Ústavný zákon č. 296/1990 Zb.Ústavný zákon o zmenách v ústave federálnych ústredných orgánov štátnej správy, na ktorých čele stojí člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 493/1992 Zb.)

Čiastka 47/1990
Platnosť od 19.07.1990
Účinnosť od 29.10.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené