Oznámenie č. 602/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené