Oznámenie č. 562/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o odmeňovaní posádok československých námorných lodí

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené