Vyhláška č. 39/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 10/1990
Platnosť od 20.02.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 20.02.1990 do31.12.1990
Zrušený 570/1990 Zb. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené