Zákon č. 526/1990 Zb.Zákon o cenách

(v znení č. 58/1995 Z. z.)

Čiastka 86/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.03.1996
Účinnosť od 01.04.1995 do31.03.1996
Zrušený 18/1996 Z. z.
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené