Zákon č. 346/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 55/1990
Platnosť od 28.08.1990 do30.06.2015
Účinnosť od 17.09.2014 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.
Komentáre 61
Literatúra 11
Rozhodnutia súdov 172
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené