Oznámenie č. 278/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany

Čiastka 50/1991
Platnosť od 10.07.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júlom 1991.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené