Ústavný zákon č. 376/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 326/1991 Zb.)

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990
Účinnosť od 01.09.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené