Oznámenie č. 78/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určujú nomenklatúry funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990 do09.06.1992
Zrušený 249/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené