Oznámenie č. 77/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o uzávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Uzavretie zmluvy 21.12.1979
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 dňom 19. februára 1982. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť 6. júnom 1988.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené