Zákon č. 130/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991
Najbližšie účinné znenie 15.04.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.04.1991

Pôvodný predpis

15.04.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené