Oznámenie č. 494/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené