Zákon č. 369/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

Čiastka 60/1990
Platnosť od 06.09.1990
Účinnosť od 01.01.2002 do07.05.2002
Komentáre 162
Literatúra 323
Rozhodnutia súdov 354
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 1990; ustanovenie § 30 ods. 1 tohto zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Uznesenie Ústavného súdu SR č. 616/2006 Z. z. pozastavilo účinnosť ustanoveniam § 2 ods. 7, 8, 9, a § 2a ods. 6 a 7...

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené