Ústavný zákon č. 376/1990 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov

(v znení č. 326/1991 Zb.)

Čiastka 64/1990
Platnosť od 20.09.1990
Účinnosť od 01.09.1991

376

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 20. septembra 1990,

ktorým sa mení Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení neskorších ústavných zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl. 6 sa vypúšťa.

2. Čl. 101 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Návrhy na voľbu a odvolanie podľa odsekov 1, 2 a 5 predkladá Federálnemu zhromaždeniu poverený člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a národnej rade príslušný minister spravodlivosti.“.

3. Doterajší text čl. 102 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Po svojom zvolení skladajú sudcovia tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavnými a ostatnými zákonmi a budem rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne.““.

Čl. II

Vyporiadanie majetku, ktorý spravoval bývalý Národný front, a vyporiadanie nárokov z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov bývalého Národného frontu zabezpečí vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vlády Českej republiky a Slovenskej republiky.


Čl. IV

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.