Zákon č. 595/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe pre životné prostredie

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 31.07.2003 do31.12.2003
Zrušený 525/2003 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené