Ústavný zákon č. 327/1991 Zb.Ústavný zákon o referende

Čiastka 61/1991
Platnosť od 16.08.1991
Účinnosť od 16.08.1991

327

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 18. júla 1991

o referende

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

(1) V referende sa môžu predložiť občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na rozhodnutie zásadné otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) O návrhu na vystúpenie Českej republiky alebo Slovenskej republiky z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky možno rozhodnúť len referendom.

(3) Hlasovacie právo má v Českej republike každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady. Hlasovacie právo má v Slovenskej republike každý, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady.

Čl. 2

Referendum vyhlasuje prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky oznámením v Zbierke zákonov.

Čl. 3

(1) Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlási referendum súčasne v oboch republikách, ak mu to navrhne Federálne zhromaždenie po vyjadrení Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, a to do 15 dní od doručenia návrhu.

(2) Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlási referendum podľa čl. 1 ods. 2 v Českej republike na návrh Českej národnej rady a v Slovenskej republike na návrh Slovenskej národnej rady, a to do 15 dní od doručenia návrhu.

(3) Prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže v lehote podľa odsekov 1 a 2 odmietnuť návrh na vyhlásenie referenda, ak navrhnuté otázky, ktoré sa majú v referende predložiť, nie sú jednoznačné alebo zrozumiteľné. V takom prípade návrh s pripomienkami vráti príslušnému zákonodarnému zboru. Pokiaľ tento zákonodarný zbor na pôvodných otázkach trvá, prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky referendum vyhlási do 15 dní od opätovného doručenia návrhu.

(4) Referendum sa vykoná do 90 dní odo dňa, keď prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dostal návrh podľa odseku 1, 2 alebo 3.

Čl. 4

Referendum podľa tohto ústavného zákona možno konať najneskôr päť mesiacov pred uplynutím volebného obdobia Federálneho zhromaždenia a národných rád.

Čl. 5

(1) Návrh predložený v referende podľa čl. 3 ods. 1 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v každej z republík.

(2) Návrh predložený v referende podľa čl. 3 ods. 2 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov republiky.

(3) Rozhodnutie prijaté v referende vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods. 1 vyhlasuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia v Zbierke zákonov obdobne ako zákony Federálneho zhromaždenia; rozhodnutie prijaté v referende vykonanom podľa ustanovenia čl. 3 ods. 2 vyhlasujú predsedníctva národných rád republík v Zbierke zákonov obdobne ako zákony národných rád.

(4) Ústavný súd Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky preskúma na žiadosť Predsedníctva Federálneho zhromaždenia alebo predsedníctva národných rád ústavnosť postupu referenda pred vyhlásením jeho výsledku.

(5) Referendum vykonané podľa tohto zákona sa môže o rovnakej otázke opakovať najskôr za 5 rokov.

Čl. 6

(1) Výsledok referenda vyhláseného podľa čl. 1 ods. 1 má záväznosť ústavného zákona.

(2) Ak je návrh podľa čl. 1 ods. 2 prijatý aspoň v jednej z republík, zanikne Česká a Slovenská Federatívna Republika uplynutím jedného roka od vyhlásenia výsledku referenda; jej pôsobnosť prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku, ktorým potom prislúcha plný výkon štátnej zvrchovanosti.

(3) Ústavný zákon Federálneho zhromaždenia upraví prechod majetku z vlastníctva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Českú republiku a Slovenskú republiku. Rovnako tak upraví štátne finančné aktíva a pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky menové rezervy, hmotné federálne rezervy a majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nachádzajúci sa mimo jej územia.

Čl. 7

Zákon Federálneho zhromaždenia ustanoví spôsob vykonávania referenda.


Čl. 8

1. Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov sa dopĺňa takto:

a) v článku 41 sa za slová „a na ich zmenu,“ vkladajú slová „na prijatie návrhu na vyhlásenie referenda,“,

b) v článku 58 ods. 1 sa za slovo „federácie“, vkladajú slová „uznášať sa o návrhu na vyhlásenie referenda,“.

2. Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších ústavných zákonov sa dopĺňa takto:

v článku 2 ods. 2 sa bodka za slovom „volí“ nahrádza čiarkou a na konci sa dopĺňajú slová „a ľudovým hlasovaním (referendom).“.


Čl. 9

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.