Vyhláška č. 570/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

(v znení č. 522/1991 Zb., 411/1992 Zb.)

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.09.1992 do31.12.1992
Zrušený 320/1992 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené