Nariadenie vlády č. 548/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990 do23.07.1996
Účinnosť od 01.01.1991 do23.07.1996
Zrušený 222/1996 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené