Nariadenie vlády č. 578/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do30.06.2007
Účinnosť od 01.01.1991 do30.06.1997
Zrušený 299/2007 Z. z.

578

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 20. decembra 1990

o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom nariaďuje:


§ 1

Základný plat

(1) Základný plat duchovných cirkví a náboženských spoločností (ďalej len „duchovní“) je mesačne pri započítateľnej dobe duchovenskej činnosti:

platový stupeň dĺžka duchovenskej činnosti stupnica A stupnica B
Kčs/mes. Kčs/mes.
1 kratšia ako 3 roky 2000 1800
2 od 3 do 6 rokov 2150 1950
3 od 6 do 9 rokov 2300 2050
4 od 9 do 12 rokov 2450 2200
5 od 12 do 15 rokov 2600 2350
6 od 15 do 18 rokov 2750 2500
7 od 18 do 21 rokov 2900 2600
8 od 21 do 24 rokov 3050 2750
9 od 24 do 27 rokov 3200 2900
10 od 27 do 30 rokov 3350 3000
11 dlhšia ako 30 rokov 3500 3150

(2) Stupnica A platí pre duchovných s vysokoškolským vzdelaním pre výkon duchovenskej činnosti. Stupnica B platí pre duchovných s iným ako vysokoškolským vzdelaním. Začínajúc platovým stupňom 4 môže príslušná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej len „cirkev“) nesplnenie vysokoškolského vzdelania odpustiť a uplatniť stupnicu A.

(3) Na ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti môže príslušná cirkev zvýšiť základný plat ustanovený pre príslušný platový stupeň až o 20 %.

(4) Zápočet doby duchovenskej činnosti ustanoví príslušná cirkev. Pri ustanovení doby duchovenskej činnosti môže príslušná cirkev započítať aj dobu pred výkonom duchovenskej činnosti v rozsahu, v akom sú získané znalosti a skúsenosti použiteľné pre výkon tejto činnosti. Ďalej môže príslušná cirkev započítať aj dobu, po ktorú bol duchovný vo výkone trestu odňatia slobody z dôvodu svojho náboženského presvedčenia, prípadne dobu, po ktorú nemohol z tohto dôvodu vykonávať duchovenskú činnosť.

(5) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí duchovnému začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dosiahnutí doby duchovenskej činnosti uvedenej v odseku 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, patrí základný plat vo vyššom platovom stupni od tohto dňa.

§ 2

Hodnostný prídavok

(1) Duchovnému prislúcha hodnostný prídavok podľa jeho zaradenia do stupníc ustanovených v prílohe tohto nariadenia. Hodnostný prídavok duchovných je v I. stupnici najviac 800 Kčs, v II. stupnici najviac 1200 Kčs, v III. stupnici najviac 1800 Kčs a v IV. stupnici najviac 2800 Kčs mesačne.

(2) Pravidlá pre určenie výšky tohto prídavku v jednotlivých stupniciach ustanoví príslušná cirkev.

§ 3

Odmeny

Cirkev môže zo svojich vlastných prostriedkov poskytovať duchovným odmeny. Pravidlá pre priznanie odmien a ich výšku ustanoví príslušná cirkev.


§ 4

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 219/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení rímskokatolíckej cirkvi štátom,

2. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení československej cirkvi štátom,

3. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom,

4. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení pravoslávnej cirkvi štátom,

5. ustanovenia § 9 ods. 2, § 11 ods. 1 a 3 a § 12 ods. 2 vládneho nariadenia č. 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom,

6. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 47/1981 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných československým štátom duchovným cirkví a náboženských spoločností.

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.


Čalfa v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSFR č. 578/1990 Zb.

Stupnice pre priznanie hodnostného prídavku

Pre priznanie hodnostného prídavku sa zaraďujú duchovní v jednotlivých cirkvách a náboženských spoločnostiach do stupníc takto:

A. Rímskokatolícka a gréckokatolícka cirkev

I. samostatní duchovní správcovia, úradníci konzistórií,

II. konzistórni kancelári, ordinariátni sekretári, sídelní kanovníci, diecézni vikári (dekani), arcikňazi,

III. sídelní dignitári kapitúl, generálni vikári a administrátori diecézií, svätiaci biskupi, vyšší predstavení rehoľných spoločenstiev,

IV. arcibiskupi, diecézni biskupi, apoštolskí administrátori,

B. Československá cirkev husitská

I. samostatní duchovní správcovia (farári a dočasní farári),

II. diecézni tajomníci, funkcionári okrskov, prednostovia oddelení úradu patriarchu,

III. vedúci diecézni tajomníci, tajomníci ústrednej rady, riaditeľ kancelárií ústrednej rady, prednostovia odborov úradu patriarchu, generálny vikár,

IV. patriarcha, biskupi,

C. Českobratská cirkev evanjelická

I. seniorátni diakoni a seniorátni vikári, diakoni a vikári samostatne riadiaci zbor, farári,

II. duchovenskí členovia seniorátnych výborov, duchovenskí tajomníci synodálnej rady,

III. konseniori, duchovenskí členovia synodálnej rady, vedúci tajomník synodálnej rady,

IV. seniori, synodálny senior, námestník synodálneho seniora,

D. Pravoslávna cirkev

I. duchovní správcovia, duchovenskí zamestnanci v službe eparchiálnej a metropolitnej rady,

II. okružní protopresbyteri, vedúci tajomníci odborov a archívu eparchiálnej a metropolitnej rady, členovia cirkevného odboru eparchiálnej a metropolitnej rady, členovia duchovných súdov, igumeni, predstavení katedrálnych chrámov, osobní tajomníci biskupov,

III. archimandrita, kancelár a vicekancelár metropolitnej rady, metropolitný protopresbyter, riaditelia eparchiálnej a metropolitnej kancelárie,

IV. metropolita, arcibiskupi, eparchiálni biskupi, biskupi-vikári, správcovia eparchií, metropolitní administrátori,

E. Židovská náboženská obec

I. Šames,

II. Mašqiah, kantor,

III. hlavný kantor,

IV. hlavný rabín, rabín,

F. Starokatolícka cirkev

I. farári,

II. členovia katedrálnej kapituly (dekan kapituly a kanovníci),

III. generálny vikár,

IV. biskup,

G. Sliezska evanjelická cirkev a. v.

I. farári,

II. duchovenskí členovia seniorátnych výborov, duchovenskí tajomníci cirkevného ústredia,

III. námestník biskupa, členovia cirkevnej rady, seniori,

IV. biskup,

H. Slovenská evanjelická cirkev a. v.

I. kapláni a diakoni samostatne riadiaci zbor, farári,

II. konseniori, duchovenskí členovia seniorátnych výborov, duchovenskí tajomníci cirkevného ústredia,

III. seniori, duchovenskí členovia ústredného orgánu cirkvi, vedúci tajomník cirkevného ústredia,

IV. biskupi, generálny biskup,

I. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

I. leviti a kapláni samostatne riadiaci zbor, farári,

II. konseniori, duchovenskí členovia seniorátnych výborov, duchovenskí členovia cirkevného ústredia,

III. členovia synodálnej rady, generálny tajomník, duchovenskí členovia ústredného orgánu cirkvi, seniori,

IV. biskup a jeho námestníci,

J. Bratská jednota baptistov

I. kazatelia,

II. členovia Rád,

III. tajomníci Rád,

IV. predsedovia Rád,

K. Cirkev bratská

I. kazatelia,

II. členovia Rád,

III. tajomníci Rád,

IV. predsedovia Rád,

L. Jednota bratská

I. kazatelia a diakoni samostatne riadiaci zbor,

II. presbyteri,

III. členovia Úzkej rady, ústredný tajomník,

IV. predseda Úzkej rady, biskup,

M. Evanjelická cirkev metodistická

I. kazatelia,

II. členovia Cirkevnej rady,

III. tajomník a predseda duchovnej správy v SR,

IV. superintendant,

N. Novoapoštolská cirkev

I. evanjelista, pastier samostatne riadiaci zbor,

II. staršina,

III. námestník hlavného kazateľa,

IV. hlavný kazateľ,

O. Náboženská spoločnosť česko-slovenských unitárov

I. duchovní samostatne riadiaci zbor,

II. tajomníci oblastí a ústredia,

III. oblastný duchovný správca, vedúci tajomník ústredia,

IV. ústredný duchovný správca,

P. Evanjelické cirkvi

I. samostatní duchovní správcovia, diakoni,

II. duchovenskí členovia vyšších správnych orgánov cirkvi, tajomníci cirkevného ústredia,

III. duchovenskí členovia ústredného orgánu cirkvi, námestníci duchovenského predstaviteľa cirkvi, vedúci tajomník cirkevného ústredia,

IV. duchovenskí predstavitelia vyšších správnych orgánov cirkvi a duchovenskí predstaviteľ celej cirkvi.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené