Oznámenie č. 399/1990 Zb.Oznámenie Slovenského banského úradu o vydaní výnosu, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990 do31.05.2014
Účinnosť do 31.05.2014
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené