Oznámenie č. 241/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zriadení a činnosti Kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky vo Viedni a Rakúskeho kultúrneho inštitútu v Prahe

Čiastka 39/1990
Platnosť od 15.06.1990 do24.11.1994
Uzavretie zmluvy 05.12.1988
Zrušený 369/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobúda platnosť na základe svojho článku 10 dňom 1. júla 1990.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené