sa vydávajú do obehu mince po 10 Kčs s letopočtom 1991 (ďalej len „desaťkorunák“).

§ 2

(1) Desaťkorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 92 dielov medi, 6 dielov hliníka a 2 diely niklu. Hmotnosť desaťkorunáka je 8 g, jeho priemer je 24,5 mm. Na jeho hrane sa striedajú hladké a vrúbkované polia.

(2) Pri razbe desaťkorunáka je povolená odchýlka hore aj dole v hmotnosti 20/1000, v obsahu hliníka a niklu 10/1000.

(3) Na líci desaťkorunáka je vpravo štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a nad ním skratka názvu štátu „ČSFR“. Od štátneho znaku vľavo je označenie hodnoty číslom „10“. Pod označením hodnoty a štátnym znakom je v jednom riadku skratka „Kčs“ a letopočet „1991“. Autorkou návrhu lícnej strany mince je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciálky jej mena „JTS“ sú umiestnené pod letopočtom.

(4) Na rube desaťkorunáka je portrét Milana Rastislava Štefánika. Jeho meno „M. R. Štefánik“ je v opise vľavo, letopočty „1880-1919“ v opise vpravo. Autorom návrhu rubovej strany je Drahomír Zobek, iniciálka jeho mena „Z“ je pri okraji mince medzi ramenom a letopočtom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené