Opatrenie č. p1/c19/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky československej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou československou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1990

Pôvodný predpis

29.03.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené