Oznámenie č. 286/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky

Čiastka 45/1990
Platnosť od 09.07.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené