Vyhláška č. 3/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 106/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív v znení vyhlášky č. 1/1987 Zb.

Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.04.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené