Zákon č. 90/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. a zákona č. 43/1979 Zb.

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do30.06.1998
Účinnosť od 29.03.1990 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené