Zákon č. 319/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Účinnosť od 01.01.2016
Rozhodnutia súdov 15
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené