Nariadenie vlády č. 308/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 48/1990
Platnosť od 20.07.1990
Najbližšie účinné znenie 31.07.1990

308

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

zo 16. júla 1990,

ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Vláda Českej a Sovenskej Federatívnej Republiky podľa § 2 zákona č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti nariaďuje:


§ 1

(1) Príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, zborov nápravnej výchovy a vojakom z povolania, ktorí boli k 30. júnu 1990 študentami riadneho štúdia na Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „študenti“), sa štúdium prerušuje. Prerušenie štúdia sa končí dňom zápisu na inú vysokú školu,1) najneskôr však uplynutím dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto nariadenia.

(2) Študent, ktorý hodlá pokračovať v štúdiu na právnickej fakulte, oznámi to písomne dekanovi tejto fakulty do 31. augusta 1990. Na základe tohto oznámenia dekan zaradí študenta do príslušného ročníka a určí mu termín pre zápis. Zaradenie do ročníka môže dekan podmieniť vykonaním rozdielových skúšok, ktoré je študent povinný vykonať v prvom roku štúdia. Študent, ktorý hodlá pokračovať v štúdiu na inej fakulte alebo vysokej škole, postupuje podľa všeobecných predpisov o štúdiu na vysokých školách.2)

(3) Študent, ktorý do dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto nariadenia nebude pokračovať v štúdiu podľa predchádzajúcich ustanovení, sa posudzuje, ako by štúdium zanechal.

§ 2

(1) Študenti, ktorí k 30. júnu 1990 splnili podmienky pre vykonanie štátnej záverečnej skúšky ju môžu vykonať na právnickej fakulte.

(2) Študent, ktorý hodlá vykonať štátnu záverečnú skúšku na právnickej fakulte, oznámi to písomne dekanovi tejto fakulty do 31. augusta 1990. Na základe tohto oznámenia dekan určí študentovi podmienky a termín konania štátnej záverečnej skúšky.

§ 3

Na štúdium a spôsob jeho ukončenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o štúdiu na vysokých školách.2)

§ 4

Práva a povinnosti z právnych a iných vzťahov prechádzajú z Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti na Inštitút Federálneho ministerstva vnútra pre výchovu a vzdelávanie.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. júlom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pôjde najmä o štúdium na vysokej škole pripravujúcej vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre bezpečnostnú službu (§ 31 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách).

2) Zákon č. 172/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.