Vyhláška č. 572/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení tovaru dovážaného pre potrebu štátom registrovaných cirkví, náboženských spoločností, rehoľných rádov, kongregácií a ich charitatívnych zariadení od dovozného cla

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990 do31.12.1993
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1993

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené