Vyhláška č. 260/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1990 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 30, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené