Oznámenie č. 432/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o úprave otázok spoločného záujmu týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

Čiastka 73/1990
Platnosť od 25.10.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 2. augusta 1990.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené