Oznámenie č. 280/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos FMEP, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

Čiastka 44/1990
Platnosť od 09.07.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 9. júlom 1990.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené