Oznámenie č. 450/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty (č. 100)

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990
Uzavretie zmluvy 29.06.1951
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 6 Dohovor nadobudol pre Československú republiku platnosť 30. októbrom 1958.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené