Zákon č. 298/1990 Zb.Zákon o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého

(v znení č. r1/c71/1990 Zb., 338/1991 Zb.)

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 01.08.1991
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené