Nariadenie vlády č. 578/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

(v znení č. 187/1997 Z. z.)

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.1997 do31.12.2004
Zrušený 299/2007 Z. z.

578

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 20. decembra 1990

o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nariaďuje:


§ 1

Základný plat

(1) Stupnica základných platov duchovných registrovaných1) cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovní“) podľa zaradenia vykonávanej funkcie do skupiny a započítateľnej doby vykonávania činnosti v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústave na výchovu duchovných (ďalej len „duchovenská činnosť“) sa uvádza v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.

(2) Funkcia duchovného sa zaraďuje podľa zložitosti a náročnosti vykonávanej duchovenskej činnosti do jednej zo skupín A, B, C, D, E, F alebo G, ktoré sa uvádzajú v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu.

(3) Na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti môže príslušná cirkev zvýšiť základný plat ustanovený pre príslušný platový stupeň až o 20 %.

(4) Započítateľnú dobu duchovenskej činnosti určí príslušná cirkev. Pri ustanovení doby duchovenskej činnosti môže príslušná cirkev započítať aj dobu pred výkonom duchovenskej činnosti v rozsahu, v akom sú získané znalosti a skúsenosti použiteľné pre výkon tejto činnosti. Ďalej môže príslušná cirkev započítať aj dobu, po ktorú bol duchovný vo výkone trestu odňatia slobody z dôvodu svojho náboženského presvedčenia, prípadne dobu, po ktorú nemohol z tohto dôvodu vykonávať duchovenskú činnosť.

(5) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí duchovnému začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dosiahnutí započítateľnej doby duchovenskej činnosti uvedenej v odseku 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, patrí základný plat vo vyššom platovom stupni od tohto dňa.

§ 2

(1) Hodnostný prídavok duchovného podľa zaradenia jeho funkcie do skupiny uvedenej v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu je mesačne:

Skupina Rozpätie v Sk
C:od 200 do 700
D:od 500 do 1 200
E:od 800 do 2 000
F:od 1 300 do 3 000
G:od 2 000 do 5 000

(2) Pravidlá na určenie výšky tohto prídavku v rámci rozpätia určí príslušná cirkev.

§ 3

Odmeny

Cirkev môže zo svojich vlastných prostriedkov poskytovať duchovným odmeny. Pravidlá pre priznanie odmien a ich výšku ustanoví príslušná cirkev.


§ 4

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom,

2. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom,

3. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom,

4. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom,

5. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom,

6. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 47/1981 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločností.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Čalfa v. r.


Príloha 01

Príloha č. 1

k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.

Stupnica základných platov duchovných (v Sk mesačne)

Platový stupeň Doba vykonávanej duchovenskej činnosti v rokoch Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
Skupina
A B C D E F G
1 do 3 4 180 4 600 5 080 5 620 6 220 6 870 7 610
2 do 6 4 360 4 800 5 300 5 860 6 490 7 180 7 940
3 do 9 4 540 5 000 5 520 6 100 6 760 7 490 8 270
4 do 12 4 720 5 200 5 750 6 340 7 030 7 800 8 610
5 do 15 4 900 5 400 5 980 6 590 7 310 8 100 8 950
6 do 18 5 090 5 600 6 210 6 840 7 590 8 400 9 290
7 do 21 5 280 5 800 6 440 7 100 7 870 8 700 9 630
8 do 24 5 470 6 000 6 670 7 360 8 150 9 000 9 970
9 do 27 5 660 6 210 6 900 7 620 8 430 9 310 10 320
10 do 30 5 850 6 420 7 130 7 880 8 710 9 620 10 660
11 nad 30 6 050 6 630 7 360 8 140 8 990 9 940 11 030

Príloha č. 2

k nariadeniu vlády č. 578/1990 Zb.

S K U P I N Y funkcií duchovných vykonávajúcich duchovenskú činnosť

1. Apoštolská cirkev na Slovensku:
C.diakon, pastor zboru
D.samostatný duchovný správca - pastor
E.duchovný správca diakonie, člen Ústrednej rady
starších, oblastný správca
F.zástupca biskupa
G.biskup
2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike:
C.pomocný kazateľ
D.kazateľ
E.člen rady
F.tajomník rady
G.predseda rady
3. Cirkev adventistov siedmeho dňa:
C.praktikant, nevysvätený kazateľ
D.kazateľ
E.vedúci oddelenia
F.tajomník, hospodár
G.predseda
4. Cirkev bratská v Slovenskej republike:
C.diakon, kazateľský asistent, pomocný duchovný
D.ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor
zboru
E.člen rady, tajomník rady
F.podpredseda rady
G.predseda rady
5. Cirkev československá husitská na Slovensku:
C.diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný
D.samostatný duchovný správca - farár
E.predseda okrsku - dekan, diecézny tajomník
F.generálny vikár - zástupca patriarchu
G.biskup - patriarcha
6. Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku:
C.diakon, kaplán
D.farár, námestný farár, konsenior
E.senior, tajomník dlštriktuálneho biskupského
úradu, vedúci dlštriktuálneho biskupského úradu,
tajomník generálneho biskupského úradu
F.riaditeľ generálneho biskupského úradu
G.biskup, generálny biskup
7. Evanjelická cirkev metodistická:
C.pomocný kazateľ
D.kazateľ, povereník rady oblasti
E.člen rady oblasti
F.podpredseda rady oblasti
G.predseda rady oblasti
8. Gréckokatolícka cirkev:
C.diakon, kaplán, výpomocný duchovný
D.aktuár, ceremoniár, archivár, samostatný
duchovný správca, farár, správca chrámu,
zástupca dekana
E.dekan, tajomník biskupského úradu, ducho-
venský člen ústredia cirkvi, diecézny vikár,
notár diecézneho súdu, riaditeľ biskupského
úradu
F.generálny vikár, pomocný biskup, biskupský vikár,
súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spolo-
čenstiev, tajomník arcibiskupského úradu, riaditeľ
arcibiskupského úradu
G.arcibiskup, diecézny biskup, apoštolský adminis-
trátor
9. Kresťanské zbory na Slovensku:
D.starší zboru
E.-
F.člen medzizborovej rady
G.zástupca kresťanských zborov
10. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia:
B.priekopník
C.starší, služobný pomocník
D.misionár, zvláštny priekopník
E.oblastný, krajský dozorca
F.člen výboru spoločnosti
G.koordinátor spoločnosti
11. Pravoslávna cirkev na Slovensku:
C.diakon, pomocný duchovný
D.duchovný správca
E.dekan, arcidekan, člen duchovných súdov, ta-
jomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej
rady, duchovenský člen eparchiálnej a metropo-
litnej rady
F.biskup - vikár, tajomník metropolitnej rady, kance-
lár metropolitnej rady, archimandrita
G.eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita
12. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku:
C.levita, kaplán
D.kaplán a farár samostatne riadiaci zbor, konsenior
E.senior, duchovenský člen synody, riaditeľ kancelá-
rie synody
F.zástupca biskupa
G.biskup
13. Rímskokatolícka cirkev:
C.diakon, kaplán, výpomocný duchovný
D.aktuár, ceremoniár, archivár, samostatný
duchovný správca, farár, rektor kostola, duchovný
rehoľnej spoločnosti
E.dekan, tajomník biskupského úradu, duchovenský
člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzulto-
rov, člen kňazskej (presbyterskej) rady, diecézny
administrátor, notár cirkevného súdu, člen die-
cézneho súdu, riaditeľ biskupského úradu
F.generálny vikár, pomocný biskup, biskupský vikár,
súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných spolo-
čenstiev, tajomník arcibiskupského úradu, riaditeľ
arcibiskupského úradu
G.arcibiskup, diecézny biskup, apoštolský adminis-
trátor
14. Starokatolícka cirkev v Slovenskej republike:
C.pomocný duchovný
D.samostatný duchovný správca, farár
E.oblastný vikár, kanonik, tajomník ordinariátu
F.generálny vikár
G.biskup, ordinár, administrátor biskupstva
15. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
A.mašgiach, šochet
B.šames
C.kantor
D.hlavný kantor
E.-
F.rabín
G.hlavný rabín

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 192/1992 Zb. o registrácii cirkví a náboženských spoločností.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené