Nariadenie vlády č. 434/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 29.10.1990

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené