Vyhláška č. 571/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 28.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené