Ústavný zákon č. 46/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii

Čiastka 11/1990
Platnosť od 01.03.1990
Účinnosť od 08.06.1990
Redakčná poznámka

Ustanovenia uvedené v článku I bodoch 1 a 2 nadobúdajú účinnosť dňom volieb, ustanovenia uvedené v článku I bode 3 nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia. Ustanovenia uvedené v článku II bodoch 1, 3 a 4 nadobúdajú účinnosť dňom volieb, ustanovenia uvedené v článku II bod...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené