Vyhláška č. 424/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., a vyhláška č. 84/1989 Zb. o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

Čiastka 71/1990
Platnosť od 15.10.1990 do31.01.1991
Účinnosť od 01.11.1990 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené